Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

059 2023 RIB Voornemen en voorstel voor participatie Delta Rhine Corridor 3 documenten

061 2023 RIB JOGG overeenkomst 3 documenten

060 2023 RIB Beverbeheerplan 2 documenten

056 2023 RIB Projectpartnerschap van gemeente Venlo met Oekraïense stad Kropywnyzkyj 1 document

044 2023 RIB Handelingsperspectief Bolwaterstraat 2 documenten

RIB 2023-55 Uitstel subsidieverlening Stg. Hagerhof 1 document

RIB 2023-51 Motie groenblauwe schoolpleinen 2 documenten

RIB 2023-49 Jaarverslag VTH 2022 2 documenten

RIB 2023-46 motie zwemmen onder schooltijd 2 documenten

048 2023 RIB Vaststelling herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg 2 documenten

021 2023 RIB Laaggeletterdheid 4 documenten

030 2023 RIB Kentekenonderzoek Kaldenkerkerweg Tegelen 2 documenten

034 2023 RIB TRAP 2023 2 documenten

036 2023 RIB Ontwikkelend beheer 1 document

038 2023 RIB Management samenvatting Leger des Heils tussenvoorziening beschermd wonen 2 documenten

039 2023 RIB Terugkoppeling actiepunten omgevingsdialoog Hakkesstraat-Hendrikkenhofstraat 2 documenten

041 2023 RIB Informatieveiligheid en ENSIA 2022 1 document

033-1 2023 RIB Kennisgeving Startbeslissing Vierwaarden 1 document

031-1 2023 RIB Continuering deelname programma Regenboogsteden 2023-2026 3 documenten

025 2023 RIB Motie flankerende lokaal maatwerk gladheidsbestrijding ten behoeve van onze kwetsbare medemensen 4 documenten

036 2023 RIB Jaarverslag cameratoezicht 2 documenten

035 2023 RIB Wijkanalyse 2022 1 document

032 2023 RIB Vervolgaanpak motie 'onderzoek mogelijkheden trapveldjes in iedere kern' 2 documenten

037 2023 RIB Aanpak extremisme en radicalisering 2023 - 2025 2 documenten

033 2023 RIB Nieuwbouw zwembad - projectvoortgang, financiën en verduurzaming 2 documenten

031 2023 RIB Handreiking omgevingsdialoog voor initiatiefnemers 2 documenten

027 2023 RIB Plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek Burgerinitiatieven 2 documenten

2023-026 RIB Plan van aanpak middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 2 documenten

2023-030 RIB Pilot brede aanpak internationale werknemers 1 document

2023-024 RIB Ontwerp bestemmingsplan Hal 5 en ontwerp besluit onttrekken wegen 7 documenten

2023-017 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2021-2022 2 documenten

2023-029 RIB Voortgangsrapportage Vastenavondkamp 2022 2 documenten

2023-020 RIB Woondeal Limburg 2 documenten

2023-019 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed 1 document

023 2023 RIB Ontwikkelingen Enexis Holding NV 10 documenten

022 2023 RIB - Rapportage over opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoeken d.d. 6 februari 2023 2 documenten

027 2023 RIB Samenwerkingsovereenkomst doorontwikkeling Kloosterdorp Steyl 1 document

013 2023 RIB Voortgang energieke gebiedsverkenningen 1 document

014 2023 RIB Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 1 document

012 2023 RIB Raadsinformatiebrief betreffende uitvoering Venlo-fonds 2023 1 document

016-2023 RIB Start nieuw contract opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf jeugd 1 document

006 2023 RIB Voorschot energietoeslag 2023 1 document

011 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan Zwembad Venlo 6 documenten

003 2023 RIB Uitvoerings- en handhavingsbeleid VTH 2023-2026 Venlo en Uitvoeringsprogramma VTH 2023 3 documenten

008 2023 RIB Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en GFT door AfvalSamenwerking Limburg 1 document

005 2023 RIB Motie Stadsdichter Venlo 1 document

166 2022 RIB Voortgang uitvoering aanbevelingen rekenkamercommissie-onderzoek 1 document

007 2023 RIB Financiële compensatie bouwrechten Maasdal Velden 1 document

160 2022 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

128 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Wozoco Leijgraaf Belfeld 6 documenten

172-2022 RIB Aanpak problematiek bever 1 document