Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Economie, 11 oktober 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

SPELREGELS OORDEELSVORMING
a) We vergaderen in beginsel van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur
b) Zijn we om 22.30 uur niet klaar dan wordt de vergadering de volgende dag voortgezet
c) We hanteren zoveel mogelijk de gemaakte tijdsplanning (agenda)
d) De voorzitter vraagt daar bij aanvang van de vergadering commitment voor

De sessievoorzitters zullen op verzoek van het Presidium strak toezien op de tijdsplanning.
Tijdens de Oordeelsvorming voeren de fracties met elkaar het opiniërende debat. Technisch/inhoudelijke vragen horen dus hier niet thuis. Al uw technisch/inhoudelijke vragen kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen aan de ambtelijke organisatie.

Datum:
11 okt. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (4)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 4 Omgevingsprogramma Retail (RC 2023-8)

  60 minuten
  Discussiestuk
  5 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 02:17:44 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  a. Inspreker namens Venlostad.com

  Venlostad.com wil haar visie geven op het voorliggende nieuwe Omgevingsprogramma retail(beleid) (Raadsconsultatie).

  b. Vervolgens oordeelsvormende bespreking RC 2023-8 door de raad;

  Toelichting:
  Via deze raadsconsultatie over voorgenomen besluit van het college van BenW tot vaststelling van het Programma Retail, wordt de raad in de gelegenheid gesteld, om wensen en bedenkingen kenbaar te maken, die vervolgens door het college nog worden meegenomen in het Programma, alvorens dit vast te stellen.

  In de afgelopen periode is op meerdere momenten met de raad gesproken en gecommuniceerd over het nieuwe (integrale) Omgevingsprogramma Retail. (themabijeenkomsten 8 maart en 29 juni 2023, door de raad zelf op 29 juni georganiseerde themabijeenkomst Koopcentra en Perifere Detailhandel met extern deskundige en voor- en tegenstanders in relatie tot ontwikkelingen Trefcenter, raadsbehandeling Rekenkameronderzoek over leegstand in november 2022, beantwoording van art. 44- vragen d.d. 13 oktober 2022).

  Omgevingswet 1 januari 2024 en Omgevingsprogramma’s
  Het omgevingsprogramma Retail is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Conform artikel 3.4 van de omgevingswet is het vaststellen van programma's binnen de omgevingswet voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders, wat daarmee dus afwijkt van de informatie die de raad eerder van het college ontving over het vaststellen van dit omgevingsprogramma als bevoegdheid van de raad.

  Het college vindt echter, dat de raad een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming van dit Programma, vandaar deze raadsconsultatie. De raadsconsultatie zal zowel oordeelsvormend as besluitvormend door de raad in oktober zal worden behandeld.

  Een integraal Programma Retail
  In de retail is veel gebeurd en veranderd de afgelopen jaren. In centrumgebieden wordt de samenhang tussen functies steeds groter en de gebieden transformeren van 'Place to buy' naar 'Place to be'. Trends, ontwikkelingen en opgaven op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau vormen de urgentie voor een actuele visie op de ruimtelijke Retailstructuur. Omdat deze sectoren met name de centrumgebieden onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, is gekozen voor dit integrale Omgevingsprogramma Retail.

  Dit betekent een vernieuwing van het horecabeleid uit 2007, een herijking van het detailhandelsbeleid uit 2015 en de samenkomst van beide beleidskaders.

  Doelstellingen en visie (zie pagina’s 2 en 3 raadsvoorstel)

  Hierbij gelden de volgende doelstellingen:

  ·         Een optimale consumentenverzorging voor de inwoners van de verschillende stadsdelen in Venlo;
  ·         Een sterk ondernemingsklimaat voor ondernemers, waarbij een rendabele exploitatie mogelijk is met perspectief voor de langere termijn;
  ·         Het versterken van de lokale verzorgingsfunctie, het behoud en geven van betekenis aan de bovenlokale verzorgingsfunctie van de voorzieningen.

  Aanvullend hierop moet het nieuwe Omgevingsprogramma Retail leiden tot:

  ·         Het transformeren van locaties waar bestemmingsplanmatig detailhandel en/of horeca mogelijk is, die niet in gebruik zijn als zodanig, en die geen onderdeel vormen van perspectiefrijke Retailgebieden;
  ·         Het verbeteren van de leefbaarheid en economische vitaliteit van de verschillende Retailgebieden:

  o   Een duidelijke profilering van Retailgebieden;
  o   Het verminderen van leegstand;
  o   Verder inzetten op ruimtelijke concentratie van detailhandel, horeca en andere commerciële voorzieningen. Voorliggend omgevingsprogramma schetst een toek.....

  Het Omgevingsprogramma Retail bevat zowel de visie op de Retailstructuur (hoofdstuk 2) voor de komende jaren als een uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 3).

  Visie: Voor een optimale voorziening van eigen inwoners en bezoekers wordt ingezet op zo veel mogelijk ruimtelijke concentratie van detailhandel, horeca en aanvullende voorzieningen in de gewenste hoofdstructuur. De structuur voor de Venlose Retail wordt als volgt geactualiseerd:

  ·         Twee complementaire hoofd Retailgebieden: de recreatieve binnenstad van Venlo en het doelgerichte Trefcenter. Beide centra moeten elkaar versterken. Deze Retailgebieden hebben niet alleen een belangrijke functie voor eigen inwoners, maar ook voor de regio en het Duitse achterland;
  ·         Toekomstige boodschappencentra, waar de inwoners van Venlo ook naar de toekomst in de nabijheid boodschappen kunnen blijven doen, met waar mogelijk naast supermarkten ook (vers)speciaalzaken, dienstverlening en ondersteunende horeca;
  ·         De centrumgebieden van Tegelen en Blerick hebben hierin een bijzondere positie als boodschappencentra met een duidelijke plus: meer (vers)speciaalzaken en mode & luxe aanbod. Hiermee hebben deze gebieden niet alleen een functie voor de eigen kern, maar ook voor direct omliggende kernen; • Een tweede (kleinere) perifere detailhandelslocatie: Zuiderbrug, met enkele perifere detailhandelsvestigingen;
  ·         Een tweede (kleinere) perifere detailhandelslocatie: Zuiderbrug, met enkele perifere detailhandelsvestigingen;
  ·         Maatwerk voor de twee kernen met een sterk toeristisch profiel: Arcen en Steyl waar met name wordt ingezet op inwoners en het toerisme. Naast deze geactualiseerde hoofdstructuur blijft er maatwerk mogelijk voor initiatieven die erg (locatie)specifiek zijn of die de leefbaarheid van de kleinere kernen bevorderen.

  Naast deze geactualiseerde hoofdstructuur blijft er maatwerk mogelijk voor initiatieven die erg (locatie)specifiek zijn of die de leefbaarheid van de kleinere kernen bevorderen.

  Proces
  Dit Omgevingsprogramma Retail is mede tot stand gekomen vanuit een participatietraject met zowel externe als interne belanghebbenden.

  Tegelijkertijd met raadsbehandeling van deze raadsconsultatie ligt een raadsvoorstel voor tot intrekking van het huidige beleid voor detailhandel en het huidige beleid voor horeca. Na vaststelling van het Programma Retail door het college vervalt vervolgens het huidige beleid.

  Zie hiervoor Raadsvoorstel 2023 – 74.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voorgesteld wordt, het detailhandelsbeleid Venlo 2015-2025 en horecabeleid 2007 in te trekken op het moment van vaststelling van het Omgevingsprogramma Retail door het college van burgemeester en wethouders van Venlo. Over dit voorgenomen collegebesluit/Omgevingsprogramma Retail ligt in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 11 oktober 2023 tevens een raadsconsultatie voor (RC 2023-8). Vanwege de relatie van RC 2023-8 Omgevingsprogramma Retail met RV 2023-74 tot intrekking van het detailhandelsbeleid en horecabeleid, is ook de raadsconsultatie geagendeerd in zowel oordeelsvorming als besluitvorming.

   

  Inhoudelijk

  Uw raad heeft in het verleden het huidige detailhandelsbeleid (2015) en horecabeleid (2007) vastgesteld. In raadsconsultatie 2023-8 wordt u nader geïnformeerd over het nieuwe Omgevingsprogramma Retail en wordt u gevraagd daarover uw wensen en bedenkingen aan het college van BenW mee te geven, nu is gebleken dat onder de Omgevingswet het vaststellen van een omgevingsprogramma is voorbehouden aan ons college.

  Het in raadsconsultatie 2023-8 voorliggende Omgevingsprogramma Retail dient ter vervanging van het huidige detailhandelsbeleid en huidige horecabeleid. Het is daar noodzakelijk om deze huidige beleidsstukken in te trekken.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen