Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 16 november 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

CONCEPT-AGENDA

Datum:
16 nov. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • 1a GroenLinks en D66 - Vuurwerkverbod

  19.00 - 19.15 uur
  -
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:12:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2

  Gezond & Actief Venlo

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Jacques Smeets
  Sessievoorzitter: Stefan Hügues, ter vervanging van Harro Schroeder

  Voorstel
  Het verlenen van toestemming om de afrekensystematiek in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen op de volgende punten:

  -       Bullet ‘dat na de totstandkoming van de hiervoor vermelde samenwerking gebleken is, dat het nodig is de gemeenschappelijke regeling op een aantal onderdelen aan te scherpen c.q. aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving’ vervangen door bullet ‘dat na de totstandkoming van de hiervoor vermelde samenwerking gebleken is, dat het nodig is om artikel 18 in de gemeenschappelijke regeling aan te passen naar aanleiding van besluitvorming over de verdeelsleutel van de kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden’.

  -       Toevoegen van artikel 18, lid 1, a en b.

  Toelichting
  Effect: De afrekensystematiek voor gemeenten wordt in lijn gebracht met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer.

  Op 28 september jl.. heeft de raad kennisgenomen van het concept van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en besloten daarvoor geen zienswijze in te brengen.
  Hierna is er een voorlopig besluit genomen omtrent de ontwerpregeling en nu wordt er toestemming gevraagd om de regeling daadwerkelijk te wijzigen.

  Financiën
  De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door deze besluitvorming, maar beide componenten (omzetting naar kilometers voor vervoer en aantal ritten/inwoners voor beheer) leiden wel tot verschuivingen in de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Venlo betekent dit een voordeel van 6,31% (- € 126.019,-).

  Vervolgprocedure raad
  Nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun toestemming hebben verleend, nemen de  betreffende colleges het definitieve besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Als de benodigde meerderheid van driekwart is behaald zal de wijziging waarschijnlijk per 1 juli 2023 of 1 januari 2024 ingaan

 • 3

  Leefbaar Venlo

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hügues

  Toelichting: 
  Voorgesteld wordt bijgevoegd bestemmingsplan ‘Koelderstraat ong., Venlo’ (bijlagen 1, 2, en 3) vast te stellen.

  Hiermee wordt het mogelijk gemaakt een Ruimte voor Ruimte kavel te ontwikkelen aan de Koelderstraat ong. op de gronden ten oosten van het adres Koelderstraat 35 in Venlo. Op deze kavel kan dan vervolgens één woning worden gebouwd.

  Tevens wordt voorgesteld te besluiten tot het niet vaststellen van een exploitatieplan, omdat hier sprake is van een door de wetgeven aangegeven zogenaamd ‘kruimelgeval’.

  Eerder is de raad middels RIB 2022-107geïnformeerd over het verzoek voor deze bestemmingsplanwijziging.

  De beoogde ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de Ruimtelijke Structuurvisie en het gemeentelijke Beleidskader particulier opdrachtgeverschap woningbouw in ’t Ven Oost.

  Er zijn geen zienswijzen ingediend

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hügues

  Toelichting: 
  Voorgesteld wordt bijgevoegd bestemmingsplan ‘Koelderstraat 86, Venlo’ (bijlagen 1, 2, 3) vast te stellen.

  Hiermee wordt het mogelijk gemaakt het aanwezige voormalige glastuinbouwbedrijf te saneren, de bedrijfswoning te herbestemmentot burgerwoning en een reguliere woonkavel aan de Koelderstraat 86 in Venlo te realiseren.

  Tevens wordt voorgesteld te besluiten tot het niet vaststellen van een exploitatieplan, omdat hier sprake is van een door de wetgeven aangegeven zogenaamd ‘kruimelgeval’, waarvoor geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

  In RIB 2022-106 bent u eerder geïnformeerd over het verzoek voor een bestemmingsplanwijziging.

  De beoogde ontwikkeling past  binnen de uitgangspunten van de Ruimtelijke Structuurvisie en het gemeentelijke Beleidskader particulier opdrachtgeverschap woningbouw in ’t Ven Oost.

  Ten behoeve van de ontwikkeling is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Dit plan is vereist, om er mede voor te zorgen dat er sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening.

  Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hügues 

  Voorstel: 
  1.    Het bestemmingsplan 'Antoniusplein Lomm’ op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, zowel analoog als digitaal

  NL.IMRO.0983.BP202212ANTONIUS-VA01 en

  2.    Het niet vaststellen van een exploitatieplan.


   Toelichting: 
  Er is een verzoek ontvangen voor een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het realiseren van twee vrijstaande woningen op het perceel aan het Antoniusplein in Lomm (sectie F, nummers 1060 en 1383 (gedeeltelijk)).
  Het voorgaande plan is niet rechtstreeks mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan.
  Door middel van het bijgevoegd bestemmingsplan wordt dit planologisch-juridisch geregeld.

  Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Het voorstel betreft een bouwplan dat in relatie met de grondexploitatieregels door de wetgever is aangewezen als zogenaamd “kruimelgeval”. De verhaalbare kosten zijn als kruimelgeval uitgezonderd van de plicht om daarvoor een exploitatieplan vast te stellen

 • 4

  Centrumstad Venlo

 • 4a Aanpak winkelleegstand binnenstad Venlo (RV 2022-71)

  19.35 - 20.35 uur
  Discussiestuk
  3 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:00:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Erwin Boom
  Sessievoorzitter: Stefan Hügues

  Toelichting: Wat ligt voor?
  In het rapport ‘Aanpak winkelleegstand binnenstad Venlo’ dat nu voorligt, vindt u concrete aanbevelingen die zijn opgesteld op basis van het onderzoek. De rekenkamer wil de raad heel direct ondersteunen in zijn rol en inzicht bieden in de praktijk van aanpak winkelleegstand in de binnenstad.

  Wat is onderzocht?
  De rekenkamer heeft onderzoek laten doen naar de aanpak van leegstand in het centrum van Venlo. Aanleiding voor het onderzoek was onder meer de zorgelijke verwachting dat de coronacrisis negatieve effecten zou hebben op de leegstand in binnensteden en het - mede op grond daarvan - in september 2021 gepresenteerde Plan Binnenstad Venlo 2030.

  Doel van het onderzoek was om te vast te stellen of de gemeente de bestrijding van leegstand goed aanpakt. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke rol kiest de gemeente Venlo - en welke instrumenten gebruikt de gemeente - om leegstand in het centrum van Venlo te voorkomen en aan te pakken? En wat zijn hiervan de effecten? Naast deze hoofdvraag zijn er deelvragen over de omvang van de leegstand, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente, de beleidskaders, de uitvoering en de samenwerking met stakeholders, doelbereiking en informatievoorziening aan de raad.

  Het concept-rapport is voor ambtelijk wederhoor voorgelegd. Na verwerking van de opmerkingen heeft de rekenkamer het bestuurlijk rapport met conclusies en aanbevelingen opgesteld en voor bestuurlijk wederhoor aangeboden aan het college. De bestuurlijke reactie is als bijlage opgenomen in het rapport.

  Het voorstel
  De raad wordt voorgesteld om de conclusies en de volgende 7 aanbevelingen vast te stellen, waarmee groen licht wordt gegeven voor de uitvoering door college en raad:

  1.    Expliciteer in de komende detailhandelsvisie in samenspraak met de stakeholders welk type binnenstad Venlo wil zijn, op welke doelgroepen ze zich daarmee richt en hoe eventuele ‘schuurpunten’ daarbij beheersbaar blijven. Besteed in de voorbereiding en de raadsbehandeling expliciet aandacht aan (kans en omvang van) het risico van de 'Duitse afhankelijkheid'.

  2.    Evalueer de resultaten van het transformatiefonds tot nu toe. Moet het overal inzetbaar zijn, of kan het gerichter? Stuur daarbij dus meer op het beoogde resultaat. Mogelijk dat een transitie- of transformatiecoach hierbij behulpzaam kan zijn.

  3.    Overweeg een systematischer inzet van het instrument “matchmaking” (bijeenbrengen vraag en aanbod) onder andere ten behoeve van de nieuwe gebiedsprofielen. De wijze waarop dit instrument in Blerick en Tegelen wordt ingezet, kan hierbij mogelijk als inspiratie dienen.

  4.    Zorg voor een duidelijke en gedragen binnenstad organisatie. Zie de binnenstad hierbij als bedrijf dat om goed bestuur vraagt en waarin de verschillende afdelingen en functies (stakeholders) een eigen, duidelijk omschreven rol vervullen. Het is essentieel dat de verschillende bedrijfsonderdelen (stakeholders) zien dat zij hierin een verantwoordelijkheid hebben. Overigens is de organisatiestructuur ook een thema waarin bij de uitwerking van het Plan Binnenstad 2030 wordt voorzien.

  5.    Wees duidelijk over de rol die die de gemeente voor zichzelf voor ogen heeft en over de plek die ze daarmee inneemt binnen de beoogde binnenstad organisatie. De keuze voor instrumenten en de inzet van middelen moeten passen bij deze rol.

  6.    Wees als gemeentebestuur richting raad duidelijk over hoe beleid, (actie-)plannen, instrumenten en middelen samenhangen. Geef een onderbouwing voor inzet van instrumenten en middelen. Ook de rolneming is een onderwerp om met de raad te bespreken.

  7.    Vraag Venlo Partners om de Thermometer Binnenstad aan te bieden aan de raad. Uitleg over de definitie van leegstand en de afbakening van het gebied waarover wordt gerapporteerd is daarbij belangrijk.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen