Spreekrecht tijdens bijeenkomsten van de raad

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen tijdens het Sprekersplein of tijdens oordeelsvormende bijeenkomsten van de raad. Op deze manier kunt u de raad uw mening geven over een onderwerp.

Het Sprekersplein vindt plaats voorafgaand aan een oordeelsvormende bijeenkomst. Dit is in de regel op de 2e woensdag van de maand. (zie vergaderschema). 

Spelregels

 • U kunt (met enkele uitzonderingen, zie hieronder) overal over spreken. Dat kan een nieuw onderwerp zijn dat u onder de aandacht van de raad wilt brengen, maar ook een onderwerp dat al op de agenda staat.
 • Er mag over een agendapunt slechts één keer worden gesproken.

 • Over onderwerpen die op de agenda van de raad staan kan worden ingesproken tijdens het Sprekersplein óf tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst, waarvoor het onderwerp (agendapunt) geagendeerd staat.

 • Over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan kan alleen worden ingesproken tijdens het Sprekersplein.

 • Een spreker krijgt 5 minuten de tijd voor zijn spreekbeurt/presentatie.

 • Op het Sprekersplein volgt een gesprek van maximaal  30 minuten in totaal, inclusief reacties van de raadsfracties en dergelijke.

 • In een Oordeelsvormende raadsbijeenkomst is het inspreken beperkt tot genoemde 5 minuten. Er is dus geen dialoog met de raad; wel kan vanuit de raad een enkele verhelderende vraag worden gesteld. Vervolgens krijgt de spreker aan het eind van de raadsbehandeling de gelegenheid voor het geven van een laatste reactie op hetgeen door de raad is besproken (max. 2 minuten).

 • In uw bijdrage is geen ruimte voor onheuse aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

U kunt niet inspreken:

 • over onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een burger en de gemeente.

 • over onderwerpen die tot de bevoegdheid van het college behoren, maar alleen over onderwerpen waarde raad ‘over gaat’.

 • over een besluit dat door het gemeentebestuur is genomen en waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld of is ingesteld. Daarvoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures.

 • over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Let op: van deze bijeenkomsten worden geluidsopnamen gemaakt. (privacy)

Aanmelden

Aanmelden kan tot 9.00 uur op de maandag voorafgaand aan de raadsbijeenkomsten.

U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: raadsgriffie@venlo.nl
of door te bellen met Margo Beijers, telefoonnummer (077) 359 9530.

De raadsgriffie kan u ook verder advies geven als u een vraag of kwestie hebt voor de gemeenteraad.