Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

114 2020 RIB Beheerplan Groen en Water 2021-2025 2 documenten

148 2020 RIB Bestuurlijk Overleggen Meerjarenprogramma Infra, Ruimte en Transport (BO MIRT) Zuid Nederland en Goederencorridors 2 documenten

108 2020 RIB Kazerne Kwartier 1 document

114 2020 RIB Beheerplan Groen en Water 2021-2025 2 documenten

007 2021 RIB Uitstel invoering inburgeringswet 1 document

006 2021 RIB Uitgangspunten begroting 2022-2025 MGR 3 documenten

005 2021 RIB Toeristisch Recreatief ActieProgramma 2021 2 documenten

004 2021 RIB Motie De Menselijke Maat 1 document

013 2021 RIB Stand van zaken Sturing Inkoop Sociaal Domein Limburg Noord 1 document

010 2021 RIB Plan van Aanpak Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2022 2 documenten

014 2021 RIB Evaluatie aanpak radicalisering 3 documenten

003 2021 RIB Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden 1 document

018 2021 RIB Besluit Nieuwbouw Zwembad 1 document

009 2021 RIB Corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector 2 documenten

015 2021 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergaderingen BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed d.d. 10 december 2020 1 document

017 2021 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Luuschweg 15, Hout-Blerick’ 2 documenten

024 2021 RIB Eerste tranche regiodeal en eerste enveloppe regionale investeringsagenda 3 documenten

021 2021 RIB Kazernekwartier 1 document

012 2021 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2019-2020 2 documenten

020 2021 RIB Tweede Kamerverkiezingen 2021 2 documenten

026 2021 RIB Voorinformatie themabijeenkomsten doorontwikkelen centra 2 documenten

025 2021 RIB Ontwerpbestemmingsplan Vrijenbroekweg - Pastoor Lemmensstraat 4 documenten

028 2021 RIB Machtiging gegevens Belastingdienst_Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire 1 document

019 2021 RIB Allonge 4 realisatieovereenkomst fase 2 Q4 bouwontwikkeling bouwblok 4 en 5 Aan de Stadsmuur 1 document

029 2021 RIB Jaarplan 2021 Circulaire en duurzame hoofdstad en terugblik resultaten 2020. 1 document

031 2021 RIB Quickscan culturele meerjarenvoorzieningen 1 document

032 2021 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Venrayseweg 334, Venlo’ 3 documenten

041 2021 RIB Herijking subsidiestelsel - voorbereiding debat 31 maart 4 documenten

039 2021 RIB Toelichting Kwartaalrapportages (Q4-2020) BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo 3 documenten

034 2021 RIB Eindresultaten inventarisatie brandveiligheid gevels 2 documenten

027 2021 RIB Eindevaluatie beleid 'beheer en gebruik gemeenschapsaccommodaties Venlo 2016-2020’ 2 documenten

016 2021 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

023 2021 RIB Landelijke afspraken over spooremplacementen - gevolgen voor de beheersing van omgevingsveiligheid voor de emplacementen Venlo en Blerick. 4 documenten

035 2021 RIB Vaststelling Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2021-2023 (nr_ 2021-35) 1 document

036 2021 RIB Beëindigen samenwerkingsovereenkomst Werkplein Venlo-Venray 1 document

043 2021 RIB Behoud van het loket op station Venlo 6 documenten

022 2021 RIB Uitvoering amendement herbestemming gelden Samenlevingsagenda 2021; aandachtswijken. 1 document

042 2021 RIB Ontwerpbestemmingsplan Zone Sevenumseweg 7 documenten

037 2021 RIB Beëindiging gebruikersovereenkomst Kwiek Venlo 1 document

038 2021 RIB Realisatie tijdelijk beachsportveld sportpark Hagerhof 1 document

040 2021 RIB Actieplan 2021 en Eindrapportage Toezicht Sociaal Domein 3 documenten

047 2021 RIB Werklastonderzoek basisteams politie Limburg 1 document

045 2021 RIB Thematisch onderzoek beschermd wonen 1 document

046 2021 RIB Lichtkunstwerk Wienerberger 3 documenten

033 2021 RIB Jaarverslag cameratoezicht 2020 2 documenten

049 2021 RIB Regionaal beleidsplan Jeugd 1 document

052 2021 RIB Tgemoetkoming Passiespelen 1 document

055 2021 IB subsidieregel transformatiefonds 3 documenten

050 2021 RIB Voorlopig resultaat jaarrekening 2020 3 documenten

048 2021 RIB Doorontwikkeling van het Kloosterdorp Steyl 1 document

030 2021 RIB Bruikleen van 6 racerunners ten behoeve van een racerunnerpool 1 document

058 2021 RIB Ruimte in de bijstand 1 document

060 2021 RIB toekomst grensoverschrijdende samenwerking 2 documenten

066 2021 RIB Herijking subsidiestelsel - uitvoering motie ''Subsidies Herijking Motie Coalitie'' 2 documenten

053 2021 RIB Pilot Menselijke Maat 3 documenten

065 2021 RIB Impact Covid-19 1 document

051 2021 RIB Project 'Nu niet zwanger'. 1 document

057 2021 RIB Verantwoording ENSIA 2020 1 document

063 2021 RIB Ondersteuning Jongeren met schulden 1 document

069 2021 RIB Financieringsovereenkomst uitbreiding Truckparking 1 document

073 2021RIB Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire 1 document

068 2021 RIB Nieuw GFT-beleid - Evaluatie 3 documenten

011 2021 RIB Verantwoording SAM fonds 2020 2 documenten

061 2021 RIB Jaarverslag VTH 2020 2 documenten

064 2021 RIB Nieuwbouw zwembad Venlo 1 document

076 2021 RIB Ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte Tegelen (pilot Omgevingsplan Kern Tegelen) 11 documenten

080 2021 RIB Buisleidingen haalbaarheidsonderzoek Rotterdam-Chemelot 1 document

081 2021 RIB Vrijstelling voor giften aan bijstandsgerechtigden 2 documenten

075 2021 RIB Jaarverslag 2020 van AWE 2 documenten

077 2021 RIB Jaarverantwoording Kinderopvang 2020_gemeente Venlo 2 documenten

083 2021 RIB Woningbouwontwikkeling Ruimte voor Ruimte De Vilgert Velden 1 document

084 2021 RIB Inventarisatie ontwikkelingen Tegelen 2 documenten

097 2021 RIB Innen huurpenningen sportaccommodaties kwartaal 2 van 2021 1 document

078 2021 RIB Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt Noord-Limburg 3 documenten

090 2021 RIB Subsidieregeling 'Venlo mien Hert' 2 documenten

092 2021 RIB Monitoring van internationale werknemers 1 document

082 2021 RIB Project Wijkgerichte Aanpak Venlo 2 documenten

086 2021 RIB Meerjarenplan cultuurregio Noord-limburg 2021-2024 2 documenten

062 2021 RIB Innen huurpenningen sportaccommodaties kwartaal 1 van 2021 1 document

079 2021 RIB Gladheidbestrijdingsplan 2021-2022 3 documenten

088 2021 RIB ontwerp-bestemmingsplan geluidzonering Venlo Trade Port en ontwerp-bestemmingsplan Nota industriegeluid Venlo Trade Port 12 documenten

071 2021 RIB Afhandeling van de motie Sportclustering maak werk met werk 1 document

072 2021 RIB Vaststelling subsidiebedrag 2021 Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo en resultaten 2020 2 documenten

089 2021RIB Ontwerp-bestemmingsplan Herziening Venlo Trade Port uitbreiding Barge Terminal 27 documenten

091 2021 RIB Ontwerp Programma Baarlo - Hout-Blerick dijkverlegging en - versterking en PlanMER 2 documenten

098 2021 RIB Subsidie Herstelacademie gemeente Venlo 2021 3 documenten

093 2021 RIB Wet Inburgering 2021 1 document

008 2021 RIB Uitkomsten en plan van verbetering ex artikel 213a onderzoek toegang Wmo 3 documenten

096 2021 RIB Voortgangsrapportage kansendossiers maatschappelijk domein 2 documenten

097 2021 Innen huurpenningen sportaccommodaties kwartaal 2 van 2021 1 document

104 2021 RIB Aanvullende antwoorden op de vragen van de SP bij de behandeling van de voorjaarsrapportage 2021 1 document

101 2021 RIB Additionele middelen jeugdzorg 2021. 1 document

102 2021 RIB TIjdelijke subsidieregel kwetsbare groepen 1 document

103 2021 RIB Voortgang Basis op orde groen en water 2 documenten

105 2021 RIB Monitor discriminatie 2020 2 documenten

107 2021 RIB Zero emissie zone 1 document

111 2021 RIB Gemeentefonds _ Meicirculaire 2021 1 document

112 2021 RIB Vervoerskostenvergoeding leerlingenvervoer tijdens scholensluitingen. 1 document

113 2021 RIB Achtervangovereenkomst gemeente Venlo en WSW 2021 2 documenten

117 RIB Verkoop vastgoed aan Fooddrome BV 1 document

119 2021 RIB Subsidies Herijking Motie Coalitie 2 documenten

085 2021 RIB Aanvullende coronaondersteuning Retail en Vrijetijdseconomie 2021 1 document

095 2021 RIB Uitvoeringsprogramma 2021 gemeentelijk rioleringsplan GRP 4 documenten

106 2021 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergaderingen BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo dd 19 mei en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo dd 25 juni 2021 1 document

070 2021 RIB Afval - beschrijving situatie 2021 1 document

131 2021 RIB Ontwerp bestemmingsplan Martinushof Tegelen 20 documenten

136 2021 RIB Aanleg glasvezelnetwerk 1 document

154 2021 RIB Afsluiting natraject ‘Het lokale netwerk na Veilig Thuis’ door Toezicht Sociaal Domein 2 documenten

140 2021 RIB Voortgang regionale Investeringsagenda en Regio Deal Noord-Limburg 3 documenten

181 2021 RIB Stadspas Venlo 1 document

172 2021 RIB Uitkomsten verzoek onderbouwing Medipoint scootmobielen 1 document

110 2021 RIB Ontwikkelingen gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering 3 documenten

114 2021 RIB Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport 1 document

115 2021 RIB Geactualiseerde huurvoorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties 1 document

116 2021 RIB Beantwoording vragen Wijkoverleg Venlo Noord-Oost en Werkgroep Dorpsontwikkelingsplan 't Ven ontwikkeling Albertushof 3 documenten

118 2021 RIB Jaarverslag basisnet 3 documenten

121 2021 RIB Motie 'Naar een eerlijker Nederland met een minimumloon van 14 euro per uur 1 document

123 2021 RIB Vaststelling WTS 4 documenten

054 2021 RIB Hoe werkt Venlo aan diversiteit en inclusie het charter diversiteit 2 documenten

127 2021 RIB Ontwerpbestemmingsplan Venrayseweg 121 4 documenten

124 2021 RIB Motie Jongeren Perspectief Fonds 3 documenten

109 2021 RIB Motie 133 Kinderburgemeester 1 document

130 2021 RIB Stand van zaken BMV De Vilgaard 2 documenten

126 2021 RIB Waterstofverkenning 3 documenten

108 2021 RIB Plan Binnenstad 2030 3 documenten

099 2021 RIB Afronding motie Tegengaan voedselverspilling 4 documenten

128 2021 RIB Uitkomsten quickscan culturele meerjarenvoorzieningen 2 documenten

132 2021 RIB Voorbereiding op realisatiefase onderdoorgang vierpaardjes 1 document

133 2021 RIB Stand van Zaken Sturing & Inkoop augustus 2021 1 document

125 2021 RIB Nota Venlose Klachtbehandeling 2 documenten

139 2021 RIB Verslag toezicht op de archieven van de gemeente Venlo 2021 2 documenten

134 2021 RIB Motie onderhoud begraafplaatsen kwaliteitsniveau A 4 documenten

138 2021 RIB Herstructurering werklocaties 1 document

120 2021 120 RIB GR Omnibuzz_Kaderdocument (BIJLAGEN ZIJN NIET OPENBAAR) 1 document

139 RIB Handelingsperspectieven stations Blerick en Venlo 4 documenten

135 RIB Onteigening ten behoeve van de Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes met bijbehorende werken te Venlo 1 document

137 RIB Doorontwikkeling Kloosterdorp Steyl 2 documenten

146 RIB Gemeentefonds septembercirculaire 2021 2 documenten

143 RIB motie Groen licht voor de fiets 3 documenten

122 RIB Verbeteren bereikbaar- en betreedbaarheid Stadskantoor voor bezoekers met een functiebeperking 1 document

144 RIB Uitvoering motie Wegwijzer nieuwe Venlonaren en internationale werknemers 1 document

160 RIB Watersysteem Limburg 2 documenten

145 RIB Aanpak Omgevingsvisie-Omgevingsplan 1 document

158 RIB Aanvraag vaststelling provinciale subsidie plan Samen Vooruit 2 documenten

159 RIB Onderzoeksplan 2022, onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet 1 document

142 RIB Resultaat aanbestedingsprocedure Wet inburgering 2021 1 document

173 RIB Voortgangsrapportage cultuurvisie Het cultureelvermogen van Venlo 2 documenten

149 RIB Prestatieafspraken corporaties, HBV en gemeente Venlo 2022 2 documenten

169 RIB Stand van zaken uitvoeringsprogramma woonvisie 1 document

170 RIB Overgangsrecht bestemmingsplannen vanwege invoering Omgevingswet 1 document

171 RIB tussenrapportage mobiliteit 2021 3 documenten

174 RIB Ontwerpbestemmingsplan _Herontwikkeling Kavel Sportlaan 11 4 documenten

162 RIB Uitvoeringsprogramma VTH 2022 2 documenten

148 RIB Terinzagelegging Ontwerpwijzigingsplan Kockerseweg 110 te Venlo 4 documenten

152 RIB Terinzagelegging Bestemmingsplan Bosbergstraat 17 te Lomm 4 documenten

164 RIB Voortgang 2021 Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2021-2023 3 documenten

163 RIB Wijkanalyse 2020 3 documenten

166 RIB Woonzorgcomplex Casinoweg 1 document

182 RIB Update Limburgse Propositie Water 1 document

176 RIB Subsidieverlening 2022 voor subsidieregels Amateurkunsten, Volkscultuur en Culturele projecten etc. 1 document

180 RIB Aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed 1 document