Rekenkamerrapport: Helpt de schuldhulpverlening?

Publicatiedatum: 
9 jan 2020
Mede op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening in Venlo. Het rapport “Helpt de schuldhulpverlening?'’ is op 8 januari gepresenteerd aan de raad. Wat zijn de bevindingen op hoofdlijnen?

Conclusies

De rekenkamer stelt vast dat aan een aantal belangrijke (rand)voorwaarden voor effectieve en efficiënte uitvoering van de schuldhulpverlening in Venlo niet wordt voldaan. Zo zijn – onder meer - beleid en uitvoering onvoldoende integraal, is er onvoldoende zicht op de aard en omvang van de schuldenproblematiek en de potentiële doelgroepen, worden onvoldoende gegevens bijgehouden van hulpvragen, verleende producten en diensten en resultaten en is de samenwerking met de wijk- en buurtteams niet goed georganiseerd. Omdat de doelen (kaders) niet duidelijk genoeg zijn geformuleerd, en er onvoldoende gegevens bekend zijn over de daadwerkelijke uitvoering en de kosten en baten van de diverse onderdelen van schuldhulpverlening, kunnen echter geen harde uitspraken over effectiviteit en efficiency worden gedaan.

Klaartje Peters, extern lid van de rekenkamer en trekker van dit onderzoek, zegt daarover het volgende: “Er is het komend jaar nadrukkelijk bestuurlijke en ambtelijke aandacht nodig voor een betere schuldhulpverlening in Venlo. Er is teveel dat (nog) niet goed gaat en de problematiek is urgent. Sterker nog, in Venlo is zelfs meer dan elders sprake van armoede en schulden”.

Aanbevelingen 

Door de rekenkamer zijn de verkregen inzichten uit het onderzoek vertaald in 19 verbeterpunten in het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening.  De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om hierover gerichte afspraken met het college te maken en die vast te leggen in een beknopt document (actieplan): wat er gaat gebeuren, wanneer dat gaat gebeuren en welke middelen daarvoor worden vrijgemaakt. Door de voortgang in de gaten te houden, wordt de gemeenteraad beter in positie gebracht als kadersteller en controleur.

U vindt de stukken op de pagina Onderzoeken