Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Economie, 14 maart 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
14 mrt. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:22 Download Afspelen
  Fragment 2 00:17:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé 

  Wat ligt voor?

  De raad wordt gevraagd om €555.858,- beschikbaar te stellen als (financiële) bijdrage van de gemeente Venlo aan de 4e projectenvelop Investeringsagenda Noord-Limburg “Samen investeren in de Gezondste Regio. Met de vierde projectenvelop worden 15 nieuwe regionale projecten gestart, zoals het Uitvoeringsfase "Rode en groene spoor vakantieparken" , Agro Leeft en de Campagne Kijk niet weg.

  Als de raad instemt met het voorstel wordt naast de 15 projecten ook het project Agropole opgepakt. Voor meer informatie zie het projectenboekje in bijlage 1.

  De kosten voor Venlo wordt grotendeels gedekt uit de bestemmingsreserve.

  Het instellen van een zero-emissie zone voor stadslogistiek draagt bij aan de doelen van het raadsprogramma Circulaire en Duurzame Hoofdstad. De kosten ad €11.108,-  worden daarom uit dit programma gedekt.

  Wat is het doel?
  Doel van dit voorstel is om via de financiële bijdrage voor maatschappelijke initiatieven en projecten) bij te dragen aan de (verdere) versterking van de brede welvaart in de gemeente Venlo en regio Noord-Limburg. De projecten in de vierde envelop vragen een regionale en provinciale bijdrage van ieder €2,5 miljoen.

  De Investeringsagenda is hiermee voor bijna 60% ingevuld.

  Wat doen we waarom?
  De Investeringsagenda Noord-Limburg biedt extra mogelijkheden om aan onze ambities te werken en projecten samen met ondernemers en maatschappelijke partners voor de regio te realiseren. Steeds meer complexe opgaves worden gezamenlijk opgepakt. Naast de uitvoering van concrete projecten is er dan ook een ontwikkeling te zien in de samenwerking tussen onze netwerkpartners.

  En hoe?
  De projecten worden geselecteerd op basis van de strategische Regiovisie Noord-Limburg 2040. De visie vormt het gezamenlijk lange termijnperspectief voor de Regio Noord-Limburg met als centrale ambitie “De Gezondste Regio”. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Provincie (Investeringsagenda Noord-Limburg) en het Rijk (Regio Deal). Als uitgangspunt voor de financiering is gekozen voor een bijdrage op basis van een inhoudelijke afweging per project per gemeente. Dat betekent dat elk college voor zichzelf, maar ook met oog voor het regionale belang, een afweging heeft gemaakt aan welke projecten zij deelneemt. Voor een overzicht van de investering door de gemeente Venlo zie bijlage 3.

 • 5 Omgevingsanalyse 2023 (RN 2023-1)

  60 minuten
  Discussiestuk
  2 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 02:45:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé

  Voorkeur uitspreken voor: wat geven we aan college mee voor de kadernota?

  In de omgevingsanalyse 2023 wordt de maatschappelijke context geschetst van Venlo, regio en organisatie. De omgevingsanalyse is een hulpmiddel voor het bestuur om te kunnen bepalen wat het komende jaar, of de komende jaren belangrijk is en waar extra aandacht naartoe moet gaan. Tijdens de oordeelsvorming krijgt de commissie economie uitgebreid de gelegenheid om te reageren op de laatste ontwikkelingen en trends en strategische opgaven voor Venlo. Met daarbij de vraag om aan te geven welke zaken zo belangrijk zijn dat het college deze als kader moet meenemen bij de uitwerking van de kadernota.  De raadsnotitie die nu voorligt wordt op die manier als input gebruikt om beleidsmatige keuzes en bestuurlijke afwegingen te kunnen maken en om de koers uit te kunnen zetten voor 2023. De omgevingsanalyse is toegelicht in de themabijeenkomst op woensdag 1 maart 2023.

   

  Wat ligt voor?
  Naast de vaste onderwerpen die elk jaar worden toegelicht als demografie, economie, arbeidsmarkt en wonen- wordt in deze editie extra aandacht besteed aan internationale medewerkers, vluchtelingen, gezondheid, veiligheid, armoede, energie en waterstof. Actueel is de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die dat heeft voor de toestroom aan ontheemden, maar ook voor de ontwikkeling van de energieprijzen en de koopkracht van huishoudens. Daarnaast is er na twee jaren van corona, na een periode van uitbundige bestedingen, sprake van oplopende inflatie en nog niet volledig opgeloste storingen in de logistieke ketens. Al met al een dynamische omgeving, met een grote mate van onvoorspelbaarheid. Tegelijkertijd is de werkloosheid nog steeds zeer laag zodat er een steeds kleiner deel van onze bevolking -voor wat betreft hun inkomen- van overheidssteun afhankelijk is.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen