Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 18 januari 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

Richtlijnen voor de oordeelsvorming.

AGENDA

Datum:
18 jan. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Oordeelsvorming commissie Omgeving

Stadhuis Parterre
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Leefbaar Venlo

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Wat ligt voor?
  1)    Het vaststellen van de Verordening Adviescommissie Welstand en Erfgoed Venlo 2023.
  2)    Het instellen van een gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit, genaamd Adviescommissie Welstand en Erfgoed (AWE).
  3)    Het benoemen van de leden van de bovengenoemde commissie.

  Het is onder de Omgevingswet wettelijk verplicht om een gemeentelijke adviescommissie te hebben ten behoeve van de advisering aan het college over aanvragen van omgevingsvergunningen bij rijksmonumenten. Deze gemeentelijke adviescommissie kan alleen ingesteld worden met een verordening, waarin de taken bevoegdheden van de commissie staan.

  Wat is gewijzigd?
  De verordening en de daarbij behorende bijlage ‘Reglement van orde’ zijn op enkele onderdelen tekstueel verbeterd. De planselectie van artikel 6 van het reglement is aangepast naar de huidige werkwijze en bijbehorende terminologie. Ook is een verduidelijking aangebracht in de naamgeving van de commissie. In artikel 3 van de verordening zijn de aanduidingen ‘grote commissie’ en ‘kleine commissie’ vervangen door termen die beter aansluiten bij de Omgevingswet en duidelijk zijn voor burgers, namelijk de ‘welstandscommissie’ en de ‘erfgoedcommissie’.
  De borging van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving, is momenteel geregeld in de Bouwverordening Venlo. Maar omdat deze verordening zal vervallen wordt voorgesteld om de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit voor de gebouwde omgeving te borgen in de nieuwe Verordening Adviescommissie Welstand en Erfgoed Venlo 2023, die de huidige verordening vervangt.
  De vaststelling van de verordening verandert verder niets aan de werkwijze en de reikwijdte van de advisering, of aan het Reglement van orde voor de commissieleden.

  Financiën
  De kosten voor de huidige Adviescommissie Welstand en Erfgoed worden gedekt uit leges. Dit verandert niet voor de nieuwe commissie.
   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Wat ligt voor?
  Vaststelling van bestemmingsplan Berkter Hei 1a-1c (analoog en digitaal (NL.IMRO.0983.BP202209BERKTERHEI-VA01)), zonder exploitatieplan.
  Het bestemmingsplan heeft de wettelijk voorgeschreven procedure doorlopen en maakt het planologisch-juridisch mogelijk om de voorgenomen ontwikkeling aan de Berkter Hei 1a-1c te realiseren.
  Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op 28 september 2022 en heeft ter inzage gelegen van 29 september tot en met 9 november 2022. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Wat is gewijzigd?
  Op de locatie Berkter Hei 1a was tot voor kort een pluimveehouderij gelegen. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft deze verworven met de intentie het pluimveebedrijf te saneren en de stallen te slopen om daarvoor in de plaats 2 woningbouwkavels te realiseren voor de bouw van 2 vrijstaande woningen. Daarnaast wordt de voormalige bedrijfswoning Berkter Hei 1c omgezet naar een burgerwoning.
  De voorgenomen ontwikkeling wijkt af van de bestemming Agrarisch Gebied met de aanduiding ‘niet grondgebonden bedrijf’ van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken. Vanwege deze afwijking is deze ontwikkeling planologisch juridisch uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan.

  Financiën
  De herontwikkeling van de locatie betreft een particulier initiatief (ontwikkelbedrijf Greenport Venlo) die de kosten voor de realisatie van deze ontwikkeling draagt. De gemeente maakt geen kosten die verhaald zouden moeten worden op initiatiefnemer, waarmee de plicht om een exploitatieplan te maken voor dit plan vervalt.

 • Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Wat ligt voor?
  Het benoemen van de heer M. van Gelderen als lid van de Adviescommissie Welstand en Erfgoed (AWE) per 1 februari 2023.
  De gemeenteraad benoemt en ontslaat op voorstel van burgemeester en wethouders de voorzitter en de leden van de AWE. De huidige vier leden van AWE zijn al benoemd op 19 oktober 2022 (raadsvoorstel 2022-48). Daar is aangekondigd dat het vijfde lid later ter benoeming zal worden aangedragen. 

  Wat is gewijzigd?
  Het is de bedoeling, dat de AWE uit vijf leden bestaat en door het aanvullen van de AWE met het nieuwe lid – architect en ook lid/voorzitter van de kleine commissie – wordt hieraan voldaan. De aanwezige kennis en expertises vullen elkaar aan, zodat de commissie is toegesneden op de benodigde kennis van nu.
  Het nieuwe lid wordt benoemd op basis van de huidige bouwverordening. Door de komst van de Omgevingswet zal de huidige commissie van rechtswege vervallen bij het inwerking treden en worden vervangen door de nieuwe gemeentelijke adviescommissie, benoemd via het besluit genomen in raadsvoorstel 2023-4.

  Financiën
  Op grond van artikel 9 in de bijlage van de bouwverordening, stellen burgemeester en wethouders een honorarium vast voor de voorzitter en de leden van de commissie voor de verrichte werkzaamheden en een vergoeding voor de reis- en verblijfskosten. Dit betreft een gangbare vergoeding voor (middel-) grote gemeenten.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2023) dienen gemeenten Participatiebeleid vast te stellen.

  Voorgesteld wordt:
  1. Vast te stellen het in de bijlage nader uitgewerkte ‘Participatiebeleid Omgevingswet Gemeente Venlo’, met name inhoudende de uitgangspunten die de gemeente hanteert, als initiatiefnemer bij participatie in relatie tot de Omgevingswwet. Dit participatiebeleid is voor de gemeente bindend.

  Deze uitgangspunten zijn:

  a. We leveren maatwerk;
  b. We zijn transparant;
  c. We organiseren participatie vroegtijdig;
  d. We hebben een constructieve houding en werken vanuit het principe; ja, mits;
  e. We gaan voor een inclusieve aanpak;
  f. We leren van participatieprocessen en blijven ons ontwikkelen.

  2. Vast te stellen de in het raadsbesluit opgenomen ‘Lijst van gevallen verplichte participatie buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’. (Noot: deze lijst is dezelfde als de door de raad vast te stellen lijst bij Raadsvoorstel 2023-11, Adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten).

  Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten in het ruimtelijk/fysiek domein samen tot één wet. Participatie is een belangrijk aspect van de Omgevingswet. Onder participatie, zoals in de Omgevingswet gedefinieerd, wordt verstaan; ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit’. Belanghebbenden kunnen zijn: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen.

  Verschillende rollen gemeente
  De gemeente kan in verschillende rollen te maken hebben met participatie: als initiatiefnemer, als bevoegd gezag of als participant in een traject van anderen.

  Als overheden initiatiefnemer zijn (bij bijvoorbeeld de vaststelling van beleidsinstrumenten van de Omgevingswet (zoals Omgevingsvisie en  Omgevingsplan), moeten ze aangeven hoe belanghebbenden betrokken zijn bij de totstandkoming van deze instrumenten en welke resultaten dat heeft opgeleverd. De gemeente moet aangeven hoe het eigen participatiebeleid wordt ingevuld.

  Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is de aanvrager initiatiefnemer. Hij moet aangeven of, en zo ja hoe, hij de omgeving betrokken heeft bij zijn plan en wat de resultaten hiervan zijn. Participatie is niet verplicht bij een omgevingsvergunning, behalve wanneer het gaat om een aanvraag voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ waarvoor de raad participatie verplicht heeft gesteld. De raad stelt hiervoor bij een lijst van gevallen vast. (Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de lijst van gevallen in RvRb 2023-11, dat in dezelfde raadsvergadering wordt behandeld, als het nu voorliggende RvRb Participatiebeleid Omgevingswet Gemeente Venlo). De gemeente Venlo zal initiatiefnemers stimuleren en adviseren om belanghebbenden te betrekken bij hun plan en de dialoog daarover te voeren.

  De uitvoering van het nu vast te stellen Participatiebeleid Omgevingswet Gemeente Venlo met bijbehorende lijst van verplichte participatie zal na een jaar worden geëvalueerd. Hiervan zal een terugkoppeling plaatsvinden naar de raad.

  Tot slot: schriftelijke vragenronde voor technisch inhoudelijke vragen aangaande alle januari-raadsvoorstellen in het kader van de Omgevingswet:

  Op 9 november 2022 is de raad in een door de proces-raadswerkgroep Omgevingswet georganiseerde themabijeenkomst uitleg gegeven over het aanstaande en nu dus voorliggende participatiebeleid. Omgevingswet. In de periode eind december 2022/begin januari 2023 organiseert de griffie een schriftelijke vragenronde voor de bij de raad nog levende technisch inhoudelijke vragen m.b.t. alle in januari voorliggende raadsvoorstellen in relatie tot de Omgevingswet, te weten:

  Rv 2023-9 Participatiebeleid Omgevingswet Gemeente Venlo, Rv 2023-11 Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, Rv 2023-12 Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie en Rv 2023-14 Nota van uitgangspunten Omgevingsplan.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Voorgesteld wordt vast te stellen:

  1. De voorgestelde lijst van gevallen, waarvoor advies van de raad nodig is bij buitenplanse  omgevingsplanactiviteiten.

  2. De vastgestelde lijst in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

   

  In de huidige regelgeving (Wabo) geldt dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan en die niet verleend kan worden met een binnenplanse afwijking of met een kruimelvergunning, de uitgebreide voorbereidings- en afwijkingsprocedure van toepassing is. In deze gevallen dient de gemeenteraad een zogenoemde "verklaring van geen bedenkingen" af te geven, waarna het college een omgevingsvergunning kan verlenen. Op 25 maart 2015 heeft de raad een lijst opgesteld met categorieën van gevallen waarvoor géén verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is.

   

  Met ingang van de Omgevingswet gaat dit veranderen.

   

  Omgevingswet: bindend adviesrecht van de raad bij buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten

  De verklaring van geen bedenkingen komt te vervallen en daarvoor in de plaats krijgt de raad een bindend adviesrecht. De raad geeft in het vervolg bij raadsbesluit advies over die buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvan de raad tevoren zelf heeft vastgelegd er zelf advies over te willen uitbrengen, voordat het college van BenW een vergunning mag verlenen. Dat bij raadsbesluit te geven advies is voor het college altijd bindend.

  De raad wordt voorgesteld, de in het raadsvoorstel voorgestelde lijst van 10 gevallen waarvoor het  bindend adviesrecht zal gaan gelden, nu vast te stellen.

  Bij het opstellen van deze lijst is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de nu nog geldende situatie onder de Wabo.

   

  Het adviesrecht van de raad bij buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten treedt in werking per datum ingang Omgevingswet. Vervolgens zal na een jaar dit instrument alsook de lijst worden geëvalueerd en kan de lijst zo nodig door de raad worden aangepast.

  Tot slot: schriftelijke vragenronde voor technisch inhoudelijke vragen aangaande alle januari-raadsvoorstellen in het kader van de Omgevingswet:

  Op 9 november 2022 is de raad in een door de proces-raadswerkgroep Omgevingswet georganiseerde themabijeenkomst uitleg gegeven over het aanstaande en nu dus voorliggende raadsvoorstel ‘Vaststellen lijst van gevallen adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’. In de periode eind december 2022/begin januari 2023 organiseert de griffie een schriftelijke vragenronde voor de bij de raad nog levende technisch inhoudelijke vragen m.b.t. alle in januari voorliggende raadsvoorstellen in relatie tot de Omgevingswet, te weten:  

  Rv 2023-9 Participatiebeleid Omgevingswet Gemeente Venlo, Rv 2023-11 Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, Rv 2023-12 Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie en Rv 2023-14 Nota van uitgangspunten Omgevingsplan.

 • 8 Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie (RV 2023-12)

  30 minuten
  Discussiestuk
  2 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Voorgesteld wordt vast te stellen de Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie, met als uitgangspunten:

  a.    De ambities afgeleid uit de Strategische visie.

  b.    De uit te werken opgaven zoals verwoord in bijlage 1.

  c.     De bouwsteen voor het handelingsperspectief om te werken aan slim ruimtegebruik en prioritering.

  d.    Het opstellen van een omgevingseffectrapportage.

  e.    Het uit te werken participatieproces.

   

   

  Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vereist dat elke gemeente een gebiedsdekkende Omgevingsvisie heeft, waarin ook verbinding wordt gezocht met werkvelden gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de omgevingsvisie benoemt een gemeente haar ambities, centrale opgaven en ontwikkelstrategie vanuit een samenhangend perspectief.

  De Omgevingsvisie (de opvolger van de huidige Structuurvisie 2014) is naast de sociaal-maatschappelijke en de economische visie een van de drie uitwerkingen van de door de raad vastgestelde strategische visie Venlo 2040. Deze drie deelvisies zijn uitgangspunt voor de raadsprogramma’s.

   

  Om te komen tot een definitieve Omgevingsvisie per uiterlijk 31 december 2024, zal in 2023 een proces worden doorlopen waarin ambities, opgaven en ontwikkelstrategie worden uitgewerkt. Dit gebeurt samen met inwoners, belangengroeperingen en ketenpartners, via verschillende participatiesessies (ook bij de totstandkoming van deze Nota van Uitgangspunten zijn ketenpartners betrokken geweest).

   

  Met de vaststelling, nu, van de Nota van Uitgangpunten wordt het eerste piketpaatje geslagen en daarmee ook het startsein gegeven voor de verdere uitwerking van de omgevingsvisie. Van dit traject maken tevens uit, participatiesessies met inwoners, bedrijven, belangengroepen, ketenpartners, enzovoorts.

   

  Overigens zal tevens de versnellingsopgave woningbouw (zoals opgenomen in de woonvisie en het coalitieakkoord) worden bekeken in relatie tot de nieuwe omgevingsvisie.

   

  Rol raad

  In 2021 is voor de eerste keer input opgehaald bij de raad en de raadswerkgroep Omgevingswet om te verwerken in voorliggende Nota van uitgangspunten en de raad is in november 2021 geïnformeerd over het plan van aanpak via een raadinformatiebrief (RIB 2021-145). Vervolgens is de concept Nota van uitgangspunten aan de raad gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst op 20 oktober 2022.

   

  Ook in 2023 zal de raad nadrukkelijk worden betrokken bij de verdere uitwerkingen (zie hiervoor de planning in bijlage 1). De proces-raadswerkgroep Omgevingswet zal voor de raad dit proces mede begeleiden en de raad hierover nog nader adviseren.

   

   

  Proces voor de raad:
  1. Vaststelling Nota van Uitgangspunten.
  2. Organiseren brede participatiesessie per opgave.
  3. Opstellen ontwerp Omgevingsvisie.
  4. Inspraaktermijn Ontwerp Omgevingsvisie.
  5. Besluitvorming gemeenteraad.

  Tot slot: schriftelijke vragenronde voor technisch inhoudelijke vragen aangaande alle januari-raadsvoorstellen in het kader van de Omgevingswet:

  Op 20 oktober 2022 is de raad in een door de proces-raadswerkgroep Omgevingswet georganiseerde themabijeenkomst uitleg gegeven over het aanstaande en nu dus voorliggende raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie. In de periode eind december 2022/begin januari 2023 organiseert de griffie een schriftelijke vragenronde voor de bij de raad nog levende technisch inhoudelijke vragen m.b.t. alle in januari voorliggende raadsvoorstellen in relatie tot de Omgevingswet, te weten:

  Rv 2023-9 Participatiebeleid Omgevingswet Gemeente Venlo, Rv 2023-11 Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, Rv 2023-12 Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie en Rv 2023-14 Nota van uitgangspunten Omgevingsplan

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh

  Voorgesteld wordt vast te stellen: de Nota van uitgangspunten Omgevingsplan Venlo, inhoudende de uitgangspunten, zoals hieronder puntsgewijs verwoord, en overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde nota van uitgangspunten met toelichting en bijlagen.

