Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Sociaal, 17 mei 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
17 mei 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • Bij agendering starten alle agendapunten 15 minuten later.

 • a) Na afloop een korte reflectie op de bijeenkomst
  b) Vorige maand heeft de VVD-fractie een wissel doorgevoerd in de bezetting van de commissie Omgeving en Sociaal:

  Ruud Rutten neemt zitting in de commissie OMG
  Inge Simons neemt zitting in de commissie SOC
  c) Reminder enquête behoefteonderzoek 

  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:17 Download Afspelen
  Fragment 2 00:02:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé

  Voorstel:

  1. Kennisnemen van de in bijlage 1 bijgevoegde statuten van de Stichting “Akkoord!” Primair Openbaar;
  2. Te benoemen de leden van de Raad van Toezicht conform artikel 20 lid 1 van de statuten M. Feijen, R. Hendrix, R. Jordan, R. Krewinkel en R. Schuttelaar;
  3. Te besluiten tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, “de Regeling toezicht op het openbaar primair onderwijs”, conform het bijgevoegde concept-wijzigingsbesluit;
  4. In te stemmen met toetreding van de gemeente Leudal tot het gemeenschappelijk orgaan toezicht op het primair openbaar onderwijs conform het bijgevoegde concept- Wijzigings- en toetredingsbesluit

  Toelichting:        
  Het Gemeenschappelijk orgaan toezicht op het primair openbaar onderwijs (GOTPOO), bestaande uit raadsleden die per deelnemende gemeenteraad zijn aangewezen, oefent het extern toezicht uit op het bestuur van de Stichting Akkoord! PO.

  Ad 1:
  Het huidige bestuur van Akkoord heeft samen met het GOTPOO het proces in gang gezet om het huidige bestuursmodel te wijzigen en te optimaliseren in een raad van toezicht model. Hierbij wordt behalve een functionele scheiding van verantwoordelijkheden, ook een organisatorische scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht: van een one tier naar een two tier model. Door deze verandering wordt er voldaan aan de De Wet Goed onderwijs.
  Met het raad van toezichtmodel vindt er in een verschuiving plaats van het extern toezicht (gemeenteraad) naar het intern toezicht (raad van toezicht van Akkoord). De gemeenteraad komt meer op afstand te staan (benoeming bestuurder en bestuursleden gebeurt niet meer door gemeenteraad en de bevoegdheid tot het goedkeuren van de begroting en jaarrekening gaat naar de rvt), maar tegelijkertijd wordt het toetsingskader bij het beoordelen van begroting en jaarrekening breder.
  Deze aanpassingen hebben geleid tot een wijziging van de statuten van Akkoord (bijlage 1) . Het GOTPOO heeft ingestemd met de wijziging van de statuten.

  Ad 2:
  De leden van de Raad van Toezicht dienen te worden benoemd door de gemeenteraden. De eerste benoeming dient door de gemeenteraad te gebeuren.
  Na de wijziging (en inwerkingtreding) van de Regeling toezicht op het openbaar primair onderwijs zal deze bevoegdheid worden uitgeoefend door GOTPOO. In bijlage 4 zijn de CV’s van de betreffende personen te vinden.

  Ad 3:
  De nieuwe statuten van Akkoord leiden tot een taakverandering voor het GOTPOO en daarmee tot een noodzakelijke wijziging van de Regeling toezicht op het openbaar primair onderwijs. De Regeling wordt tegelijkertijd ook aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties. Het wijzigings-toetredingsbesluit is onderdeel van het raadsbesluit.

  Ad 4:
  Akkoord heeft per 1 oktober 2022 basisschool Sint Liduina in Kelpen-Oler, gemeente Leudal, overgenomen. De gemeente Leudal heeft daarop verzocht tot toetreding tot het GOTPOO. Het GOTPOO heeft geen bezwaren tegen de toetreding van de gemeente Leudal.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen