Digitale Raadswijzer

Digitale Raadswijzer voor raadsleden

Waar krijg ik als Venloos raadslid mee te maken?

In dit interactief document worden kort enkele (praktische) onderwerpen behandeld waarover het als raadslid handig is om iets te weten.
Daarnaast wordt er gelinkt naar belangrijke door de raad vastgestelde/ op de raad van toepassing zijnde documenten, zoals bijvoorbeeld het Reglement van Orde en de gedragscode, en verwezen naar de leerlijn voor raadsleden opgezet door de VNR.

Open de gehele Digitale Raadswijzer Venlo

Afbeelding stadhuis met confetti

Hieronder vindt u verschillende documenten en links uit de Raadswijzer.

Integriteit, gedragscode en rechten & plichten.

Protocol mogelijke integriteitsschendigen raadslid of wethouder 

Gedragscode voor de leden van de raad gemeente Venlo

Bekijk hier leerlijn 4 van de VNR met verschillende modules over integriteit, vertrouwelijkheid/geheimhouding en democratische weerbaarheid.

Introductiegids arbeidsvoorwaarden raadsleden

Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Venlo 2019

Werkwijze van de raad en procedures

Bekijk wie er in de gemeenteraad zitten.

Vergaderdata gemeenteraad

Bekijk hier leerlijn 1 van de VNR met modules over de belangrijkste wetten (inclusief video over wat doet een raadslid).

Het in Venlo geldende delegatiebesluit 

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Venlo 2022

Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming

Informatie over vergaderen in programmacommissies.

Bekijk de commissie Omgeving, de commissie Sociaal en de commissie Economie.

Bekijk de online dossiers van de verschillende programma's.

Bekijk de spelregels en Richtlijnen voor de oordeelsvorming

Meer informatie over raadsinstrumenten, spreekrecht, debatteren en onderhandelen.

Bekijk hier leerlijn 2 van de VNR met modules over de verschillende raadsinstrumenten (besluiten, thema’s agenderen en informatie verkrijgen) en adviezen voor een nieuwe raad.

Schema raadsinstrumenten

Spreekrecht tijdens bijeenkomsten van de raad

Bekijk hier leerlijn 5 van de VNR met modules over vergaderen en debatteren (o.a. het voorzitten van vergaderingen).

Bekijk hier leerlijn 6 van de VNR met modules over gespreksvoering en communicatie (o.a. debatteren en onderhandelen).

Rekenkamer, auditcommissie en werkgeverscommissie

Bekijk hier leerlijn 3  van de VNR met modules over de verschillende hulptroepen van de raad, de werkgeverscommissie en tips over participatie en het beoordelen van raadsvoorstellen. 

Website Rekenkamer

Verordening Rekenkamer

Nut en noodzaak van de Rekenkamer

Reglement van de auditcommissie

Verordening van de werkgeverscommissie Venlo

Verordening op het onderzoeksrecht

Planning en control, de P&C cyclus

Bekijk hier leerlijn 7 van de VNR met modules over gemeentelijke financiën en de P&C cyclus.

Begroting.venlo.nl 

De ondersteuning van de raad

Verordening ambtelijke bijstand

Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2014

Informatiebronnen en websites

Data en informatiegestuurd handelen

Infogram met interne en externe bronnen voor de raad

Infographic met verschillende dashboards en databronnen

Presentatie informatiegestuurd handelen

Algemeen

Online dossiers op verschillende grote thema's en de programma's.

Website gemeente Venlo

Gemeentelijke nieuwssite

Notubiz voor het beluisteren van oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergaderingen (én het Sprekersplein op beeldvormende raadsbijeenkomsten) tot september 2022.

Nederlandse Vereniging van raadsleden; u kunt lid worden; informatie over congressen, cursussen en andere bijeenkomsten, speciaal voor raadsleden.

Vereniging van Griffiers: De Vereniging van Griffiers heeft als doelstelling: kwalitatieve verbetering van het Openbaar Bestuur met als primair aandachtsgebied het lokaal bestuur.

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Platform31 ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken.

Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing en is vraagbaak, belangenbehartiger en gesprekspartner van alle gemeenten. 

Leeromgeving voor raadsleden, ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van BZK.