Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Economie, 18 januari 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

 

Datum:
18 jan. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Bedrijfsvoering

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: burgemeester Antoin Scholten

  Wat ligt voor?
  Artikel 213a van de Gemeentewet bepaalt dat het college van B&W periodiek onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

  De raad dient -bij verordening- daartoe regels op te stellen.

  De raad wordt nu voorgesteld om de nieuwe Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Venlo 2023 vast te stellen. De oude verordening uit 2005 wordt ingetrokken. De nieuwe verordening sluit beter aan op de gewijzigde organisatiestructuur en de veranderde wijze van sturing. De verordening is bovendien getoetst aan de modelverordening van de VNG. De verordening voorziet verder in de noodzakelijke voorbereidingstijd om tot een goed onderzoeksplan te komen voor 213a-onderzoek.

  Wat is gewijzigd?
  In de nieuwe verordening zijn lid 1 en lid 2 van artikel 2 geïntegreerd, verder is aangesloten bij de tekst van lid 1 van artikel 213a Gemeentewet, lid 1. De wijziging houdt in dat: 

  “Het college onderzoekt jaarlijks de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur waarbij het college jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal twee (delen van) programma’s en paragrafen onderzoekt, inclusief de inrichting van de daarbij betrokken organisatie eenheden”.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé

  Wat ligt voor?
  De raad wordt voorgesteld om het nieuwe investeringsbeleid vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in te laten gaan. Het investeringsbeleid is een belangrijk hulpmiddel in het realiseren en behouden van een duurzaam gezonde financiële huishouding. Via bijvoorbeeld het kapitaallastenplafond wordt bewaakt dat de begroting voldoende wendbaar en de schuld acceptabel blijft.

  Met het vaststellen van de nieuwe nota komt de nota uit 2008 te vervallen. Voorstel is verder om in te stemmen met het  direct ten laste van de winst- en verliesrekening brengen van de begrote investeringen van minder dan € 50.000 voor een bedrag van € 159.000 in 2023 en € 28.000 in 2024.

  Wat is gewijzigd?
  Het nieuwe investeringsbeleid sluit aan bij het recente besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Zo zijn de voorschriften voor de waardering en activering geactualiseerd naar de laatste BBV-wijzigingen. Verder vindt u er een verduidelijking in terug over de werkwijze en zijn in het nieuwe investeringsbeleid vier kleine beleidsafwegingen meegenomen.  De implementatie van het nieuwe investeringsbeleid is voorzien in 2023.

  Financieel
  Twee onderdelen van het nieuwe investeringsbeleid hebben een financieel effect dat verwerkt wordt in de begroting:        

  -          Het ophogen van de activeringsgrens naar € 50.000.

  Er zijn 9 investeringskredieten met een totaalbedrag voor € 186.973 aan uitgaven opgenomen in de begroting die dan niet meer geactiveerd worden.

  Dekking vanuit de baten en lasten.

  -          Aanpassingen van afschrijvingstermijnen in de Afschrijvingstabel.

  Het effect is structureel € 17.000 meer kapitaallasten vanaf 2023.

  Voorgesteld wordt dit effect te verwerken in de VoRap 2023 en Begroting 2024 ten laste van de ruimte binnen het kapitaallastenbudget.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:17:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé

  Wat ligt voor?
  Lokale overheden kunnen kwijtschelding verlenen als de belastingschuldige onvoldoende vermogen en/of betalingscapaciteit heeft om de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. De Gemeentewet biedt ruimte om een aantal beleidskeuzes te maken, die ertoe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding kan worden verleend.

  De raad wordt nu voorgesteld om de geactualiseerde “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Venlo 2023” vast te stellen. Daarmee wordt de toetsingsnorm verhoogd met maximaal € 2.000 bovenop de huidige, reguliere toetsingsnorm’. De keuze om de vermogensnorm te verruimen, past binnen het streven om in deze tijd van energiecrisis iets extra’s te doen voor de financieel meest kwetsbare doelgroep. De financiële gevolgen van het kwijtscheldingsbeleid worden gedekt uit het budget armoedebeleid.

  Wat is gewijzigd?
  De regeling sluit aan op de nieuwe ”Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden” . Nieuw in deze rijksregeling is dat de raad kan bepalen dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen wordt verhoogd. 

  Het gaat om een algemene verhoging van de vermogensnorm. De verhoging is niet beperkt tot alleen  AOW-gerechtigden en duurzaam arbeidsongeschikten, zoals eerder het plan was. De verhoging is maximaal € 2.000 boven op de reguliere vermogensnorm en is afhankelijk van de leefsituatie van de belastingschuldige (echtgenoten, alleenstaanden of alleenstaande ouders). Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, vindt er een toets plaats op vermogen en inkomen waarna BsGW tot uitvoering overgaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie die wordt ontvangen van het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau verzamelt de gegevens die nodig zijn om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding. Deze gegevens zijn afkomstig van het UWV, de Belastingdienst en de RDW.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: burgemeester Scholten

  Wat ligt voor?
  De raad wordt voorgesteld om de verordening Rekenkamer gemeente Venlo 2023 en benoeming voorzitter en leden vast te stellen.

  In bijgaand raadsvoorstel wordt toegelicht dat gemeenten met een gemengde rekenkamercommissie (met raadsleden) door de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers per 1 januari 2023 een onafhankelijke rekenkamer moeten instellen en bemensen. De griffier en de rekenkamercommissie hebben een verordening voor de nieuw in te stellen rekenkamer opgesteld, bedoeld voor besluitvorming door de raad in januari 2023. Bijgevoegd is ook de concept-Notitie Werkwijze voor de nieuw in te stellen rekenkamer. Het raadsvoorstel bevat ook het advies om de huidige voorzitter, mevrouw Klaartje Peters, en de twee huidige externe leden, de heer Jan-Willem van Giessen en de heer Johan de Kruijf, te benoemen als respectievelijk voorzitter en leden van de nieuw in te stellen rekenkamer, voor een wettelijke termijn van 6 jaar.

  Nieuwe wetgeving

  Op grond van de wet moet de gemeenteraad een onafhankelijke rekenkamer (zelfstandig of gemeenschappelijk) instellen, de leden benoemen en de oude verordening intrekken. Hiervoor geldt een overgangstermijn van een jaar; dit moet vóór 1 januari 2024 zijn gedaan. Raadsleden die de rekenkamerfunctie uitoefenen, verliezen na intrekking van de verordening dan wel uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel van rechtswege het lidmaatschap van de rekenkamerfunctie. Ook de externe commissieleden van de rekenkamerfunctie houden dan van rechtswege op lid van de rekenkamerfunctie te zijn. Zij kunnen dan - desgewenst - conform de wet voor 6 jaar benoemd worden in de onafhankelijke rekenkamer.

  Vervolg
  Na vaststelling van de rekenkamerverordening en benoeming van de voorzitter en leden van de rekenkamer door de raad zal de rekenkamer in haar eerste vergadering haar Notitie Werkwijze vaststellen. Aansluitend zal de rekenkamer de raad verzoeken de drie huidige interne rekenkamercommissieleden (raadsleden) te benoemen als vaste klankbordgroep van de rekenkamer zoals beschreven in de bijgevoegde concept-Notitie Werkwijze.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:27:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen