Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • 3

  Centrumstad Venlo

 • 3a Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 (RV 2022-37)

  19.35 - 20.20 uur
  Discussiestuk
  2 documenten

  Portefeuillehouder: Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt om het Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 vast te stellen en daarmee:

  a) de gewijzigde exploitatieperiode Kazerne Kwartier (t/m 2032);

  b) de gewijzigde exploitatiebegrenzing Kazerne Kwartier;

  c) de budgettair neutrale begrotingswijziging 2022 t/m 2025.

   

  Dit in verband met onderstaande herschikkingen:

  ·         overheveling van een bedrag van € 5.127.378,-- van de voorziening Nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Kazerne Kwartier.

  ·         aanvulling van de uitvoeringskredieten Kazerne Kwartier met € 24,6 miljoen tot

  € 105,8 miljoen.

  ·         actualisering van de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Kazerne Kwartier.

  Het huidig financieel raamwerk 2020 is niet meer actueel en dient bijgesteld te worden naar aanleiding van het ontwikkelplan fase 1, besluitvorming inzake de versnelling van de woningbouw en de huidige marktsituatie. Een actueel raamwerk biedt de basis voor de financiële sturing van het project en voor vervolgstappen in het project als contractering van marktpartijen en uitvoering van het bouw- en woonrijpmaken.

  Op 8 maart 2022 heeft het college van BenW het Ontwikkelplan Fase 1 Kazerne Kwartier vastgesteld. De raad is over het ontwikkelplan geinformeerd via Raadsinformatiebrief 2022-39. Het ontwikkelplan is gebaseerd op de door de raad in 2020 vastgestelde stedenbouwkundige visie en raadsbesluit van juni 2021 inzake de versnelling van de woningbouw (2021-43). De aanpassing van het Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 kan budgettair neutraal worden uitgevoerd. Omdat sprake is van extra investeringen heeft het college van BenW het Ontwikkelplan vastgesteld onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van het nieuw financieel raamwerk door de raad. Dekking van de extra investering vindt plaats vanuit extra inkomsten uit grondverkoop, conform de door de raad vastgestelde kaders van ontwikkeling. Dit nieuwe financieel raamwerk ligt nu ter besluitvorming voor door de raad.

  In het nieuwe raamwerk Kazerne Kwartier 2022 zijn niet alleen de werken, het programma en de uitgifteafspraken met marktpartijen conform het ontwikkelplan Fase 1 verwerkt. Ook is rekening gehouden met het raadbesluit 2021-43 inzake de versnelling van de woningbouw en is daarnaast ook de begroting van fase 2 en het stationsgebied Blerick geactualiseerd. In het financieel raamwerk zijn actuele prijzen opgenomen en een aangepaste prognose voor de kostenstijgingen. De begroting voor het Kazerne Kwartier is een complexe samenhang tussen begrotingen van kapitaalswerken die langjarig worden afgeschreven en een grondexploitatie die wordt gedekt uit inkomsten uit grondverkoop. Derhalve wordt de term financieel raamwerk gehanteerd.

  Het Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 omvat veel aspecten en heeft een looptijd tot 2032. De begrotingen in het financieel raamwerk zijn opgesteld op basis van de huidige inzichten. Hierin is alle informatie opgenomen zoals die op dit moment bekend is. Naast kansen bevat de grondexploitatie ook risico’s. Om deze risico’s op te vangen is een risico-reservering van € 13,4 miljoen opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente Venlo.

  Vervolg voor de raad 

  Na vaststelling van het Financieel raamwerk Kazernekwartier 2022 door de raad worden de uitgifteovereenkomsten gesloten met de ontwikkelpartners van fase 1. Deze overeenkomsten omvatten verdere afspraken op het gebied van samenwerking en garantstelling. Parallel hieraan is het bestemmingsplan voor de eerste fase in voorbereiding. Dit wordt naar verwachting in het najaar van 2022 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Tevens kan de raad in het najaar van het college een procesvoorstel tegemoetzien over een programmatische invulling van fase 2.

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen