Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 17 mei 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
17 mei 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bij agendering starten alle agendapunten 15 minuten later.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  a) Na afloop een korte reflectie op de bijeenkomst.
  b) Reminder enquête behoefteonderzoek 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Toelichting:
  Door initiatiefnemer Fintheim Vastgoed Belfeld b.v. is een nieuw bestemmingsplan ingediend voor de realisatie van een woonzorgcomplex (Wozoco) aan de Leijgraaf te Belfeld. Het gaat om 28 zorgappartementen (24-uurszorg) en 4 reguliere rijwoningen. Het bestemmingsplan heeft de wettelijk voorgeschreven procedure doorlopen en kan nu ter vaststelling worden aangeboden aan uw raad. In verband hiermee wordt het volgende voorgesteld:

  1. geen exploitatieplan vast te stellen
  2. bijgaand bestemmingsplan Wozoco Leijgraaf gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen, zowel analoog als digitaal (NL.IMRO.0983.BP202208WOZOCOLEIJ-VA01), overeenkomstig de nota van wijzigingen.

  Deze ontwikkeling past binnen de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie en overig gemeentelijk beleid.  Door deze ontwikkeling mogelijk te maken via bestemmingsplanwijziging, speelt de gemeente samen met partners in op de sterke vergrijzing in stad en regio met toenemende vraag naar specialistische ouderenzorg.

  Het plangebied heeft nu nog de bestemming “Maatschappelijk” met de functieaanduiding “onderwijs”; op deze locatie bevond zich in het verleden basisschool De Leijgraaf. Met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Hiermee is het kostenverhaal verzekerd en vervalt de verplichting voor de Raad om een exploitatieplan vast te stellen.

  Communicatie met omwonenden
  Door initiatiefnemer is op 11 maart 2022 over de planontwikkeling een informatieavond gehouden voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst is positief gereageerd op het plan. Reacties over de toegang tot het Wozoco hebben geleid tot een aanpassing van het plan, waarbij nu de toegang via de Zandstraat zal verlopen.

  Er zijn geen zienswijzen ingediend.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt vast te stellen: bijgevoegd bestemmingsplan ‘J. Henry Dunantstraat (sectie D 720 en 2077) te Arcen’ (bijlagen 1, 2, en 3) en te besluiten tot het niet vaststellen van een exploitatieplan.

  Met deze bestemmingsplanwijziging wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt van 8 levensloopbestendige woningen en 3 eengezinswoningen aan de J. Henry Dunantstraat te Arcen. De bestaande bouw (11 seniorenwoningen ) wordt gesloopt.

  Het plan past binnen de huidige Ruimtelijke Structuurvisie en ligt binnen de contour stedelijk dorpsgebied. Met dit bestemmingsplan wordt een nieuw planologisch-juridisch kader voor de gewenste ontwikkeling vastgelegd. De bestemmingsplanwijziging is nodig, omdat de bebouwing c.q. de woningen gedeeltelijk enkele meters richting het westen gesitueerd worden, waar geen bestemming ‘wonen’ geldt, maar 'verkeer', dan wel buiten het bouwvlak plaats zal vinden. 

  Op verzoek van de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat is de toelichting van het bestemmingsplan aangescherpt, vanwege de ligging in het rivierbed en een doorkijk naar de Provinciale Omgevingsverordening 2021. De gewenste aanpassingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen van het plan tot gevolg.

  Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:02:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Marij Pollux

  Voorgesteld wordt vast te stellen: de Transitievisie Gebouwde omgeving 2.0 en de daarin geformuleerde ambitie om de gebouwde omgeving stapsgewijs vóór 2050 aardgasvrij te maken en gelijktijdig de Transitievisie Gebouwde omgeving 2021 intrekken.

  In 2021 stelde de raad de ‘Transitievisie Gebouwde omgeving 2021’ vast (RV 2021-8). Vanwege de actualiteit en ontwikkelingen van de laatste twee jaar is een herijking nodig (o.a. oorlog Oekraïne, gewijzigde economische en politieke context, gestegen energieprijzen, bewustwording inwoners).

  In de Transitievisie Warmte schetst de gemeente een beeld van de verwachte warmteoplossing per buurt en de plannen om te verduurzamen voor de komende jaren. De warmtetransitie hangt namelijk sterk samen met andere ruimtelijke en sociale opgaven in de gebouwde omgeving.

  Met de vaststelling van deze visie 2.0 zet Venlo verder koers op een betaalbare energietransitie, waarbij niet alleen wordt ingaan op de warmteoplossing per buurt, maar ook op de wijze waarop de komende jaren lokaal stappen worden  gezet om die oplossingen ook te realiseren.

  De Transitievisie 2.0 zet met name in op:
  ·         warmte-oplossingen, die op grote schaal toepasbaar zijn:
  o   collectief warmtenet (aansluiting veel gebouwen op één warmtenet): in Venlo zijn veel kansrijke buurten. De gemeente faciliteert of initieert;
  o   elektrische warmtepomp: met name te realiseren door de individuele woningeigenaar. De gemeente ondersteunt met regelingen of subsidies;
  ·         verbreding huidige collectieve wijkaanpak naar een stadsbrede aanpak, gericht op energiebesparing en het aardgasvrij-ready maken van onze woningvoorraad;
  ·         perspectief bieden in buurten waar de eindoplossing nog onvoldoende duidelijk is: in die buurten gaat Venlo versneld aan de slag met een wijkaanpak gericht op besparing;
  ·         zichtbaarheid gemeente voor de inwoner / aanspreekbaar voor de samenleving: dit zal gebeuren door toegankelijke communicatie en gebruikmaking van kennis en ervaring van inwoners en organisaties/lokale netwerken zelf; 
  ·         drempels verlagen en sturen we op een rechtvaardige transitie:
  door duidelijke communicatie en passende instrumenten en maatregelen, zoals gratis/laagdrempelig advies, collectieve inkoopacties voor isolatie, ontzorgingsproject voor zonnepanelen, energieloket, energievouchers en subsidies, ondersteuning voor huishoudens met energiearmoede, VvE’s (verenigingen van eigenaren) en eigenaren van monumentale panden;
  ·         samenwerking met buurgemeenten (vanuit de Regionale Energiestrategie (RES)) en het lokale bedrijfsleven; een regionaal voorbeeld hiervan is het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Venlo maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale bedrijven.

  Aandachtspunten:

  ·         omgevingsfactoren die de gemeente niet kan sturen, zoals: onzekere juridische kaders, niet alle inwoners doen mee, het ontbreken van structurele rijksmiddelen voor de gemeentelijke taken ter realisatie van de klimaatdoelstellingen, te weinig arbeidskrachten en materialen;
  ·         afhankelijkheid van medewerking van andere partners: Rijk, woningcorporaties, netwerkbeheerder, de eigen inwoners;
  ·         mogelijke rolkeuzes van de gemeente in warmtenetten en hoe die van invloed zijn op bestaande en toekomstige trajecten voor de ontwikkeling van warmtenetten; 
  ·         lokaal  maatwerk / beperkingen: Venlo heeft relatief weinig beschikbare duurzame warmtebronnen, de woningvoorraad in de dorpen is veelal minder aantrekkelijk voor het realiseren van een warmtenet-infrastructuur, Venlo kent een relatief oude woningvoorraad en daarmee in bouwkundig opzicht een complexere verduurzamingsopgave;
  ·         uitvoering warmtetransitie krijgt plek in de Omgevingsvisie: de Transitievisie wordt uiteindelijk vertaald in de instrumenten van de Omgevingswet: de ruimtelijke effecten van dit beleid krijgen een plek in het plan van aanpak voor het Omgevingsplan en de lokale Omgevingsvisie van de gemeente Venlo. Dit staat de uitvoering van de warmtetransitie niet in de weg.

  Vervolgprocedure voor de raad: 
  Deze Transitievisie Gebouwde Omgeving 2.0 wordt om de twee jaar herzien. In de tussentijd wordt de raad via een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd over de voortgang binnen de uitvoering van de warmtetransitie. Daarnaast wordt aan de raad op korte termijn een voorstel voorgelegd aangaande de rolkeuze in het warmtenet van Hagerhof.

 • 7 Inspiratieboek Mobiliteit D66

  30 minuten
  -
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:20:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Geagendeerd door het Presidium op verzoek van het agendaoverleg commissie Omgeving. Doel van oordeelsvormende bespreking (opiniërende/richtinggevend):
  Inhoudelijk op hoofdlijnen bespreken om te komen tot draagvlak binnen de commissie Omgeving, om:

  - Het inspiratieboek te gebruiken als kapstok bij relevante beleidsbesprekingen en de uitvoering daarvan, doch daarbij altijd eerst na te gaan hoe zich dit verhoudt tot het reeds door de raad vastgestelde IVOR-beleid (Integrale Visie Openbare Ruimte) én Ambitiedocument Fiets;
  - Het inspiratieboek desgewenst in kleiner verband meer in detail te bespreken/uit te werken; 
  - Bij die bespreking/uitwerking aan te haken: de uitkomst van de Themabijeenkomst VenloVerkeersVeilig! Van 5 april 2023.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen