Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 11 oktober 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

SPELREGELS OORDEELSVORMING
a) We vergaderen in beginsel van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur
b) Zijn we om 22.30 uur niet klaar dan wordt de vergadering de volgende dag voortgezet
c) We hanteren zoveel mogelijk de gemaakte tijdsplanning (agenda)
d) De voorzitter vraagt daar bij aanvang van de vergadering commitment voor

De sessievoorzitters zullen op verzoek van het Presidium strak toezien op de tijdsplanning.
Tijdens de Oordeelsvorming voeren de fracties met elkaar het opiniërende debat. Technisch/inhoudelijke vragen horen dus hier niet thuis. Al uw technisch/inhoudelijke vragen kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen aan de ambtelijke organisatie.

Datum:
11 okt. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (4)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  a.    Inspreker namens bewoners Daelweg (5 minuten spreektijd en aan het einde van het debat desgevraagd nog eens max. 2 minuten voor een reactie):

  Inspreker wil namens de bewoners/omwonenden van de Daelweg hun zorgen delen met de raad en hun visie geven op dit raadsvoorstel.

  b.    Vervolgens ordeelsvormende bespreking RV2023-59 door de raad:

  Wat ligt voor?
  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het financiële voorstel ‘Aankoop en realisatie van 96 flexwoningen Daelweg’. Met de flexwoningen wil de gemeente de druk op de woningmarkt voor starters en studenten verlichten en Oekraïense ontheemden de kans bieden om te verhuizen naar een zelfstandige woonruimte. De raad wordt nu gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de flexwoningen.

  Dat is namelijk de voorwaarde voor het college om de Samenwerkings- en koopovereenkomst aan te kunnen gaan voor de aankoop van de flexwoningen met het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Dat krediet is ook nodig voor de sloop van de panden aan de Daelweg 6, 6ab en 10.

  Als de raad daarmee instemt wordt dus ook groen licht gegeven met de versnelde projectrealisatie van de flexwoningen aan de Daelweg. De locatie Daelweg 10 is al in eigendom van de gemeente, de gemeenteraad heeft op 15 februari 2023 besloten tot de strategische aankoop van Daelweg 6, 6a en 6b.

  Aanleiding
  Het plan haakt aan bij de wettelijke verplichting voor Venlo om opvang te verzorgen voor Oekraïense ontheemden en het tekort dat er is aan doorstroomlocaties in Venlo voor Oekraïense ontheemden. Deze verplichting geldt tot 4 maart 2024, maar het is nu al zeker dat dit langer duurt. Daarnaast sluit het doel uit de strategische visie 2040 om studenten en starters aan te trekken en te behouden. Tot slot sluit het plan aan bij de stedelijke ontwikkeling van het aangrenzend gebied Kazerne Kwartier fase II. Zie ook RIB 2023-105 dd. 12 september.

  Versnelling Tijdelijke Huisvesting BZK
  Het plan wordt gerealiseerd met behulp van de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting van het ministerie van BZK. Venlo komt als een van de eerste zes gemeenten daarvoor in aanmerking en wordt via deze nieuwe versnellingsregeling van BZK  financieel, juridisch, technisch en procedureel ondersteunt. De ambitie van het rijk is om voor 2025 37.500 flexwoningen te realiseren. Op dit moment is voor ruim 10 duizend tijdelijke woningen een vergunning uitgegeven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/26/aantal-vergunde-tijdelijke-woningen-in-2022-gestegen-met-43-procent.

  December 2022 heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een aanbesteding afgerond voor een bouwopdracht van 2.000 flexwoningen, daar valt het Venlose aandeel ook onder. De woningen zijn aangekocht en beschikbaar voor marktpartijen, corporaties en overheden en kunnen relatief snel geleverd worden. De woningen bestaan uit modulaire units, zijn energiezuinig (BENG) en voldoen aan het Bouwbesluit tijdelijke bouw. Voor Venlo zijn al woningen geproduceerd en gereserveerd. BZK wil nu zekerheid dat Venlo de woningen daadwerkelijk afneemt.

  Woningtypen Daelweg
  Het college is bevoegd om de tijdelijke omgevingsvergunning af te geven die is aangevraagd voor het plan, de raad heeft hierin vooral een controlerende rol. Wat ligt voor?

  De voor Venlo gereserveerde percelen bestaan uit 4 losse woongebouwen met 24 appartementen, elk van drie bouwlagen in galerijvorm, in een mix van woningtypen:

  •           24 studio’s voor studenten of alleenstaanden, woonruimte 15 m2.
  •           36 appartementen voor starters, woonruimte 30 m2.
  •           36 appartementen voor families, woonruimte 45 m2.

  In totaal kunnen maximaal 200 mensen gehuisvest worden. De locatie van de flexwoningen ligt dicht bij voorzieningen en is geschikt is voor (kleine) gezinnen met kinderen, het prijspeil van de studio’s en appartementen is geschikt voor studenten en starters. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de (groene) inpassing en afstand tot de bestaande woningen aan de Daelweg. De dialoog met de omgeving hierover is op 7 juni 2023 gestart.

  Na afloop van de periode van 10 jaar moeten de flexwoningen verplaatst worden naar een locatie elders. Mocht dat niet lukken dan geldt er de herplaatsingsgarantie van het Rijk (zie daarvoor ook de risico paragraaf).

  Voorstel
  De raad wordt voorgestel om:
  a)    In te stemmen met de sluitende exploitatiebegroting “flexwoningen Daelweg”.
  b)    Een krediet beschikbaar te stellen van € 16.643.000 voor de aankoop van 96 flexwoningen en de sloop en inrichting van de locatie Daelweg 6, 6ab en 10.
  c)    De boekwaarde van de panden 6, 6ab en 10 af te waarderen met € 530.000.
  d)    Een deel van deze investeringen (€ 1,2 miljoen) ten laste te brengen van de beschikbare middelen binnen de bekostigingsregeling opvang Oekraïense ontheemden.
  e)    De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten af te schrijven in 30 jaar en in de aanvangsperiode ten laste te brengen van het gemeentelijk kapitaallastenplafond.
  f)     Een reserve “herplaatsing flexwoningen” in te stellen en deze jaarlijks uit de huurinkomsten aan te vullen tot een bedrag van ca. € 2,9 miljoen.
  g)    In het weerstandsvermogen rekening te houden met een netto-risico van € 2,5 miljoen in geval van tussentijdse afwaardering van de flexwoningen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen: Vaststellen van de Subsidieverordening Erfgoed Venlo 2024.

  Op basis van de Subsidieverordening stadsvernieuwing Venlo 2010 worden subsidies gegeven aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor het uitvoeren van onderhoud- of restauratiewerkzaamheden. Deze verordening is verouderd en overlapt voor een deel de in 2022 vastgestelde Subsidieregel Transformatiefonds Venlo. Om een eenduidige subsidieverordening voor de instandhouding van het erfgoed te hebben en overlappingen met andere gemeentelijke verordeningen op te heffen is er een nieuwe subsidieverordening voor het erfgoed opgesteld. De subsidie ondersteunt monumenteigenaren in de kosten voor onderhoud en reparatie en het nemen van  duurzaamheidsmaatregelen.

  De Adviescommissie Welstand en Erfgoed heeft positief geadviseerd. Het vaststellen van deze subsidieverordening heeft geen financiële gevolgen.

  De verordening treedt in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt, dit is op 1 januari 2024.

  Na drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de verordening voldoet aan de beoogde beleidsdoelen en om te bepalen of de beschikbare budgetten toereikend zijn.

 • 6 Erfgoedverordening Venlo 2024 (RV 2023-70)

  5 minuten
  Hamerstuk
  1 document

  Toelichting:

  Voorgesteld wordt vast te stellen, de Erfgoedverordening Venlo 2024.

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening omdat deze verordening ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Met ingang van 1 januari 2024 moet de Erfgoedverordening technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet. De belangrijkste wijzigingen zijn: het verwijzen naar de actuele wet- en regelgeving, aanpassen van de definities en grondslagen en het regelen van de bepalingen omtrent de archeologische monumentenzorg welke van rechtswege onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. Bij het aanpassen van de Erfgoedverordening is uitgegaan van het VNG model Erfgoedverordening.

  De Adviescommissie Welstand en Erfgoed heeft positief geadviseerd. De verordening treedt in werking per 1 januari 2024 (met inwerkingtreding van de Omgevingswet).

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Geagendeerd door Presidium op een verzoek van raadslid Inge Simons (verzoek art. 11, lid 3 RvO).

  Raadslid Inge Simons wil met de commissie verkennend en oordeelsvormend bespreken of Venlo behoefte heeft aan (nu ontbrekend) beleid op jeugdcriminaliteit.

  Aanleiding/argumenten
  Mevrouw Simons wil de aanbevelingen van het onderzoek naar jeugdcriminaliteit met de commissie bespreken, zoals gepresenteerd in de beeldvormende sessie van woensdag 6 september jl.

  Tijdens de bijeenkomsten in het kader van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn door raadsleden kritische vragen gesteld over het schrappen van de aanpak  van jeugdcriminaliteit in het IVP.

  Op 6 september jl. werd in een beeldvormende sessie een presentatie gegeven van het RIEC. Mevrouw Simons vraagt zich af of de raad de juiste informatie heeft ontvangen.

  Graag wil mevrouw Simons met de commissie Omgeving in gesprek over:
  ·         het thema jeugdcriminaliteit en over de vraag of de raad hier niet tóch beleid op wenst, om daarmee de mogelijke omissie te herstellen, naar aanleiding van de aanbevelingen van het onderzoek naar jeugdcriminaliteit.
  ·         de commissie in de gelegenheid stellen, om mogelijk andere aanbevelingen uit de eerdere presentaties op de agenda te zetten. 

  In beginsel is het de bedoeling om dit oordeelsvormend in de commissie te bespreken om eventueel de resultaten besluitvormend te agenderen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Geagendeerd door het Presidium op een verzoek van raalid Marc Vervuurt (verzoek art. 11, lid 3 RvO).

  Raadslid Marc Vervuurt ( in samenwerking met enkele andere raadsleden) wil met de commissie van gedachten wisselen en ideeën uitwisselen, over aan welke voorwaarden nieuw in te stellen lokaal (streek)taalbeleid zou moeten voldoen. Daartoe is tevens een voorlopig concept initiatiefraadsvoorstel opgesteld.

   

  Aanleiding/argumenten

  De Limburgse taal (ook wel bekend als plat) is een van de vijf erkende minderheidstalen in Nederland. Hoewel het geheel aan deze taalvarianten aangeduid wordt als de Limburgse taal, kent vrijwel elke stad en elk dorp een eigen variant van deze taal. In de gemeente Venlo, spreekt men al snel van een totaal van >10 dialecten die onze gemeente rijk is. Het plat is voor veel Limburgers een elementair onderdeel van hun identiteit, cultuur en is immaterieel erfgoed.

  Het ontbreekt vanuit de overheid aan een visie, een plan en aan beleid. Hoewel maatschappelijke organisaties zich al jarenlang met hart en ziel inzetten om de Limburgse taal te stimuleren en behouden, ontbreekt het hen aan de organisatiekracht en de middelen om effectief deze hele last te dragen. De overheid heeft zich jarenlang terughoudend opgesteld in het in stand houden van de Limburgse taal. Als we de Limburgse taal willen redden, moet dat hier eindigen. Met de sterke rol van het dialect in de samenleving kan de gemeente Venlo dé Dialektgemeente van Limburg worden en een voorloper worden van een wedergeboorte van het Limburgs dialect.

  Naar aanleiding van dit alles hebben Marc Vervuurt (D66), Bram Beurskens (EENLokaal) en Teddo Peulen (CDA) een concept-initiatiefvoorstel opgesteld. Dit concept-initiatiefvoorstel is, onder begeleiding van enkele sprekers, eerder plenair in een themabijeenkomst besproken op 10 mei 2023. Er bleek vrij veel steun te bestaan voor het initiatief en het ondersteunen van lokaal (streek)taalbeleid. Veel raadsleden gaven aan mee te willen denken over de invulling en opzet van mogelijk beleid op dit vlak.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen