Dagmail

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Beantwoording art. 44 vragen inzake Windpark Greenport Venlo 1 document

091 2022 RIB Deelmobiliteit - Go Sharing 1 document

084 2022 RIB Informatie verloop kerntakendiscussie Veiligheidsregio Limburg-Noord 1 document

083 2022 RIB Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Venlo 2021 2 documenten

070 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Woonzorghuis Manresa 5 documenten

093 2022 RIB Herijking beleid gemeenschapsaccommodaties: update en resultaten onderzoek gemeenschapsaccommodaties door Opiniepijlers 4 documenten

085 2022 RIB Convenant gelijke kansen zorg en veiligheid 2 documenten

Brief aan gemeentebestuur en raadsleden - omgevingsvergunning t.b.v. invulling pand Tegelseweg. 2 documenten

De kwaliteit van afstromend hemelwater in Nederland 1 document

Actieplan Coöperatief wonen 1 document

REMINDER Uitnodiging raadinformatiebijeenkomst met woningcorporaties d.d. 06_07_2022 1 document

Brief van wethouder Boom aan de raad inzake positief EU-besluit over CEF havenstudies 1 document

Art. 44 vragen VSP - Sluiting ABN-AMRO bank in Venlo. 1 document

Beantwoording op vragen oordeelsvorming 15 juni 2022 m.b.t. rv 35, Planontwikkeling Venrayseweg 111 – aanleg persriool 1 document

Art. 44 vragen VSP - Uitvoering initiatieven buurtbudget Klingerberg 1 document

Beantwoording vragen oordeelvomende raadsvergadering 15 juni 2022, betreffende de regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026, inwoners met complexe problematiek. 1 document

Jaarverslag 2021 SMAV 1 document

082 2022 RIB Ontwerpbestemmingsplan Antoniusplein Lomm 4 documenten

060 2022 RIB Stand van zaken Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaffaire in Venlo.docx 1 document

075 2022 RIB motie trapveldjes def.docx 1 document

072 2022 RIB Ontwerp-bestemmingsplan Tiendstraat te Blerick def.docx 6 documenten

VNR Nieuwsbrief juni 2022 1 document

Uitnodiging raadinformatiebijeenkomst met woningcorporaties d.d. 06_07_2022 2 documenten

VNG inzet crisisaanpak asielopvang 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal - OGVO 1 document

Zelfbewoningsplicht 1 document

REMINDER Uitnodiging bijeenkomst Regio Noord-Limburg_7 juli 2022 1 document

Motie andere gemeente - gemeente Staphorst 2 documenten

Essay NDSD + Verwey Jonker Instituut - Vragen van overmorgen in het sociaal domein 1 document

081 RIB Aanvullende coronaondersteuning Retail 2022 1 document

Beantwoording technische vragen raadslid Ramaekers n.a.v. rv 37 Financieel Raamwerk Kazerne Kwartier 1 document

REMINDER UITNODIGING Themabijeenkomst 22jun22 Omgevingswet, raad aan zet 1 document

Brief wethouder Schatorjé - toezegging m.b.t. wachtlijsten Jeugd GGZ 1 document

Stichting scoren doe je samen - Wegwerkzaamheden bij het pad naar de misdaad.....? 2 documenten

Beantwoording technische vragen EENLokaal m.b.t. RV 34 doorontwikkeling BCGV 1 document

Netwerk Burgerberaad.nu 1 document

VNG - Uitnodiging Raad op Zaterdag | Online | 18 juni 2022 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Omgevingswet, raad aan zet - 22 juni 2022 1 document

Uitnodiging online sessies over 'financiële noodhulp in uw gemeente' Stichting Urgente Noden Nederland 22- 23 juni 1 document

Annulering Netwerkontbijt Glastuinbouw regio Limburg 12 juni 2022 1 document

Brief raadsleden Venlo - Kennismaking met BsGW 3 documenten

Beantwoording art. 44-vragen VVD inzake Nieuwbouw zwembad 1 document

RIB 2022-71 RIB Vuurwerk jaarwisseling 1 document

RIB 2022-78 RIB Energiebesparende maatregelen huishoudens met energiearmoede.docx 3 documenten

Beantwoording art. 44 vragen VVD - Tijdige betaling jaarlijkse bijdrage aan wijkovverleggen 1 document

Bericht wethouder Pollux betreffende netcapaciteit TenneT / Enexis 1 document

Art. 44 vragen D66 - Limburgs stroomnetwerk vol 1 document

Heeft u zich al ingeschreven voor het VNG Jaarcongres? 1 document

Beantwoording art. 44 vragen PVV - Moederdagmarkt Blerick 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal - Perikelen rondom afgelaste braderie 1 document

Uitnodiging bijeenkomst gemeenteraden Regio Noord-Limburg 7 juli 2022. 1 document

Herinnering: Netwerkontbijt Glastuinbouw regio Limburg 1 document

Voortgangsnotitie Raden in Verzet - Juni 2022 1 document

Brightlands News Nieuwsbrief Mei 2022 1 document

UItnodiging Netwerkontbijt Glastuinbouw regio Limburg 1 document

brf jaarverslag Cliëntenraad 2021 3 documenten

Nieuwsbrief Museumkwartier 2022 2 documenten

VNG Raadsledennieuwsbrief - mei 2022 1 document

Monitor Discriminatie 2021 Limburg 1 document

RIB 2022-74 Verslag werkbezoek burgemeester Scholten aan Bremerhaven.docx 2 documenten

RIB 20022-73 Vervolg regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek.docx 1 document

RIB 2022 - 69 Ontwerp wijzigingsplan Natuurcompensatie Canon.docx 5 documenten

RIB 2022 - 12 RIB Innen huurpenningen sportaccommodaties kwartaal 1 van 2022 1 document

Beantwoording art. 44 vragen FvD - Juniorcollege Blariacum 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VVD- Juniorcollege Blariacum 1 document

Beantwoording art. 44 vragen GroenLinks - Menstruatiearmoede 1 document

Beantwoording art. 44 vragen GroenLinks - Juniorcollege Blariacum 1 document

Art. 44-vragen EENLokaal - Snelheid Maalbekerweg Belfeld 3 documenten

Art. 44-vragen EENLokaal - Claim Etriplus gemeente Venlo 1 document

Save the date regiobijeenkomst Raden 7 juli 2022 - Brightlands Campus Greenport Venlo 1 document

Nieuwsflits presidium 23 mei 2022 1 document

VNG - Uitnodiging symposium ‘Kiezen in het sociaal domein - nieuwe gemeentebesturen aan zet’ 1 document

VNG - Uitnodiging bijeenkomsten raadsleden digitale toegankelijkheid 1 document

Handreiking hoe om te gaan met houtstook 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal - Heffen leges pand- en perceelverzoeken 1 document

Nieuwsbrief Brightlands Campus Greenport Venlo 1 document

Coalitieakkoord Venlo 2022 1 document

Beantwoording art. 44 vragen D66 - Verdozing landschap 1 document

RIB 2022-68 Voortgang JPF- eerste bevindingen 2 documenten

RIB 2022-66 Jaarverslag 2021 Adviescommissie Welstand en Erfgoed 2 documenten

RIB 2022-65 Jaarverslag VTH 2021 2 documenten

RIB 2022 - 59 Motie naakt zonnende daken dat kun je niet maken 2 documenten

Beantwoording art. 44 vragen D66 inzake accommodaties culturele organisaties bijlage(n) en verenigingen datum Geachte 1 document

Boodschap LLTB s.v.p. doorsturen aan Raadsleden, College van B&W en de informateurs 1 document

Preventie seksueel geweld in de gemeente + uitnodiging deelname webinar 1 document

RIB 2022-34 RIB Verslag VSG studiereis sport in Marseille.docx 2 documenten

Lbr. 22/029 - Inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo) 1 document

Uitnodiging raadsleden 1 document

Voorstel informatie aan raad over tachostop 3 documenten

Informatiepositie gehele gemeenteraad 1 document

GO. app gereed voor gebruik. 2 documenten

Bericht wethouder Peeters Gemeentelijke taakstelling huisvesten statushouders 1 document

Beantwoording art. 44 vragen PVV - Alberickstraat 3C te Venlo 1 document

Venlo opent vierde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen 1 document

QR code naar flyer Onderzoek & Statistiek 1 document

067 RIB Voorlopig resultaat jaarrekening 2021.docx 3 documenten

Kick-off bijeenkomst RES Noord- en Midden Limburg 1 document

Videoreeks Internationale Werknemers Limburg 1 document

Uitnodiging presentatie over een vernieuwende leer-leef-en zorgomgeving 1 document

Nieuwsbrief Regio Noord-Limburg april 2022 1 document

Art. 44 vragen PVV - Moederdagmarkt Blerick 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal - Afgelaste braderie 1 document

Beantwoording raadsvragen 9 februari 2022 inzake doelgroepenregister en WAA 1 document

RIB aan gemeenteraden Beesel, Bergen en Venlo inzake koersontwikkeling WAA 1 document

055 RIB Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Venlo 2022.docx 2 documenten

064 RIB Ontwerpbestemmingsplan Maalbekerweg 26 Belfeld.docx 4 documenten

053 RIB Voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie-onderzoek Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).docx - 1 document

Beantwoording art 44 vragen PVV - Afbouw salderingsregeling 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) 11 mei 2022 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst “Zienswijze begroting verbonden partijen” 11 mei 2022 1 document

054 RIB Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2 documenten

Antwoordbrief college B&W uitnodiging werkconferentie Woonwenz 1 document

REMINDER: Uitnodiging themasessie Brightlands Campus Greenport d.d. 12 mei 2022 1 document

Kadernota 2023 2 documenten

Indexering Starterslening per 1 mei 2022 1 document

Publicatie Rli Adviezen in beeld 1 document

Bericht B&W inzake budgetten dorps-en wijkraden 1 document

Brief VNG - Vervolg herijking gemeentefonds 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - april 1 document

Art. 44 vragen VVD - Betaling bijdrage Wijkoverleggen 1 document

BP Parc Zaarderheiken - uitspraak 1 document

Rekenkamerbrief raad aandachtspunten financiën 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal - Bouwen in Venlo 1 document

Nieuwsbrief Brightlands 1 document

Heeft u zich al ingeschreven voor het VNG Jaarcongres in Westfriesland? 1 document

Uitnodiging WEEFKRACHT in museum van Bommel van Dam 3 t/m 8 mei 2022 1 document

Art. 44-vragen D66 inzake verdozing landschap 1 document

Save the date: Netwerkontbijt Glastuinbouw regio Limburg 1 document

Nieuwsbrief regio Noord Limburg april 1 document

Begroting 2023 RUD Limburg Noord 1 document

063 RIB Ontwerpwijzigingsplan Lingsforterweg ong Arcen 4 documenten

061 RIB Terugkoppeling algemeen bestuur vergadering BsGW 240322 2 documenten

062 RIB Wijziging bestemmingsplan detailhandel Blerick 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst op locatie 18 mei 2022 Van Afval Naar Grondstof (VANG) 1 document

058 RIB aanpak mensenhandel 2 documenten

Art. 44 vragen VVD - Bouwkundige toestand Blariacumcollege IS VVD - Bijlage art. 44 vragen br Blariacumcollege 15-4-22 2 documenten

Nieuwsbrief Brightlands Campus Greenport Venlo 1 document

Art. 44 vragen GroenLinks - Bouwkundige problemen OGVO 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Brightlands Campus Greenport Venlo 12 mei 2022 1 document

Nieuwsflits presidium 20 april 2022 1 document

GRV jaarverslag 2021 1 document

uitnodiging-tweedelig-webinar-volkshuisvesting-raadsleden 1 document

Nieuwsbrief Geldzorgen april 2022 2 documenten

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal - Digitale Stelsel Omgevingswet situatie Venlo 1 document

Webinar fietsersbond d.d. 10 mei 2022 1 document

Art. 44 vragen GroenLinks - menstruatie-armoede 1 document

051 RIB Actualisatie uitgiftebeleid en vaststelling Beleidslijn uitgifte van vastgoed na het Hoge Raad arrest Didam 2 documenten

Vrije Universiteit - enquête regionale energiestrategie 1 document

Art. 44 vragen PVV - Discutabele ontwikkelingen op locatie Alberickstraat 3C 1 document

Online jaarverslag Bibliotheek Venlo 1 document

BsGW Nieuwsberichten NCNP 220323 Bijlage Nieuwsberichten NCNP 2 documenten

Art. 44-vragen VVD - Stand van zaken nieuwbouw zwembad Blerick 1 document

Art. 44 vragen VVD - Verkeersveiligheid binnen de gemeente Venlo 1 document

Aanvullende informatie bij RV 22 Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e ronde regionale investeringsagenda 2 documenten

Art. 44 vragen PVV - De op handen zijnde afbouw van de salderingsregeling bij Zonnepanelen. 1 document

156 RIB Mitigerende maatregelen A73/4 1 document

057 RIB Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2 documenten

Stand van zaken regeling opkoopbescherming 1 document

Manifest voor een succesvolle wijkaanpak 1 document

Advies aan de onderhandelende partijen van de informateur 1 document

Nieuwe, raad nieuwe uitnodiging - doe mee aan het NK Wielrennen voor Raadsleden 1 document

Voortgang activiteiten Leefbaarheid Roermondseweg 3 documenten

Brief informateur aan de raad 1 document

Uitnodiging online raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz 1 document

Art. 44-vragen EENLokaal - Bouwen in Venlo 1 document

Uitspraak RvS 30mrt2022 - BP-Spoorwegonderdoorgang-Vierpaardjes-uitspraak 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - maart 1 document

Brief voor aanstaande gemeentebestuurders Jeugdzorg 2 documenten

Jaarverslag rekenkamer 2021 1 document

Uitnodiging VNG Jaarcongres 28 en 29 juni 2022 Westfriesland 1 document