Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

177-2022 RIB Stand van zaken Venlo-fonds 2 documenten

171-2022 RIB Vervolg aanpak topsport 1 document

168-2022 RIB Jaarverslag klachten 2019 - 2020 - 2021 Venlo 2 documenten

134-2022 RIB Ontwerpbestemmingsplan J. Henry Dunantstraat (sectie D 720 en 2077) te Arcen 4 documenten

114-2022 RIB C2C woonwijk 't Ven Noord fase 2 1 document

179-2023 RIB Subsidieverlening 2023 voor de subsidieregels Amateurkunsten, Volkscultuur en Culturele projecten; Sport; Jeugdactiviteiten; Sociale Basis en Evenementen. 1 document

175-2022 RIB Voortgang structurele subsidieafspraken Hagerhof 2 documenten

178-2022 RIB Subsidieplafonds 2023 voor Maatschappelijke participatie, Gemeenschapsaccommodaties, Sport, Cultuur en SAM-fonds 1 document

176-2022 RIB Voeging in strafzaken drugsdumping 1 document

173-2022 RIB Herontwikkeling Boschkamp, Venloseweg Tegelen (voormalig bedrijfsterrein TMI/Hekkens) 1 document

169-2022 RIB Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 2 documenten

154-2022 RIB Subsidieregel Verhuisvouchers Venlo 2023 2 documenten

153-2022 RIB Prestatieafspraken corporaties, HuurdersbelangenVereniging Venlo en gemeente Venlo 2 documenten

174-2022 RIB Pilot automatisch verlengen van de Stadspas Venlo voor 2023 1 document

167 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Ginkelstraat 32 6 documenten

144-2022 RIB Vergroenen binnenstad Venlo 1 document

163-2022 RIB Tussentijdse evaluatie jongeren Perspectieffonds 2 documenten

145-2022 RIB Adviesrapport 'Venlo als studentenstad' jongerenraad Venlo 3 documenten

157-2022 RIB Actualiseren erfgoedregister 4 documenten

161-2022 RIB inzake wijzigingsplan ‘Kerkhoflaan (sectie F 1405 en 1406) te Lom 4 documenten

155 2022 RIB inzake buitenlandse dienstreis naar Expo Real Munchen 2022 1 document

159 2022 RIB woningbouwmogelijkheden in de kern Velden 1 document

147-2022 RIB evaluatie samenwerkingsovereenkomst Greenport Venlo 3 documenten

149-2022 RIB Evaluatie Stadspas Venlo en nieuwe aanbesteding 2 documenten

165-2022 RIB Reactie op berichtgeving van OGVO over de nieuwe langetermijnvisie van OGVO 1 document

158-2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Aldi Blerick en ontwerp besluit onttrekken weg 5 documenten

146-2022 RIB Toezegging van het College (23-02-2022) m.b.t. wachtlijsten GGZ 1 document

038 2022 RIB Ambitie voormalig Veilingterrein Venlo-Zuid 2 documenten

164 2022 RIB Werkzaamheden stadskantoor en parkeergarage Maaswaard 1 document

148 2022 RIB 213a Onderzoek toezicht en handhaving openbare ruimte 3 documenten

150 2022 RIB Rapport onderhoudsstatus gebouw Villa Flora 1 document

139 2022 RIB Notitie Urban Culture en Sports Venlo 3 documenten

116 2022 RIB beantwoording van de Motie OV-bereikbaarheid 1 document

122 RIB Planologische procedures planontwikkeling Kazerne Kwartier (bijlagen 5 en 8 zijn op te vragen bij de steller, zie voorblad RIB) 8 documenten

136 2022 RIB uitgifteovereenkomst Kazerne Kwartier fase 1 1 document

151 2022 RIB Stand van zaken uitvoeringsprogramma woonvisie 2021-2026 2 documenten

080 2022 RIB Monitoring en verantwoording bescherming van persoonsgegevens 2 documenten

142 2022 RIB Septembercirculaire 2022 2 documenten

143-2022 RIB Uitvoering raadsvoorstel Venlo-fonds 2 documenten

137 2022 RIB Onderzoeksplan 2023 Gw, 213a (doelmatigheid en doeltreffendheid) 1 document

117 2022 RIB Evaluatie (2022) subsidieregel Transformatiefonds Venlo 2 documenten

108 2022 RIB Analyse 'Wij staan voor een veilig Venlo'. 2 documenten

140 2022 RIB Onderzoek oeververbindingen Venlo-Blerick 3 documenten

077 2022 RIB Ontwerpbestemmingsplan Supermarkt Kaldenkerkerweg Kraanvogelstraat Venlo 8 documenten

138 2022 RIB Nieuwbouw zwembad - afronding fase Voorontwerp 1 document

135 2022 RIB Actieplan Venlo Klimaatbestendig 2 documenten

129 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Helschriksel ong. Venlo 6 documenten

130 2022 RIB MIRT-programma Goederenvervoercorridor Knooppuntplan Venlo en Realisatiepact 2 documenten

132-2022 RIB Het Cultureel Vermogen van Venlo het platform van en voor makers 2 documenten

133-2022 RIB Additionele uitkering - energiebesparende maatregelen bij huishoudens met energiearmoede 4 documenten

121 2022 RIB Ambitiedocument Samen voor Steyl en uitkomsten exploitatieonderzoek Missiemuseum 3 documenten

125 2022 RIB Jongerenaccomodatie Jacx in Blerick (voortgang) 1 document

131 2022 RIB Zonnepanelen particuliere daken Met gemak zon op je dak 1 document

120 2022 RIB Aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed.docx 4 documenten

127 2022 RIB Ontwerpbestemmingsplan Aan _t Erf Arcen 4 documenten

124 2022 RIB Evaluatie en vervolg Programma Sturing _ Inkoop 1 document

126 2022 RIB Ontwerpwijzigingsplan Veerweg Velden 4 documenten

076 2022 RIB - Ontwerpbestemmingsplan Berkter Hei 1a-1c 6 documenten

119 2022 RIB - Aanwijzing e-Depot gemeente Venlo 1 document

118 2022 RIB - Verlenging contract lncluzio Sociale Basis 1 document

115 2022 RIB Rapportage financiële analyse huisvestingsopties Brightlands Campus Greenport Venlo 2 documenten

113 2022 RIB Aanbesteding onderdoorgang Vierpaardjes 2022 1 document

112 2022 RIB Kerkhoflaan ong_ te Lomm 4 documenten

105 2022 RIB Monitor Discriminatie 2021 2 documenten

156 2021 RIB Mitigerende maatregelen A73_74.docx 1 document

161 2021 RIB Jongerenaccommodatie Jacx in Blerick 1 document

175 2021 RIB Nieuwbouw zwembad 4 documenten

101 2022 RIB Aanpassing subsidieregel evenementen 2 documenten

057 RIB Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2 documenten

052 RIB Rapportage stand van zaken opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek schuldhulpverlening 2 documenten

051 RIB Actualisatie uitgiftebeleid en vaststelling Beleidslijn uitgifte van vastgoed na het Hoge Raad arrest Didam 2 documenten

049 RIB Integrale aanpak internationale werknemers 1 document

048 RIB Waarde van C2C voor Venlo 1 document

046 RIB Resultaten Stadspeiling 2021 8 documenten

045 RIB Motie Beperken CO2 footprint bij aanbesteden 2 documenten

043 RIB Jaarverslag cameratoezicht 2021 1 document

041 RIB Nationaal Park de Maasduinen 2 documenten

040 RIB Motie aansluiting fietsbewegwijzering Duitsland 3 documenten

094 2022 RIB Meicirculaire 2022 2 documenten

104 2022 RIB Subsidievaststelling 2021 subsidieregels Amateurkunsten, Volkscultuur en Culturele projecten; Sport; Jeugdactiviteiten; Sociale Basis; Evenementen; Toerisme en recreatie 1 document

111 2022 RIB Kinderburgemeester - uitvoering motie 3 documenten

110 2022 RIB Ondertekenen Schone Lucht Akkoord (SLA) 4 documenten

109 2022 RIB Motie Coordinator Diversiteit 2 documenten

107 2022 RIB Ontwerpbestemmingsplan Koelderstraat ong. Venlo 5 documenten

106 2022 RIB Ontwerpbestemmingsplan Koelderstraat 86 Venlo 5 documenten

100 2022 RIB Jaaroverzicht evenementenbeleid 2021-2022 2 documenten

097 2022 RIB Voortgang opvang Oekraïense vluchtelingen 2 documenten

096 2022 RIB Toezegging Regionaal beleidsplan Jeugd 2022 1 document

089 2022 RIB Beleidsplannen laaggeletterdheid 1 document

088 2022 RIB Uitvoering motie Jeugdeducatiefonds 1 document

079 2022 Gladheidbestrijdingsplan 2022-2023 3 documenten

103 2022 RIB uitwerkingsplan Lingsforterweg ong. Arcen 4 documenten

087 2022 RIB Verslag toezicht op archieven 2022 van de gemeente Venlo en GOTPOO 2 documenten

095 2022 RIB Uitvoeringsprogramma Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022 5 documenten

098 2022 RIB Addenda achtervangovereenkomst gemeente Venlo en WSW 2022 3 documenten

102 2022 RIB Oprichten Stichting Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen 3 documenten

090 2022 RIB Evaluatie Prestatieafspraken corporaties, HuurdersbelangenVereniging Venlo en gemeente Venlo 2021 2 documenten

086 2022 RIB Transportschaarste TenneT 5 documenten

091 2022 RIB Deelmobiliteit - Go Sharing 1 document

084 2022 RIB Informatie verloop kerntakendiscussie Veiligheidsregio Limburg-Noord 1 document

083 2022 RIB Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Venlo 2021 2 documenten

093 2022 RIB Herijking beleid gemeenschapsaccommodaties: update en resultaten onderzoek gemeenschapsaccommodaties door Opiniepijlers 4 documenten

070 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Woonzorghuis Manresa 5 documenten

085 2022 RIB Convenant gelijke kansen zorg en veiligheid 2 documenten

082 2022 RIB Ontwerpbestemmingsplan Antoniusplein Lomm 4 documenten

060 2022 RIB Stand van zaken Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire in Venlo.docx 1 document

075 2022 RIB motie trapveldjes def.docx 1 document

072 2022 RIB Ontwerp-bestemmingsplan Tiendstraat te Blerick def.docx 6 documenten

081 RIB Aanvullende coronaondersteuning Retail 2022 1 document

RIB 2022-71 Vuurwerk jaarwisseling 1 document

RIB 2022-78 Energiebesparende maatregelen huishoudens met energiearmoede.docx 3 documenten

039 RIB Ontwikkelplan Kazerne Kwartier 1 document

037 RIB RUD Limburg Noord 5 documenten

036 RIB Ontwerp-bestemmingsplan Hakkesstraat-Hendrikkenhofstraat Venlo 31 documenten

033 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Herziening bestemmingsplan Trefcenter' 2 documenten

032 RIB Einde dienstverlening werk en inkomen voor de gemeente Venray 1 document

031 RIB Corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector 2 documenten

030 RIB Ontwikkelingen Missiemuseum 2022 1 document

029 RIB Kleinschalige Voorziening voor Justitiële Jongeren in Venlo 1 document

026 RIB Update doorontwikkeling centrum Blerick 2 documenten

025 RIB Tussentijdse resultaten project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo 2 documenten

024 RIB Update doorontwikkeling centrum Tegelen en korte doorkijk naar proces Blerick 1 document

023 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

022 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2020-2021 2 documenten

021 RIB AVvA Ontwikkelbedrijf Greenport en Campus Vastgoed Venlo 2 documenten

020 RIB Eindrapportage kansendossiers maatschappelijk domein 2 documenten

019 RIB Beëindiging Right to Challenge aanbesteding Helschriksel 1 document

019 RIB Beëindiging Right to Challenge aanbesteding Helschriksel 4 documenten

016 RIB Decembercirculaire 2021 1 document

015 RIB Opvolgingsonderzoek Schulphulpverlening Venlo 1 document

014 RIB Informatiebrief vergadering algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 1 document

013 RIB Voortgang basis op orde Groen en Water status Q4 2021 1 document

011 RIB Stand van zaken project regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek 1 document

009 RIB Verkoop gemeentelijk vastgoed Q4 1 document

008 RIB Voortgang Jongeren Perspectief Fonds 2 documenten

006 RIB Toeristisch Recreatief ActieProgramma 2022 2 documenten

005 RIB Begroting Regio Noord Limburg 2022 2 documenten

001 RIB Energieke gebiedsverkenning 1 document

009 RIB Verkoop gemeentelijk vastgoed Q4 1 document

011 RIB Stand van zaken project regionale samenwerking inwoners met complexe prob 1 document

002 RIB Zuidelijke ontsluiting station Venlo 1 document

065 RIB Jaarverslag VTH 2021 2 documenten

059 RIB Motie naakt zonnende daken dat kun je niet maken 2 documenten

066 RIB Jaarverslag 2021 Adviescommissie Welstand en Erfgoed 2 documenten

068 RIB Voortgang JPF- eerste bevindingen 2 documenten

012 RIB Innen huurpenningen sportaccommodaties kwartaal 1 van 2022 1 document

069 RIB Ontwerp wijzigingsplan Natuurcompensatie Canon 5 documenten

073 RIB Vervolg regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek 1 document

074 RIB Verslag werkbezoek burgemeester Scholten aan Bremerhaven 2 documenten

034 RIB Verslag VSG studiereis sport in Marseille.docx 2 documenten

067 RIB Voorlopig resultaat jaarrekening 2021.docx 3 documenten

054 RIB Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2 documenten

053 RIB Voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie-onderzoek Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 1 document

064 RIB Ontwerpbestemmingsplan Maalbekerweg 26 Belfeld 4 documenten

055 RIB Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Venlo 2022 2 documenten

062 RIB Wijziging bestemmingsplan detailhandel Blerick 1 document

061 RIB Informatiebrief vergadering algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) d.d. 24 maart 2022 2 documenten

063 RIB Ontwerpwijzigingsplan 'Lingsforterweg ong. Arcen' 4 documenten

058 RIB Aanpak mensenhandel Noord- en Midden-Limburg Naar een regio zonder uitbuiting 2 documenten