Rekenkamers presenteren onderzoeksrapport Veiligheidsregio Limburg Noord

Publicatiedatum: 
8 jun 2017
De samenwerkende rekenkamers Noord- en Midden Limburg presenteren tijdens een openbare regionale raadsbijeenkomst op 8 juni het onderzoeksrapport Veiligheidsregio Limburg Noord.

Waarom de keuze voor dit onderzoek?

De rekenkamers hebben een verdiepende casestudy naar de veiligheidsregio Limburg-Noord uitgevoerd omdat:

  • Alle gemeenteraden in Noord-en Midden Limburg [verplicht] te maken hebben met de VRLN
  • De raden aangeven dat zij het functioneren van de VRLN ervaren als een ‘black box’
  • De raden willen kunnen beoordelen of het legitiem is dat er [naar hun gevoel] steeds geld bij moet
  • Zij bovendien meer grip willen op de verhouding tussen gemeentelijke bijdragen en geleverde prestaties
  • De gezamenlijke rekenkamer[commissie]s zich afvragen in hoeverre de nieuwe Besturingsstructuur naar de letter [formeel] en/of de geest [materieel] van de wet passend is.

Het onderzoek heeft deze motieven getoetst en reikt gemeenteraden concrete handvatten aan om de grip op de VRLN te versterken. Waar mogelijk is dit vertaald naar algemene sturingsprincipes op regionale samenwerking.

Advies en aanbevelingen

Geconcludeerd kan worden dat de gemeenteraden de beperkte grip willen versterken door meer gemeenschappelijkheid. Voor dit doel zijn vijf aanbevelingen geformuleerd met bijhorende concrete acties voor de raden, colleges en de VRLN. Dat biedt de mogelijkheid om de stand van zaken te monitoren.

Advies: Voor versterking van de democratische legitimiteit van de VRLN moet een betere wisselwerking ontstaan tussen gemeenteraden en het regionale samenwerkingsverband. Een deel van de oplossing ligt in verheldering van de besturingsstructuur van de VRLN. De rekenkamers adviseren om de behartiging van het lokale en regionale belang explicieter aan de verschillende organen te verbinden en betere balans in de belangenafweging te vinden. Ook moet het organisatiebelang meer herkenbaar worden meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming.

Het zwaartepunt van de aanbevelingen ligt niet in de structuur, maar in de cultuur van samenwerken. Van een reactieve cultuur van beheersen, controleren en verantwoorden naar een zelfbewuste cultuur van pro-activiteit, verbinding zoeken en lerend vermogen: ‘think outside the box’. Essentieel is dat op alle niveaus wordt gedacht vanuit de regionale opgaven. Dit vraagt inzet van alle betrokkenen: het is aan raadsleden om proactief invulling te geven aan hun drie rollen en daarbij ook expliciet het organisatiebelang van de VRLN te behartigen, passend bij ‘verlengd lokaal bestuur’. Dit vraagt van bestuurders dat zij raadsleden meer in positie brengen en hen formeel en informeel beter informeren.

Dit advies is uitgewerkt in 5 aanbevelingen:

  1. Stel de regionale opgaven centraal en wijk daar slechts beargumenteerd van af
  2. Raadsleden, wees proactief en creatief. Kortom: experimenteer doorlopend met de suggesties voor samenwerking binnen en tussen raden in pilots
  3. Bestuurders: breng raadsleden in positie om te sturen
  4. Creëer duidelijkheid over de belangenbehartiging binnen de besturingsstructuur
  5. Vertel het verhaal achter de cijfers en de inhoud van de besluiten

Per aanbeveling zijn de acties en de actoren aangegeven.

U vindt het rapport en de bijlagen bij de onderzoeken.