Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

117 2023 RIB Motie PVV Blerick = Blerick 5 documenten

107 2023 RIB Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 3 documenten

111 2023 RIB Voortgang Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2021-2023 5 documenten

108 2023 RIB Ontwerp-bestemmingsplan Maasdal-Velden Vorstweg 53 5 documenten

116 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte, Koelderstraat 86 Venlo' 5 documenten

054 2023 RIB Gladheidsbestrijdingsplan 2023-2024 3 documenten

104 2023 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo d.d. 7 juli 2023 1 document

096 - 2023 RIB Atlas Venlo 2040 3 documenten

100 - 2023 RIB Uitkomsten quickscans middelengebruik en criminaliteit jongeren in Venlo. 3 documenten

081-2023 RIB Integraal werken Sociaal Domein en implementatie Doorbraakmethode 1 document

098-2023 RIB Uitvoering motie menstruatiearmoede 3 documenten

102 2023 RIB Huis aan huis inzameling afval van grondgebonden woningen 1 document

097 2023 RIB Subsidievaststelling 2022 Subsidiecommissies 1 document

065 2023 RIB Stand van zaken Integrale aanpak internationale werknemers 1 document

088 2023 RIB Urban Culture Sports Venlo 2 documenten

093 2023 RIB Ontwerp bestemmingsplan bedrijfslocatie de Vilgert 7 documenten

087 2023 RIB Meicirculaire 2023 2 documenten

085 2023 RIB Hersteloperatie kinderopvangtoeslag - Inzet brede ondersteuning 1 document

079 2023 RIB Gendergelijkheidsplan 2 documenten

095 2023 RIB - Aangaan projectpartnerschap Krefeld en Kropywnyzkyj 1 document

080 2023 RIB bijl Verslag toezicht op archieven gemeente Venlo en GOTPOO 2022-2023 2 documenten

099 2023 RIB Verbeterrapport Wet Politiegegevens 2 documenten

089 2023 RIB Uitvoering Venlo-Fonds 1e kwartaal 2023 2 documenten

077 2023 RIB Reactie op toezegging over vertalingen gemeentelijke website 1 document

091 2023 RIB Mandaatgemeente Integraal Zorg Akkoord (IZA) (1) 2 documenten

082 2023 RIB Voorleesfunctie en meertaligheid websites 1 document

057 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Heierkerkweg te Venlo' 4 documenten

086 2023 RIB Ter inzagelegging geheime documenten inzake onderzoek grondtransacties 1 document

071 2023 RIB Verslag buitenlandse dienstreis naar Transport Logistic Messe te München 2023 1 document

067 2023 RIB Ontwerp-wijzigingsplan Brandemolen 80 Arcen 5 documenten

070 2023 RIB Voortgangsrapportage RES NML 2 documenten

084 2023 RIB Wijziging beleidsregels schuldhulpverlening verkorten aflossingstermijn MSNP 1 document

052 2023 RIB Herontwikkeling sportkern Herungerberg 1 document

062 2023 RIB Kennisnemen van de uitwerking van het Innovatiefonds preventie 1 document

050 2023 RIB Herinrichting woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg 1 document

073 2023 RIB Jaarverslag 2022 MGR Limburg-Noord Definitief 4 documenten

064 2023 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2022 2 documenten

072 2023 RIB Problemen met betrekking tot afvalinzameling 1 document

040 2023 RIB Gelijktrekken stagevergoeding 1 document

038 2023 RIB Eindrapport project Wijkgerichte Aanpak Venlo 6 documenten

075 2023 RIB Advies Adviesraad Sociaal Domein Wijziging re-integratieverordening en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2 documenten

076 2023 RIB Inflatiecorectie 1 document

053 2023 RIB Wijzigingsplan Veerweg ong. te Velden 4 documenten

042 2023 RIB Terugkoppeling project hoogwaterdraaiboeken per dorpskern 1 document

045 2023 Ontwikkeling Veilingterrein in het Middengebied 3 documenten

069 2023 RIB Plan van aanpak Reuzenberenklauw 2 documenten

068 2023 RIB Opbouwplan Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg 3 documenten

066 2023 RIB 2023-66 213a-onderzoek Erfgoed 3 documenten

063 2023 RIB Berichtgeving in de media omtrent rol BOEi in Kloosterdorp Steyl 2 documenten

058 2023 RIB Jaarverslag 2022 Adviescommissie Welstand en Erfgoed 2 documenten

015 2023 RIB Unaniem aangenomen motie G-debat uitvoeren 1 document

059 2023 RIB Voornemen en voorstel voor participatie Delta Rhine Corridor 3 documenten

061 2023 RIB JOGG overeenkomst 3 documenten

060 2023 RIB Beverbeheerplan 2 documenten

056 2023 RIB Projectpartnerschap van gemeente Venlo met Oekraïense stad Kropywnyzkyj 1 document

044 2023 RIB Handelingsperspectief Bolwaterstraat 2 documenten

RIB 2023-55 Uitstel subsidieverlening Stg. Hagerhof 1 document

RIB 2023-51 Motie groenblauwe schoolpleinen 2 documenten

RIB 2023-49 Jaarverslag VTH 2022 2 documenten

RIB 2023-46 motie zwemmen onder schooltijd 2 documenten

048 2023 RIB Vaststelling herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg 2 documenten

021 2023 RIB Laaggeletterdheid 4 documenten

030 2023 RIB Kentekenonderzoek Kaldenkerkerweg Tegelen 2 documenten

034 2023 RIB TRAP 2023 2 documenten

036 2023 RIB Ontwikkelend beheer 1 document

038 2023 RIB Management samenvatting Leger des Heils tussenvoorziening beschermd wonen 2 documenten

039 2023 RIB Terugkoppeling actiepunten omgevingsdialoog Hakkesstraat-Hendrikkenhofstraat 2 documenten

041 2023 RIB Informatieveiligheid en ENSIA 2022 1 document

033-1 2023 RIB Kennisgeving Startbeslissing Vierwaarden 1 document

031-1 2023 RIB Continuering deelname programma Regenboogsteden 2023-2026 3 documenten

025 2023 RIB Motie flankerende lokaal maatwerk gladheidsbestrijding ten behoeve van onze kwetsbare medemensen 4 documenten

036 2023 RIB Jaarverslag cameratoezicht 2 documenten

035 2023 RIB Wijkanalyse 2022 1 document

032 2023 RIB Vervolgaanpak motie 'onderzoek mogelijkheden trapveldjes in iedere kern' 2 documenten

037 2023 RIB Aanpak extremisme en radicalisering 2023 - 2025 2 documenten

033 2023 RIB Nieuwbouw zwembad - projectvoortgang, financiën en verduurzaming 2 documenten

031 2023 RIB Handreiking omgevingsdialoog voor initiatiefnemers 2 documenten

027 2023 RIB Plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek Burgerinitiatieven 2 documenten

2023-026 RIB Plan van aanpak middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 2 documenten

2023-030 RIB Pilot brede aanpak internationale werknemers 1 document

2023-024 RIB Ontwerp bestemmingsplan Hal 5 en ontwerp besluit onttrekken wegen 7 documenten

2023-017 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2021-2022 2 documenten

2023-029 RIB Voortgangsrapportage Vastenavondkamp 2022 2 documenten

2023-020 RIB Woondeal Limburg 2 documenten

2023-019 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed 1 document

023 2023 RIB Ontwikkelingen Enexis Holding NV 10 documenten

022 2023 RIB - Rapportage over opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoeken d.d. 6 februari 2023 2 documenten

027 2023 RIB Samenwerkingsovereenkomst doorontwikkeling Kloosterdorp Steyl 1 document

013 2023 RIB Voortgang energieke gebiedsverkenningen 1 document

014 2023 RIB Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 1 document

012 2023 RIB Raadsinformatiebrief betreffende uitvoering Venlo-fonds 2023 1 document

016-2023 RIB Start nieuw contract opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf jeugd 1 document

006 2023 RIB Voorschot energietoeslag 2023 1 document

011 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan Zwembad Venlo 6 documenten

003 2023 RIB Uitvoerings- en handhavingsbeleid VTH 2023-2026 Venlo en Uitvoeringsprogramma VTH 2023 3 documenten

008 2023 RIB Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en GFT door AfvalSamenwerking Limburg 1 document

005 2023 RIB Motie Stadsdichter Venlo 1 document

166 2022 RIB Voortgang uitvoering aanbevelingen rekenkamercommissie-onderzoek 1 document

007 2023 RIB Financiële compensatie bouwrechten Maasdal Velden 1 document

160 2022 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

128 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Wozoco Leijgraaf Belfeld 6 documenten

172-2022 RIB Aanpak problematiek bever 1 document