Dagmail

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Art. 44 vragen EENLokaal en D66 - Puinhopen verkiezingsborden 1 document

GRV jaarverslag 2022 1 document

Uitnodiging werkbezoek Limburgs Museum - 22 maart 2023 2 documenten

Toezichtbrief beoordeling archief 1 document

Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Californië B.V., brief gedeputeerde Satijn van 14-3-2023 1 document

Save the date Informatiebijeenkomst MGR Sociaal Domein d.d. 8 of 12 juni 2023 2 documenten

Brief aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 08-03-2023 inz. Spreiding Rijkswerkgelegenheid 2 documenten

Uitnodiging Themabijeenkomst VenloVerkeersVeilig! 1 document

2023-026 RIB Plan van aanpak middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 2 documenten

Art. 44 vragen VVD - Status Zonnepanelen De Hamar 1 document

GEWIJZIGDE LOCATIE: Themabijeenkomst Evenementenbeleid woensdag 22 maart 2023 1 document

Uitnodiging Werkbezoek Limburgs Museum woensdag 22 maart 2023 2 documenten

025 rv+rb Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026, Aanpakken! (behandeling raad april '23) 4 documenten

2023-030 RIB Pilot brede aanpak internationale werknemers 1 document

2023-017 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2021-2022 2 documenten

2023-024 RIB Ontwerp bestemmingsplan Hal 5 en ontwerp besluit onttrekken wegen 7 documenten

2023-019 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed 1 document

2023-029 RIB Voortgangsrapportage Vastenavondkamp 2022 2 documenten

2023-020 RIB Woondeal Limburg 2 documenten

UITNODIGING Symposium kernenergie SMR 13 april 2023 1 document

Uitnodiging Werkbezoek Vastenavondkamp 17 maart 2023 3 documenten

Afkortingen programmacommissies in GemeenteOplossingen en Outlook 1 document

Brief Lokaal Retail Belang 1 document

Gratis online bijeenkomst voor raadsleden 'Participeren als raadslid' op donderdag 23 maart van 19.00 tot 20.30 uur 1 document

Reminder! RES Vooruit Dag 2023 1 document

MOTIE (gemeente Kerkrade): proces harmonisatie uitvoeringsprocessen BsGW 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks - Woningnood in Arcen 1 document

Nieuwe directeur-bestuurder Stichting Akkoord!-PO 2 documenten

003 2023 RC Ontwerpbesluit tot de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT NML en tot het toetreden van de gemeente Leudal tot deze regeling 4 documenten

Online raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz 1 document

023 2023 RIB Ontwikkeling Enexis Holding N.V. 10 documenten

022 2023 RIB Rapportage over opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoeken d.d. 6 februari 2023 2 documenten

027 2023 RIB Samenwerkingsovereenkomst doorontwikkeling Kloosterdorp Steyl 1 document

013 2023 RIB Voortgang energieke gebiedsverkenningen 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Evenementenbeleid 22 maart 2023 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2023 1 document

Uitnodiging bezoek huisvestingslocatie Zeewolde 1 document

Nieuwsflits presidium 27 februari 2023 1 document

Erasmus + subsidie voor onderwijsproject 1 document

Nieuwe datum werkbezoek Werkbezoek Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 1 document

Uitnodiging Smart City Conferentie 4 maart a.s. 2 documenten

Dankbrief Moskee voor steun Turkije en Syrië na de aardbeving 2 documenten

Checklist Digitale Veiligheid voor raadsleden 1 document

Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 2023 2 documenten

Gemeente Gulpen-Wittem: Motie M2303 van Breemen (Balans Gulpen-Wittem) c.s. inzake oproep aan de Provincie Limburg om het budget bodemtaken ter beschikking te stellen aan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks - Luchtkwaliteit 1 document

Uitnodiging Webinar voortgang RES NML voor Raadsleden op 2 en 7 maart 2023 1 document

Save the date: 20 september 2023 Werkbezoek Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 1 document

Voortgangsnotitie Raden in Verzet Februari 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VSP inzake ANPR Camera's in Tegelen 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VVD vragen inzake Openbaar groen Museumkwartier 1 document

Nieuwsbrief Brightlands Campus Greenport Venlo - 15 februari 2023 1 document

Webinar ActiZ Jeugd 20 en 27 maart 2023 3 documenten

Afwijzing energietoeslag en motie hieromtrent Thomashuis 2 documenten

Beantwoording art. 44 RvO vragen inzake BKR registratie 1 document

Mededeling portefeuillehouder inzake Californië B.V. 1 document

Art. 44-vragen CDA - locatie Schutterij Sint Andreas Velden 1 document

Save the date Limburgse Bestuurdersdag 22 november 2023 1 document

Art. 44-vragen PVV - Asielzoekers, vluchtelingen en statushouders 1 document

Beantwoording art. 44-vragen D66 - Extremisme en radicalisering in Venlo 1 document

VNG Lbr 23-005 Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië 1 document

012 RIB Raadsinformatiebrief betreffende uitvoering Venlo-fonds 2023 1 document

014 RIB Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 1 document

Beantwoording art. 44-vragen DENK - Keti Koti 1 document

RC 2023-1 Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord 4 documenten

Art. 44 vragen VVD - Buitenbad Groot Venlo 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst ‘Omgevingsprogramma Retail’ 8 maart 2023 1 document

