Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 14 maart 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
14 mrt. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • Portefeuillehouder: wethouder Jacques Smeets

  Wat ligt voor?

  Voorgesteld wordt:
  1.    Te besluiten om de grondexploitatiebegroting winkelcentrum Vastenavondkamp vast te stellen
  2.    Te besluiten het uitvoeringskrediet aan te vullen met € 276.315,- tot een bedrag van € 336.315,- ten laste van inkomsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage

  Op basis van de algemene begrotingsregels en het Besluit Beheer en Verantwoording is voorgeschreven, dat voordat een grondexploitatie kan worden uitgevoerd en financiële verplichtingen kunnen worden aangegaan ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van de locatiegronden, het daarvoor benodigde krediet door de raad beschikbaar is gesteld. De raad heeft in de begroting een verzamelkrediet beschikbaar gesteld waaruit het college deelkredieten kan toewijzen aan verschillende voorbereidings- en uitvoeringsprojecten met een investerings-niveau onder de € 250.000,-.  Voor de nu voorliggende planontwikkeling heeft het college al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 60.000. Omdat de totale gemeentelijke investeringen in het project € 336.315,- bedragen, wordt nu dit voorstel voor de benodigde aanvulling van dit krediet separaat aan de raad voorgelegd.

  De kosten worden gedekt door de geraamde verkoopopbrengsten ad € 276.315,- en een vergoeding van € 60.000,- van de plankosten en zijn daarmee budgettair neutraal.

  Op 11 augustus 2020 heeft het college van BenW in beginsel een positief besluit genomen op de conceptaanvraag voor verplaatsing en nieuwbouw van de Aldi supermarkt aan de Burgemeester Coenegrachtstraat in de wijk Vastenavondkamp te Blerick. Hiertoe koopt Aldi ca. 300 m2 gemeentegrond. Inmiddels is, onder voorbehoud van kredietverlening door de raad, met Aldi een anterieure overeenkomst gesloten waarin het kostenverhaal is geregeld.

  Deze planontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk.

 • Portefeuillehouder: burgemeester Antoin Scholten

  Wat ligt voor?
  anaf 2015 kunnen gemeenten via het gemeentefonds een suppletie uitkering ontvangen van maximaal 68% van de bedragen die uitgegeven zijn aan explosieven-opsporing.

  Voorgesteld wordt:
  1.    In te stemmen met het aanvragen van een suppletie-uitkering vanuit het gemeentefonds (bommenregeling 2022) voor een bedrag van € 410.813,92.

  voor de projecten:
  1.    Risicoanalyse Barge Terminal Venlo (aanvullende factuur) € 3.320,00
  2.    Risicoanalyse Maaskade – Peperstraat Venlo € 1.250,00
  3.    Onderzoek Grubbenvorsterweg Venlo € 1.560,00
  4.    Onderzoek Vierpaardjes Venlo € 17.405,49
  5.    Onderzoek Spoorstraat A&P Lücker Tegelen € 22.140,00
  6.    Onderzoek voor persriool ’t Ven Venlo € 3.104,00
  7.    Onderzoek voor persriool Venrayseweg Venlo € 5.329,00
  8.    Onderzoek Kazernekwartier Venlo € 25.998,08
  9.    Historisch onderzoek gemeente Venlo € 8.912,50
  10.  Gemeentelijke uren (30 uur a € 108,38) € 3.251,40
  11.  Onderzoek Greenport Venlo – klavertje 4 gebied € 227.668,30
  12.  Onderzoek Weidsvelden Velden € 13.660,00
  13.  Onderzoek herinrichting Wylrebeek Venlo € 4.623,75
  14.  Onderzoek Veilingstraat Venlo € 24.055,00
  15.  Onderzoek Kaldenkerkerweg Venlo € 38.172,75
  16.  Onderzoek Antoniuslaan Venlo € 10.363,65

  Totaal € 410.813,92

  2.    In te stemmen met het doorbetalen van de voor projecten 11 t/m 16 ontvangen bedragen aan de externe partijen.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen