Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Sociaal, 13 december 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

SPELREGELS OORDEELSVORMING
a) We vergaderen in beginsel van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur
b) Zijn we om 22.30 uur niet klaar dan wordt de vergadering de volgende dag voortgezet
c) We hanteren zoveel mogelijk de gemaakte tijdsplanning (agenda)
d) De voorzitter vraagt daar bij aanvang van de vergadering commitment voor

De sessievoorzitters zullen op verzoek van het Presidium strak toezien op de tijdsplanning.
Tijdens de Oordeelsvorming voeren de fracties met elkaar het opiniërende debat. Technisch/inhoudelijke vragen horen dus hier niet thuis. Al uw technisch/inhoudelijke vragen kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen aan de ambtelijke organisatie.

Datum:
13 dec. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:45:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  (RV 2023-96) Sturen op de sociale basis in Venlo - Rekenkamerrapport.
  Bespreekstuk: 120 min.
  Portefeuillehouder: wethouder Jacques Smeets
   

  Toelichting: Wat ligt voor?
  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aansturing door het college van Incluzio Sociale Basis. In het rapport “Sturen op de sociale basis in Venlo” dat nu voorligt, vindt u concrete aanbevelingen die zijn opgesteld op basis van het onderzoek.

  Wat is onderzocht?

  Er is onderzocht of het college voldoende zicht en greep heeft op het werk van Incluzio Sociale Basis en de effecten daarvan op de sociale basis in Venlo. Daarnaast is onderzocht of de raad goed in positie wordt gebracht (door goede informatievoorziening) om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

  De rekenkamer benoemt op hoofdlijnen de volgende conclusies:

  1.    De gemeentelijke beleidsdoelen voor de sociale basis in de periode 2020-2023 zijn duidelijk. De gemeenteraad heeft via deze lijn invloed kunnen uitoefenen in de aanloop naar de opdrachtverlening aan Incluzio.

  2.    De beleidsdoelen uit het beleidsplan 2019-2020 zijn in hoofdzaak goed uitgewerkt in vereisten aan de aanbieder, en door Incluzio in een concreet plan van aanpak met kpi’s. Dit proces heeft plaatsgevonden in het besloten traject van aanbesteding en contracte-ring. Hetzelfde geldt voor de tussentijdse aanpassingen en de contractverlenging in 2023. De raad is niet betrokken bij de concretisering van de algemene doelen en de afspraken daarover met Incluzio, en wordt hier ook niet over geïnformeerd. Deze aanpak is een bewuste keuze van het college, voortkomend uit de gekozen aansturingswijze.

  3.    Het college heeft goed zicht op de prestaties van Incluzio. Het overleg en samenwerking zijn intensief en constructief. De raad wordt niet standaard over voortgang en resultaten geïnformeerd, en heeft ook geen zicht op het oordeel van het college hierover.

  4.    Het college heeft enig zicht op de maatschappelijke effecten voor de sociale basis van het werk van Incluzio. In de voortgangsrapportages en jaarverslagen van Incluzio wordt hier aandacht aan besteed, maar het is in algemene zin lastig om de effectiviteit van het werk in de sociale basis te meten.

  5.    De vraag of Incluzio het beschikbare budget efficiënt besteedt, kan niet worden beantwoord. Niet door de rekenkamer, en ook niet door de gemeente. Dat is een consequentie van de lumpsumbekostiging waarvoor het college heeft gekozen.

  6.    De raad heeft nauwelijks zicht op de maatschappelijke effecten voor de sociale basis van het werk van Incluzio. De verantwoording via de P&C-cyclus is vooral in termen van activiteiten en prestaties, en in beperkte mate gerelateerd aan de gestelde doelen. Over de inspanningen ten behoeve van burgerinitiatieven rapporteert het college niet aan de raad.

  7.    Het onderzoek biedt geen goed zicht op de samenwerking van Incluzio met andere instellingen en organisaties in de stad, zowel op de uitbesteding van werk aan derden als andere vormen van samenwerking. De raad heeft hier wel behoefte aan, zo is gebleken. Het college heeft hierover afspraken gemaakt met Incluzio, maar het is niet duidelijk of de gemeente voldoende zicht heeft op de opbrengsten. De raad wordt slechts incidenteel en ad-hoc hierover geïnformeerd.

  Het voorstel

  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met en uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen:

  1.    Overleg als raad en college over de informatievoorziening aan de raad

  2.    Vraag als raad om een meer systematische verantwoording over de doelen in de P&C-cyclus

  3.    Vraag als raad om aanvullende informatie over het werk van Incluzio en de effecten ervan

  4.    Vraag als raad om direct contact met Incluzio

  5.    Vraag als raad om betrokkenheid bij de opdrachtformulering in de sociale basis en het college te verzoeken uitvoering te geven aan de volgende aanbeveling:

  6.    Vraag als college aan Incluzio waar mogelijk meer verantwoording over beleidsdoelen.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen