Organisatie en werkwijze

Door het uitvoeren van objectief en onafhankelijk onderzoek wil de rekenkamer Venlo bijdragen aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan. Anders gezegd: de rekenkamer Venlo wil zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en of de voorgenomen doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt.

De werkwijze, bevoegdheden, organisatie, gedragsregels etc. zijn vastgelegd in:

               Verordening Rekenkamer 2018

pdf Reglement van orde 2018 (PDF, 149.1 KB) pdf Onderzoeksprotocol 2020 (PDF, 200.66 KB)
 

Meer aansluiting van onderzoeken bij de actualiteit
In de onderzoeken wil de rekenkamer vooruitkijken en daarmee aansluiting vinden bij de zaken die actueel spelen in de gemeente. De onderzoeken hebben het karakter van een "quick scan".

De rekenkamer  is daarom ook adviseur van de gemeenteraad van Venlo. Hiervoor is een aantal doelstellingen geformuleerd.

  • Het ontwikkelen van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de rekenkamercommissie voor de raad (communicatie, overleg, aanwezigheid bij raadsbijeenkomsten).
  • Het beter beantwoorden aan de informatiebehoefte van de raad (in onderwerpselectie, werkwijze en rapportage).
  • Inhoud en proces/presentatie focussen op het prikkelen, activeren van de raad in zijn controlerende en kaderstellende rol. Hieronder een link van de presentatie aan de gemeenteraad.
pdf Presentatie: de Rekenkamer anno 2012 (PDF, 218.56 KB)
 

Heeft u vragen over de rekenkamer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer, Yvon van Geel, telefoon: 077 359 96 42, e-mail: y.vangeel@venlo.nl