  De raad stelt hiermee een eerste, richtinggevend kader vast voor de transitie naar een definitief Omgevingsplan vóór 2030.

  De uitgangspunten zijn in beginsel van toepassing op alle wijzigingen van het Omgevingsplan.

  De voorgestelde en vast t stellen 17 uitgangspunten voor het Omgevingsplan Venlo zijn:

  Algemeen:
  1. Het Omgevingsplan bestaat uit eenvoudige en duidelijke regels.
  2. We regelen niet meer dan noodzakelijk is.
  3. Wij benutten de volledige reikwijdte van de Omgevingswet.
  4. Regels moeten uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.
  5. Vigerende planologische rechten blijven geborgd, tenzij daarover beleidsmatig andere keuzes zijn vastgelegd.
  6. Omgevingswaarden worden alleen opgenomen als dit wettelijk verplicht is of voortvloeit uit de Omgevingsvisie.

  Opzet en structuur Omgevingsplan.
  7. We maken gebruik  van het VNG-casco voor het maken van het OP

  Vigerend beleid en visies zijn leidend voor het Omgevingsplan
  8. Regels in het OP worden opgesteld op basis van het op dat moment vigerende beleid en visies.

  Gebiedsgericht of themagericht
  9. Uitgangspunt is een gecombineerde aanpak, gebiedsgericht, maar ook thematisch waar mogelijk en noodzakelijk.

  Regels in Omgevingsplan
  10. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van doelvoorschriften i.p.v. middelvoorschriften.
  11. De mate van flexibiliteit is afhankelijk van het gebied en de activiteit.
  12. Waar mogelijk en nodig worden open normen opgenomen, met een koppeling naar concrete beleidsregels.
  13. Er wordt een basisregelset opgesteld voor veel voorkomende functies en activiteiten.
  14. Bij het opstellen van regels voor het OP maken wij gebruik van de regelpiramide.

  Bruidsschat
  15. De bruidsschat-regels worden na inhoudelijke analyse als één geheel thematisch verwerkt in het Omgevingsplan. Daarnaast zal ook per deelgebied worden beoordeeld of specifieke bruidsschat-regels voor dat deelgebied al verwerkt kunnen worden.

  Verordeningen
  16. Regels over de fysieke leefomgeving in verordeningen worden in de lijn van de uitgevoerde inventarisatie als één geheel thematisch verwerkt in het Omgevingsplan. Daarnaast zal ook per deelgebied worden beoordeeld of specifieke regels in verordeningen voor het betreffende deelgebied al verwerkt kunnen worden.

  Participatie
  17. Het nog vast te stellen participatiebeleid en de daarin opgenomen uitgangspunten en spelregels zijn sturend en leidend voor de participatietrajecten van het Omgevingsplan.

  Proces:
  De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is nu beoogd op 1 juli 2023. Vanaf dat moment heeft de gemeente van rechtswege één tijdelijk Omgevingsplan.

  Op grond van de Omgevingswet dienen de gemeenten op 1 januari 2030 een definitief Omgevingsplan te hebben. De einddatum van de transitie Omgevingsplan wordt door een nog te nemen Koninklijk Besluit vastgesteld.

  Tot slot: schriftelijke vragenronde voor technisch inhoudelijke vragen aangaande alle januari-raadsvoorstellen in het kader van de Omgevingswet:

  Op 20 oktober 2022 is de raad in een door de proces-raadswerkgroep Omgevingswet georganiseerde themabijeenkomst uitleg gegeven over de aanstaande en het nu dus voorliggende raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Omgevingsplan. In de periode eind december 2022/begin januari 2023 organiseert de griffie een schriftelijke vragenronde voor de bij de raad nog levende technisch inhoudelijke vragen m.b.t. alle in januari voorliggende raadsvoorstellen in relatie tot de Omgevingswet, te weten: 

  Vv 2023-9 Participatiebeleid Omgevingswet Gemeente Venlo, RV 2023-11 Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, RV 2023-12 Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie en RV 2023-14 Nota van uitgangspunten Omgevingsplan.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen