Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

124 2019 RIB Beleidsregel Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie 2019-124 2 documenten

125 2019 RIB Werkwijze uitgifte groen- en reststroken 1 document

126 2019 RIB Actualisatie pgb beleid 3 documenten

127 2019 RIB Verbeterplan TSD Venlo het lokale netwerk na Veilig Thuis 2 documenten

128 2019 RIB Gunning opdracht Benchmark Bibliotheek 1 document

130 2019 RIB Gemeentefonds - septembercirculaire 2019 1 document

131 2019 RIB Ontwerpbestemmingsplan Roermondseweg (ong_) Tegelen 4 documenten

132 2019 RIB Ontwerpbestemmingsplan Grote Koelbroekweg 4 documenten

140 2019 RIB Samenwerkingsconvenant Investeringsagenda _ propositie Regio Deal 3 documenten

133 2019 RIB Verslag dienstreis Expo Real 2019 1 document

134 2019 RIB Sportvisie 1 document

135 2019 RIB Samenlevingsagenda 2020 17 documenten

138 2019 RIB Prestatieafspraken 2020 4 documenten

139 2019 RIB Operationeel beleidskader VTH-taken gemeente Venlo 2020-2022 4 documenten

141 2019 RIB Aanbestedingen Sociaal Domein 1 document

143 2019 RIB Notitie evenementenbeleid 3 documenten

144 2019 RIB Ontwerp bestemmingsplan Herbegrenzing glastuinbouwconcentratiegebied Meelderbroek te Belfeld 13 documenten

145 2019 RIB Aanvraag omgevingsvergunning Alberickstraat 3c Venlo 4 documenten

147 2019 RIB Kamerbrief over jeugdhulp van 7 november 2019 2 documenten

148 2019 RIB Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) 1 document

149 2019 RIB Regionaal project sturing en inkoop sociaal domein 1 document

150 2019 RIB Voortgang uitvoering beleidsplan 'De integrale aanpak Actief uit armoede en schulden 2019-2022' 1 document