Dag van het Bestuur in Leiden – 20 maart 2023 1 document

Gemeenteraad Utrecht - aangenomen motie 'werk niet mee aan greenwashing door Shell' 1 document

Management samenvatting tussenvoorziening Beschermd Wonen 2 documenten

Q-park - Herhaalde melding overlast parkeergarages. 1 document

Raadsbrief BsGW terugdringen proceskosten WOZ-bezwaar 1 document

Presentatie Informatiesessie gemeenschappelijke regelingen 1 document

Beantwoording art. 44 vragen CDA wetsvoorstel aanpassing 1 document

Beantwoording art. 44 vragen CDA - inlichtingenformulier fototool BsGW 1 document

016 - 2-23 RIB Start nieuw contract opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf jeugd 1 document

Online bijeenkomst over participatie en de rol van de raad, het ‘Relevante Gesprek' 1 document

RIB 2023-6 Voorschot energietoeslag 2023 1 document

Art. 44 vragen D66 - Donkere wolken boven de woningmarkt 1 document

Brief Project Harmonisatie_gemeenteraadsleden 4 documenten

Beantwoording art. 44 vragen VVD - Ontwikkeling Martinushof Tegelen 1 document

Informatiebrief raadsleden Kompas ActiZ Jeugd 2 documenten

Indeling programma's per commissie 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - januari 1 document

Uitnodiging Webinar voortgang RES NML voor Raadsleden 1 document

Mail Alzheimer 3 documenten

Nieuwsflits presidium 25 januari 2023 1 document

Motie Groenlinks Participatiebeleid Omgevingswet 1 document

Extra communicatie startbijeenkomst Gezond & Actief d.d. 1 februari 2023 1 document

011 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan Zwembad Venlo 6 documenten

Nieuwsbrief 1 Geldzorgen januari 2023 2 documenten

Uitnodiging 18 maart 2023 - Handbal in Venlo 1 document

Art. 44-vragen DENK - Kwiek velden 1 document

Save the Date! RES Vooruit Dag 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen GroenLinks - Fairtrade gemeente 1 document

003 2023 RIB Uitvoerings- en handhavingsbeleid VTH 2023-2026 Venlo en Uitvoeringsprogramma VTH 2023 3 documenten

Art. 44-vragen VVD - Openbaar groen Museumkwartier, Geveltuintjes en Fietsenstalling 1 document

Beantwoording art, 44-vragen DENK inzake Ontwikkelingen rondom islamitisch onderwijs en meldpunt 1 document

Startnotitie Financiën rekenkameronderzoek 1 document

RUD LN Raadsbijeenkomst 6 december 2022 VERSLAG herzien 1 document

Brief rekenkamer aan de raad over Incluzio-onderzoek 1 document

Initiatief gezamenlijk traject tot wijziging gemeenschappelijke regelingen en uitnodiging bijeenkomsten op 30 januari in Maasgouw en op 1 februari in Sittard 2 documenten

008 2023 RIB Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en GFT door AfvalSamenwerking Limburg 1 document

Beantwoording art. 44 vagen D66 - Fietsenoverlast station Venlo 1 document

Vragen inzake Harmonisatie BsGw 1 document

Art. 44-vragen DENK - BKR Registratie 1 document

Nederlandse Vereniging van Raadsleden Raadsacademie Venlo: Samenwerking & Transparantie – 3 februari 2023 1 document

Art. 44-vragen VSP - ANPR Camera’s in Tegelen 1 document

Uitnodiging cursus Bomen in de openbare ruimte voor gemeenteraadsleden 1 document

Presentatie nieuwe Stadsdichter en Open Podium - 27 januari 2023 1 document

Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2024 - 2027 2 documenten

Uitnodiging digitale informatiesessie Woondeal - 1 februari 2023 1 document

Onderzoeksagenda rekenkamer 2023 2 documenten

005 2023 RIB Motie Stadsdichter Venlo 1 document

007 2023 RIB Financiële compensatie bouwrechten Maasdal Velden 1 document

Uitnodiging rondje binnenstad 21 januari 2023 - Aanmelden via info@venlopartners.nl 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Wet open overheid 1 februari 2023 1 document

Het nieuwe themadossier Energietransitie en klimaatadaptatie staat online 1 document

166 2022 RIB Voortgang uitvoering aanbevelingen rekenkamercommissie-onderzoek 1 document

160 2022 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

128 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Wozoco Leijgraaf Belfeld 6 documenten

Art. 44 vragen D66 - Extremisme en radicalisering in Venlo 1 document

Persbericht - Uitbreiding Brightlands AI Academy 1 document

Netwerkevent Sharepowerd.d. 9 februari bij het Waterschap Roermond 1 document

172-2022 RIB Aanpak problematiek bever 1 document

Nieuwsbrief Brightlands Campus Greenport Venlo - 6 januari 2023 1 document

Art. 44 vragen CDA - Wetsvoorstel aanpassing huisvestingswet 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Opvang Vluchtelingen 11 januari 23 1 document

Afschrift brief aan College van B&W van Horst aan de Maas inzake vergunningverlening Vida XL door gemeente Venlo 2 documenten

Terugblik op 2022 bij VanHarte in Venlo 1 document