Vergaderen volgens de B-O-B

De raad vergadert volgens het systeem Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming, kortweg B-O-B.

Beeldvorming
De eerste bijeenkomst van de maand staat in het teken van de beeldvorming. Raadsleden krijgen toelichting bij de raadsvoorstellen die op de agenda staan.

Daarnaast kunt u als burger, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen en het woord richten tot de gemeenteraad. Dit kan gaan over onderwerpen op de agenda, maar u kunt ook aandacht vragen voor een ander onderwerp.
Zie: spreekrecht tijdens vergaderingen

Oordeelsvorming
Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten vergadert de raad over de inhoud van de voorstellen. Mede door dit debat komen de partijen tot hun politieke oordeel over het onderwerp.

Afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen en de zwaarte van de onderwerpen, worden er één of twee avonden per maand besteed aan de oordeelsvorming.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering kunnen bewoners, bedrijven en organisaties het woord richten tot de raad. Maar u kunt nu alleen spreken over onderwerpen op de agenda.
Zie: spreekrecht tijdens vergaderingen

Aan het slot van elk vergaderpunt wordt bepaald of een raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de besluitvormende raadsvergadering van die maand.
 
Besluitvorming
Op de laatste woensdag van de maand gaan de raadsleden nog eenmaal met elkaar en met het college van B en W in debat over de onderwerpen op de agenda. Aansluitend neemt de raad een besluit over de raadsvoorstellen.