Programma Leefbaar

Schema Leefbaar Venlo

Dienstverlening

Doel: het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten.

 Highlights!

 • Inclusieve en naadloze dienstverlening (omnichannel)
 • Informatiegestuurde dienstverlening
 • Digitaliseren dienstverlening, informatievoorziening en archivering
 • Decentrale RNI inschrijvingen
 • Sturen op Customer Effort Score ‘klantgemak
 • Doorontwikkelen wijkgericht werken
 • Burgerbetrokkenheid & participatieve democratie

 Besturingsfilosofie gemeente Venlo

Openbare orde en veiligheid

 Doel: Burgers, bezoekers en bedrijven voelen zich veilig en zijn veilig in Venlo.

 Highlights!

 • Omgevingsdialoog en burgerbetrokkenheid (kwaliteitsteams)
 • Informatie gestuurd en steeds meer (boven)regionaal
 • Adres gerelateerde problematiek (woonoverlast)
 • Zorg & veiligheid
 • Ondermijnende criminaliteit
 • Hoogwaterbescherming en -veiligheid
 • Structurele effecten (Corona)pandemie

 Nota integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 “Wij staan voor een Veilig Venlo” (herziening 2023-2026 in voorbereiding)

Wonen

Doel: Het realiseren van een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod.

Highlights!

 • Bouwen, bouwen, bouwen van een gedifferentieerd woningaanbod
 • Binnen de stedelijke contour, maar soms ook daarbuiten
 • Bijzondere en speciale woonconcepten
 • Structureel, kwalitatief goed bouwen voor steeds wisselende tijdelijke doelgroepen
 • Anti speculatief
 • Toekomstbestendig
 • Meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo

 Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024

Woonvisie Venlo 2021-2026.

Omgeving

Doel: Het realiseren van een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving.

Highlights!

 • Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en -structuur (méér stad | méér land)
 • Omgevingsvisie, -plan en -programma’s en VTH-proces
 • Productief en stimulerend initiatievenmanagement
 • Omgevingsdialoog, integraal omgevingsmanagement en burgerbetrokkenheid
 • Vastenavondkamp winkelcentrum, openbare ruimte, wonen en onderzoeken wijkontwikkelingsmaatschappij
 • Samenhangende gebiedsontwikkeling Maasvallei (wonen, werken, recreëren)
 • Ontwikkelend beheer en basis op orde houden
 • Portefeuillemanagement vastgoed en van MJOP’s  DMJOP’s
 • Versterken netwerkpositie RUD en uitvoeringsprogramma VTH
 • Investeren in geluids-, lucht- en bodemkwaliteit.

Ruimtelijke Structuurvisie “Ruimte binnen Grenzen” (2014)

Integrale Visie openbare Ruimte (IVOR)

Erfgoednota 2017-2025 “Venlo maakt van erfgoed Erfgoud”

Agenda Groen & Water

Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader Noord-Limburg

 In juni 2022 neemt de nieuwe raad een besluit over”: Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie en Omgevingsplan, Beleidskader Afval

Voor de invoering van de Omgevingswet (01012023) dient de raad een besluit te nemen over: Legesverordening Omgevingswet & Wet Kwaliteitsborging, Adviesrecht buitenplanse activiteiten, Participatie, instellen Commissie Ruimtelijke kwaliteit, Verordening Nadeelcompensatie (vh. Planschadeverordening), Delegatiebesluit. Zie ook het themadossier Omgevingswet.

Verder staat dit jaar nog op de planning: Kwaliteitsverordening VTH, Welstandverordening

Bereikbaarheid

Doel: Het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving.

Highlights!

 • Trendsportal lokaal vertalen naar bereikbaarheid
 • Risico gestuurd verkeersveiligheid uitvoering
 • Uitvoering ambitiedocument Fiets
 • Uitvoering ambitiedocument Parkeren
 • Ontwikkelend beheer i.c.m. wegreconstructies
 • Slimme verkeersregelinstallaties

 Visie Trendsportal2019-33 RIB Trendsportal en animatie Mobiliteitsvisie

 Ambitiedocument parkeren

 Ambitiedocument Fiets

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten