Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 13 december 2023 20:00:00

Algemene vergader informatie

SPELREGELS OORDEELSVORMING
a) We vergaderen in beginsel van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur
b) Zijn we om 22.30 uur niet klaar dan wordt de vergadering de volgende dag voortgezet
c) We hanteren zoveel mogelijk de gemaakte tijdsplanning (agenda)
d) De voorzitter vraagt daar bij aanvang van de vergadering commitment voor

De sessievoorzitters zullen op verzoek van het Presidium strak toezien op de tijdsplanning.
Tijdens de Oordeelsvorming voeren de fracties met elkaar het opiniërende debat. Technisch/inhoudelijke vragen horen dus hier niet thuis. Al uw technisch/inhoudelijke vragen kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen aan de ambtelijke organisatie.

Datum:
13 dec. 2023, 20:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Venlo (RV 2023-88)

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Hamerstuk: 10 minuten

  Toelichting:

  Voorgesteld wordt om de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Venlo vast te stellen.

  De Omgevingswet treedt (naar verwachting) op 1 januari 2024 in werking en hiermee vervalt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als grondslag voor de Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Met de inwerkingtreding van de Ow moeten er nu een nieuwe verordening vastgesteld worden. 

  De voorliggende verordening is gelijk aan de modelverordening uitvoering en handhaving die de VNG en het IPO hebben opgesteld en is ook voor iedere deelnemer van onze RUD- Limburg Noord gelijk. Er is op dit moment dus geen sprake van een wijziging van beleid, maar alleen van het vaststellen van een nieuwe verordening om te voldoen aan de geldende verplichtingen en de verplichte besluitvorming in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Wat is er gewijzigd?
  De citeertitel van de (model)verordening, de grondslagen en de teksten zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de tekst, artikelen en terminologie onder de Ow. Inhoudelijk is de (model)verordening niet gewijzigd.

  Het voorstel heeft geen verdere financiële gevolgen en wordt via de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt.

  Net als nu het geval is zal de raad jaarlijks door het college op de hoogte gehouden worden van de WTH taken door een jaarverslag en updates vanuit RUD Limburg Noord.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:51 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Verordening naamgeving en (huis)nummering (adressen) gemeente Venlo (RV 2023-89)

  Portefeuillehouder: wethouder Marij Pollux

  Hamerstuk: 15 minuten

  Toelichting:

  Voorgesteld wordt om de Verordening naamgeving en (huis)nummering (adressen) gemeente Venlo vast te stellen.

  Momenteel wordt er bij het vaststellen van straatnamen en huisnummers de verordening adressen Venlo 2011 gehanteerd. Vanwege aanpassingen binnen de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) voldoet de huidige verordening niet meer aan de regelgeving en moet een nieuwe verordening worden vastgesteld.
  Als basis voor deze verordening is de modelverordening van VNG gehanteerd, gespecificeerd naar de Venlose situatie.

  De veranderingen t.o.v. de vorige verordening zijn niet expliciet benoemd.

  Afhandeling motie:
  Binnen de nieuwe beleidsregels is een passage opgenomen om rekening te houden met diversiteit bij het vaststellen van straatnamen (motie Inclusieve Stad (1812982). Hierdoor wordt de motie Inclusieve Stad als afgehandeld beschouwd.

  Het voorstel heeft geen verdere financiële gevolgen en wordt via de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  BIZ voor vastgoedeigenaren binnenstad Venlo (RV 2023-91)

  Portefeuillehouder: wethouder Erwin Boom

  Hamerstuk: 5 minuten

  Toelichting:

  Voorgesteld wordt vast te stellen, de Verordening Bedrijven Investeringszone vastgoed binnenstad Venlo 2024 – 2028.

  O.a. in de centra van Blerick en Tegelen wordt al meerdere jaren gewerkt met een Bedrijven Investeringszone (BIZ)voor ondernemers, vastgelegd in een verordening. Voor de binnenstad was deze BIZ-samenwerking er nog niet. Daar komt dus nu verandering in.

  Om de samenwerking met de vastgoedeigenaren te intensiveren én collectief financiële middelen te genereren om de doelen te bereiken, heeft de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Venlo (VVEV) zelf het initiatief genomen een BIZ op te zetten voor vastgoedeigenaren in de binnenstad. De ondernemers maken hiervan geen onderdeel uit, want zij investeren al gezamenlijk in het centrum via de reclamebelasting.

  Kern van de BIZ-regeling is dat het een belastingheffing mogelijk maakt voor vastgoedeigenaren van niet-woningen, waarbij in dit geval door de vastgoedeigenaren is gekozen voor een BIZ-tarief van 0,1% van de WOZ-waarde met een ondergrens van € 100 en een bovengrens van € 1.000 per WOZ-object. De totale opbrengsten bedragen circa € 190.000.

  De inkomsten uit die heffing worden als een subsidie toegekend aan de Stichting BIZ vastgoed binnenstad Venlo. Op deze wijze is er budget voor handen voor diverse projecten ten behoeve van het vergroten van de aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht van de Venlose binnenstad.

  Hoewel aan de voorkant draagvalk aanwezig was, dient na vaststelling van de verordening nog een formele draagvlakmeting plaats te vinden. Dit zal gebeuren in januari 2024. Na gebleken voldoende draagvlak voor de nieuwe regeling, zal de verordening in werking treden en is de nieuwe BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 een feit.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:26 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Verordening verbetering voorgevels van panden in Q4 (RV 2023-92)

  Portefeuillehouder: wethouder Marij Pollux

  Bespreekstuk: 20 minuten

  Toelichting:

  Bij raadsbesluit 2021/80 is de subsidieverordening verbetering voorgevels aangepast en verlengd tot 1 januari 2024.

  Voorgesteld wordt deze verordening nog een laatste maal te verlengen, ditmaal tot 1 januari 2027, en op onderstaande onderdelen te wijzigen.

  (Zie voor de nu nog geldende verordening de volgende link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR644212).

   

  DE WIJZIGINGEN:

  Artikel 1

  In artikel 3 lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

  Het subsidieplafond bedraagt € 396.786,00 voor de looptijd van deze verordening.

  Artikel 2

  Artikel 5 lid 8 wordt als volgt gewijzigd :

  Een aanvraag voor subsidie dient te worden ingediend voor 1 januari 2026.

  Artikel 3

  Artikel 7 lid 1 onder b, tweede zin wordt als volgt gewijzigd:

  Het subsidiebedrag per pand bedraagt maximaal € 20.000,-- inclusief BTW

  Artikel 4

  Artikel 10 lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

  De subsidieverordening heeft een looptijd tot 1 januari 2027 cq. tot de verleende subsidies zijn afgewikkeld.

   Artikel 5

  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de datum van bekendmaking.

  Artikel 6

  De bijlagen 1 en 2 behorende bij de verordening wijzigen overeenkomstig bijgaande bijlagen 1 en 2. 

  Inhoudelijke achtergrond

  In de loop van 2024 wordt het resterende gemeentelijk vastgoed in Q4 (met name in de Bolwaterstraat) in de markt gezet. Bij de verkoop van gemeentelijke panden in Q4 wordt gebruikelijk een opknapverplichting meegegeven aan de koper. Als onderdeel daarvan zal voor een aantal panden tevens de verplichting worden meegegeven om de (ontsierende) vaste luifels te verwijderen.

  Technisch onderzoek heeft uitgewezen, dat deze luifels zodanig bouwkundig met de voorgevel/etalage zijn verweven dat het verwijderen ervan niet zonder een integrale wijziging van de begane grond aan de voorzijde mogelijk is. Omdat de kopers zelf een nieuwe invulling gaan geven aan deze panden, ligt het ook op de weg van de kopers, om deze gevelaanpassing op de begane grond– passend bij het toekomstig gebruik - uit te voeren. Bij de nieuwe taxatie – welke dient als richtsnoer voor de minimale verkoopwaarde - zal rekening gehouden worden met deze verplichting, als onderdeel van de opknapverplichting.

  Om kopers en eigenaren langer in staat te stellen én te stimuleren gebruik te maken van de subsidieverordening, ligt dit wijzigingsvoorstel van de verordening nu voor, ter vaststelling door de raad.

  De kosten van de subsidieregeling worden gedekt uit de grondexploitatie Q4.

  In de door de raad vastgestelde grondexploitatie is een budget opgenomen van

  € 500.000,-- hiervoor. Hiervan is in inmiddels € 103.214,00 uitgekeerd aan subsidies.

  Er resteert nu nog een bedrag van € 396.786,00. Dat bedrag is daarmee tevens het nieuwe – bijgestelde – subsidieplafond voor de toepassing van de subsidieregeling gevelverbetering. De voorgestelde aanpassing van de subsidieregeling heeft voor de grondexploitatie Q4 geen gevolgen.

  In lijn met de prijsindexering van de subsidiabele kosten - vanwege de tussentijds gestegen bouwkosten - is ook het maximale subsidiebedrag per pand verhoogd (van € 15.000,-) naar € 20.000,-.

                 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:32:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Wijziging Huisvestingsverordening (RV 2023-94)

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Hamerstuk: 15 minuten

  Toelichting:

  Voorgesteld wordt artikel 2 van de Huisvestingsverordening Venlo 2023 (zie http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR688297/1) te wijzigen, waarbij het Winkelcentrum Venlo en een deel van Q4 niet langer meer is aangewezen als gebied waarin de tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming geldt.

  Inhoudelijk

  Er is, vóór de invoering van de opkoopbescherming (1 februari 2023), onderzoek gedaan om de aanpassing van de Huisvestingsverordening te kunnen onderbouwen. Uit dit onderzoek bleek voor wat betreft Venlo-Centrum, dat hier zowel leefbaarheid als schaarste een aandachtspunt is. De opkoopbescherming geldt voor 4 jaar, tussentijdse evaluatie is mogelijk, vandaar dit raadsvoorstel.

  De binnenstad van Venlo wijkt op een aantal onderdelen af van de overige aangewezen gebieden. Het gaat veelal om panden met een gemengd gebruik. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om wonen boven winkels in de Venlose binnenstad mogelijk te maken, met als doel: behoud en versterking van het erfgoed in de binnenstad.  Wanneer er door de opkoopbescherming een extra drempel wordt opgeworpen voor de investeringen in de binnenstad, kan dit tot gevolg hebben dat de gewenste ontwikkelingen niet plaatsvinden. Dit heeft dan juist een tegenovergesteld effect op de leefbaarheid en de gewenste toename van woningen en is reden om de aanwijzing voor dit specifieke deel van Venlo-Centrum te heroverwegen.

  De Vereniging van vastgoedeigenaren Venlo  (VVEV) geeft aan, dat de investeringen door vastgoedeigenaren uitblijven als gevolg van de opkoopbescherming. Dit heeft een remmende werking op het concept ‘wonen boven winkels’. Volgens de VVEV zal dit resulteren in extra leegstand van de commerciële ruimtes.

  De VVEV pleit voor het weglaten van het winkelgebied uit de regeling Opkoopbescherming.

  Met de wijziging van artikel 2 van de Huisvestingsverordening Venlo 2023 voor het Winkelcentrum wordt de drempel om ontwikkelingen in de binnenstad te laten plaatsvinden weggenomen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:29 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bestemmingsplan Martinushof Tegelen (RV 2023-100)

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Hamerstuk: 15 minuten

  Toelichting:

  Bij raadsbesluit van 20 april 2022 is het bestemmingsplan Martinushof vastgesteld. Dit maakt de herontwikkeling mogelijk van het voormalige terrein Martinushof voor 2 supermarkten, 21 woningen en parkeerplaatsen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is op basis van het collegebesluit tot een gecoördineerde aanpak, gelijktijdig de omgevingsvergunning verleend.

  Tegen deze vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft bij uitspraak van 27 september 2023 het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan alsmede het collegebesluit tot vergunningverlening vernietigd, wegens de aanwezigheid van enkele gebreken,

  Deze gebreken zijn door het college van BenW hersteld (zie pagina 2 en 3 van het raadsvoorstel).

  In dit nu opnieuw vast te stellen bestemmingsplan zijn geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ten opzichte van het op 20 april 2022 door de raad vastgestelde bestemmingsplan opgenomen. De aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het eerder vernietigde plan zijn naar aard en omvang niet zodanig dat een wezenlijk ander plan voorligt (Daarom hoeft dit aangepaste/aangevulde bestemmingsplan niet opnieuw als ontwerp ter inzage te worden gelegd, maar kan het direct aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd).

  De omgevingsvergunning zal direct na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen worden verleend.

  Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het vaststellingsbesluit ook nu weer gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Voorgesteld wordt:

  1.     Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wro vast te stellen;

  2.     Het bestemmingsplan Martinushof aan de Raadhuislaan, Gasthuisstraat en Kerkstraat te Tegelen op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wro, vast te stellen zowel in digitale (identificatienummer IMRO nr. NL.IMRO.0983.BP202004MARTINUSHF-VA02) met BGT ondergrond d.d. 19-02-2020 als in papieren vorm.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen