Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

146 2019 RIB Verkabeling Hoogspanningstracé Blerick 1 document

001 2020 RIB Oproep van de Nationale Ombudsman over problematiek Wmo hulpmiddelen 4 documenten

002 2020 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2018-2019 2 documenten

003 2020 RIB Terugkoppeling AVvA BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed 1 document

004 2020 RIB Motie vrijstelling hondenbelasting 1 document

005 2020 RIB Vrijetijdseconomie RV51 en Toeristisch Recreatief Actieprogramma 2020 5 documenten

006 2020 RIB Proces cultuurvisie 4 documenten

007 2020 RIB aanvullende vragen betreffende art. 45 vragen bomenkap 1 document

008 2020 RIB motie bomen en groen 1 document

009 2020 RIB C2C Woonwijk 't Ven Noord 5 documenten

010 2020 RIB Gunningsbeslissing Right to Challenge aanbesteding Helschriksel Q4 1 document

011 2020 RIB Rookverbod in coffeeshops 1 document

012 2020 RIB Beleidsregel kamerverhuur woningsplitsing woningomzetting 1 document

013 2020 RIB Uitvoeringsprogramma 2020 gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 3 documenten

014 2020 RIB Uitbreiding sportkern Vrijenbroek 2 documenten

015 2020 RIB Vaststelling subsidiebedrag 2020 Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 1 document

016 2020 RIB Ontwikkeling locatie Stadskantoor in Maaswaard 1 document

018 2020 RIB Motie Laat Jacx niet verloren gaan 2 documenten

019 2020 RIB Stand van zaken evaluatie gemeenschapsaccommodaties 1 document

021 2020 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Kapelstraat 41, Lomm' 4 documenten

020 2020 RIB Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en stand van zaken spooronderdoorgang Vierpaardjes 4 documenten

022 2020 RIB Collectieve ziektekostenverzekering minima 2 documenten

023 2020 RIB Benchmark culturele basisinstellingen De Bibliotheek, Kunstencentrum Venlo, Theater De Maaspoort 2 documenten

024 2020 RIB Onderzoek richttijden huishoudelijke hulp 1 document

025 2020 RIB Update proces WAA 1 document

026 2020 RIB Ontwerp openbare ruimte Keulsepoort 3 documenten

028 2020 RIB Sturing en Inkoop - fase 2 1 document

029 2020 RIB Telefonische bereikbaarheid 1 document

030 2020 RIB Herbestemming voormalig pand MvBvD.docx 1 document

031 2020 RIB Coronavirus 1 document

032 2020 RIB Resultaat Onderzoek ex artikel 213a GW naar het armoedebeleid 2 3 documenten

033 2020 RIB Toezegging RV7-2020 betreffende regiovisie Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling 1 document

034 2020 RIB Maatschappelijke Diensttijd Project Future 1 document

036 2020 RIB Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme 3 documenten

037 2020 RIB Parkeerproblematiek vrachtwagens 2 2 documenten

038 2020 RIB Verbouwing Postkantoor MvBvD gunning aannemer en start werkzaamheden 1 document

039 2020 RIB Resultaten Stadspeiling 2019 en Veiligheidsmonitor 2019 2 2 documenten

040 2020 RIB Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 2 documenten

042 2020 RIB Strategische hoofdinfrastructuur 1 document

043 2020 RIB Startnotitie Strategisch Arbeidsmarktbeleid 2 documenten

044 2020 RIB Aanbesteding opvang slachtoffers van huiselijk geweld 1 document

045 2020 RIB Financiële maatregelen Coronacrisis 2 documenten

046 2020 RIB Bestuurlijke coordinatie strategische spoordossier en -visie 2 documenten

047 2020 RIB Aflossing tranche D aandeelhouderslening Enexis 2019 2 documenten

048 2020 RIB Ontwerpbestemmingsplan Tegelseweg Belfeld 4 documenten

049 2020 RIB Voorlopig resultaat jaarrekening 2019 3 documenten

050 2020 RIB Uitvoeringsprogramma Circulaire en duurzame hoofdstad 2019-2022 2 documenten

051 2020 RIB Woningbouwontwikkeling appartementencomplex Sloterbeekstraat Venlo 1 document

052 2020 RIB Vooruitblik Omgevingswet 3 documenten

053 2020 RIB Voorontwerp Omgevingsplan Kern Tegelen 2 8 documenten

054 2020 RIB Ontwerp parapluplannen kamerbewoning en wonen-onbenutte plancapaciteit 7 documenten

055 2020 RIB Toezegging aangaande BI -nav aangekondigde motie PVV inz gemeentelijk Intranet ontsluiten voor de raad 1 document

056 2020 RIB Jaarverslag welstand 2018-2019 Adviescommissie Welstand en Erfgoed 2 documenten

057 2020 RIB Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2020-I 2 documenten

058 2020 RIB Herijking subsidiestelstel 3 documenten

060 2020 RIB Woningbouwprogramma en proces regionale en lokale woonvisie 2 2 documenten

067 2020 RIB 1e Voortgangsrapportage Vastenavondkamp 2 documenten

075 2020 RIB Beeldende kunst en vormgeving 2 documenten

077 2020 RIB Tijdelijke maatregelen vloeren Stadskantoor en parkeergarage Maaswaard 1 document

083 2020 RIB Integrale aanpak economische gevolgen corona 2 documenten

091 2020 RIB Voortgang Samenlevingsagenda's 2 documenten

062 2020 RIB Plan van aanpak aanbevelingen rekenkamercommissie schuldhulpverlening 3 documenten

063 2020 RIB Effectrapportage Beleid armoede en schulden 2 documenten

065 2020 RIB Aangepaste planning Regionale Energriestrategie Noord- en Middel Limburg 1 document

066 2020 RIB Onderzoek verbonden partijen 2 documenten

068 2020 RIB Evaluatierapportage 2019 reanimatienetwerk 2 documenten

070 2020 RIB Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG) spoor 1 document

071 2020 RIB Missiemuseum 1 document

072 2020 RIB Afronding Bestuurlijk Afsprakenkader gemeente Venlo - provincie Limburg 1 document

073 2020 RIB Verruimen bodembeheergebied i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit 2 documenten

074 2020 RIB Focus op Urgentie, procesjaar 2 2 documenten

076 2020 RIB Kazerne Kwartier 1 document

078 2020 RIB Gladheidbestrijdingsplan 2020-2021 3 documenten

079 2020 RIB Jaarverslag cameratoezicht 2019 2 documenten

080 2020 RIB Pgb richtlijnen ten gevolge van corona(maatregelen) 1 document

081 2020 RIB Concept Regionale energiestrategie Noord- en Midden-Limburg 3 documenten

082 2020 RIB Doorontwikkeling van het lokale netwerk in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 5 documenten

084 2020 RIB Tijdelijke garage Arsenaal 2 documenten

085 2020 RIB Islamitisch begraven in Venlo 1 document

087 2020 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Vilgert 45 Velden' 5 documenten

088 2020 RIB Regiodeal Noord-Limburg 3 documenten

090 2020 RIB Proces ontwikkelen regionale visie kwetsbare doelgroepen Noord- en Midden-Limburg 1 document

092 2020 RIB Project samenwerken en aanbesteden - ASL 1 document

093 2020 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergaderingen BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo d.d. 13mei20 2 documenten

094 2020 RIB Corona-maatregelen beeldbepalende evenementen 1 document

096 2020 RIB Stichting Duurzame Bedrijventerreinen 1 document

098 2020 RIB Gemeentefonds - meicirculaire 2020 1 document

097 2020 RIB Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd 1 document

099 2020 RIB ENSIA verklaring 1 document

102 2020 RIB Kanssendossiers Sociaal Domein 2 documenten

105 2020 RIB Beleidsregel pre_mantelzorgwoningen Venlo 2020 2 documenten

103 2020 RIB Besturingsfilosofie 2 documenten

106 2020 RIB Duurzame archivering van het digitale bestuursarchief van de gemeente Venlo 1 document

108 2020 RIB Kazerne Kwartier 1 document

109 RIB Lingsendijk 20 Velden 4 documenten

111 2020 RIB Digitale toegankelijkheid 1 document

113 2020 RIB Verkoop gemeentelijk Vastgoed Q4 1 document

115 2020 RIB Voortgangsrapportage A-dossier Inclusie 2 documenten

116 2020 RIB impactanalyse Covid19 in Venlo 2 documenten

117 2020 RIB Verzoek tot het verstrekken van een aandeelhouderslening aan Exenis 1 document

118 2020 RIB Pilot Jongeren Perspectief Fonds Venlo 2 documenten

120 2020 RIB Resultaten Veiligheidsmonitor 2019 3 documenten

121 2020 RIB Financiële rechtmatigheidsverantwoording 1 document

122 2020 RIB Voortgang aanpak zwerfafval 2017-2024 1 document

123 2020 RIB Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 1 document

124 2020 RIB Ontwerpbestemmingsplan Greenport Businesspark 7 documenten

125 2020 RIB Verplaatsing beachsportveld 1 document

126 2020 RIB Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2020 II 2 documenten

127 2020 RIB Grenzeloos Venlo 1 document

128 2020 RIB Onderzoeksplan artikel 213a Gemeentewet 1 document

129 2020 RIB Corona Noodsteun Gemeenschapsaccommodaties 1 document

130 2020 RIB Stand van zaken project Sturing en Inkoop najaar 2020 3 documenten

132 2020 RIB Ontwerp bestemmingsplan reparatieplan Columbusweg, Ravenvennen en Paul Guillaumestraat 13 documenten

133 2020 RIB Corona consequenties culturele sector Venlo 1 document

134 2020 RIB Herontwikkeling Eindhovenseweg-Veilingstraat 1 document

135 2020 RIB Mitigerende maatregelen A73_A74 1 document

136 2020 RIB opdrachtformulering Beleidsplan Parkeren Venlo 1 document

138 2020 RIB Invulling jongerencentrum Jacx 2021 1 document

139 2020 RIB Resultaat verkennend onderzoek toekomstige parkeerlocaties centrum Venlo 1 document

140 2020 RIB Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 1 document

141 2020 RIB Motie ingang winterregeling daklozen bij -3 en locatie opvang 1 document

142 2020 RIB Prestatieafspraken 2021 tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging 4 documenten

144 2020 RIB Jaaroverzicht evenementenbeleid 3 documenten

145 2020 RIB Verlenging verzilvering Stadspas Venlo definitief 1 document

146 2020 RIB Aanpassing richttijden hulp bij het huishouden 3 documenten

147 2020 RIB Tijdelijke wet maatregelen covid-19 3 documenten

149 2020 RIB Ontwerp bestemmingsplan Trade Port West Truckparking 7 documenten

150 2020 RIB Start opstellen beleidskader Nieuwe Energie Venlo 1 document

151 2020 RIB Herijking subsidiestelsel 1 document

152 2020 RIB wegbestemmen ongebruikte detailhandel Blerick 1 document

153 2020 RIB Ongebruikte scootmobielen teruggehaald en opnieuw verstrekt 4 documenten

154 2020 RIB Uitvoering Amendement 'Herbestemming gelden Samenlevingsagenda 2021 2 documenten

155 2020 RIB Maaslijn kostenverhoging elektrificatie 2 documenten

066 2020 RIB Onderzoek verbonden partijen 2 documenten