Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Economie, 13 december 2023 18:00:00

Algemene vergader informatie

SPELREGELS OORDEELSVORMING
a) We vergaderen in beginsel van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur
b) Zijn we om 22.30 uur niet klaar dan wordt de vergadering de volgende dag voortgezet
c) We hanteren zoveel mogelijk de gemaakte tijdsplanning (agenda)
d) De voorzitter vraagt daar bij aanvang van de vergadering commitment voor

De sessievoorzitters zullen op verzoek van het Presidium strak toezien op de tijdsplanning.
Tijdens de Oordeelsvorming voeren de fracties met elkaar het opiniërende debat. Technisch/inhoudelijke vragen horen dus hier niet thuis. Al uw technisch/inhoudelijke vragen kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen aan de ambtelijke organisatie.

Datum:
13 dec. 2023, 18:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekpunt: 10 minuten

  Portefeuillehouder: Antoin Scholten.

   Wat ligt voor?

  De raad wordt voorgesteld om 6 verouderde verordeningen in te trekken. De regelingen

  zijn nu handmatig opgeschoond, dat wordt in de toekomst geautomatiseerd uitgevoerd.

  De volgende regelingen worden ingetrokken:

  1.       Verordening baatbelasting Trade Port West;

  Deze verordening is van 24 juli 1997. De laatste heffing Baatbelasting Trade Port West is in 2017 definitief afgehandeld.

  2.       Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid;

  Deze verordening is van 4 januari 2001 en per abuis nooit ingetrokken.

  3.       Verordening percentageregeling beeldende kunst 2010;

  Deze verordening is van 1 januari 2010.  Er zijn geen middelen meer beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze verordening sinds de begrotingsbehandeling 2020.

  4.       Verordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Venlo;

  Deze verordening is van 1 januari 2011.  Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen en is er geen Venlose wachtlijst meer.

  5.       Herijking minimabeleid;

  Het gaat om beleid van 5 juli 2012. De maatregelen zijn toen voor de financiële taakstelling van 2011 vastgesteld en nu niet meer actueel.

  6.       Brandbeveiligingsverordening Venlo 2011.

  Nu geldt het landelijke Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en het Bouwbesluit.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:11:39 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekpunt: 30 minuten

  Portefeuillehouder: Frans Schatorjé.

  Wat ligt voor?

  ·       De raad wordt voorgesteld om deze tweede voortgangsrapportage 2023 vast te stellen.

  ·       We verwachten einde jaar een positief resultaat te zien van € 10.514.000, na verrekening met de reserves. Dit is een toename van € 7.802.000 vergeleken met de VoRap 2023.

  ·       Verder worden enkele begrotingswijzingen voorgesteld (bijlage III.)

  ·       Er worden nieuwe reserves en voorzieningen ingesteld of gewijzigd (bijlage II).

   

  De nieuwe reserves zijn:

  - Implementatie en uitvoering geldzorgenbeleid: € 1.500.000.

  - Regeling Vervroegde Uittreding: € 2.500.000.

  - Opvang Ontheemden Oekraïne: € 1.500.000.

  - Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag: € 3.000.000.

   -Implementatie en doorvertaling Fier op Venlo: € 2.440.000.

   

  Toelichting

  Er zijn bijstellingen naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling 2023 (pagina 10-11):

  ·       Voorstel is om de subsidiebudgetten voor 2022 en 2023 op dezelfde manier te compenseren als de vijf culturele basisinstellingen. De generieke aanpak van gesubsidieerde publieke en maatschappelijke voorzieningen is vanaf 2023 structureel.  De kosten zijn € 670.000: dat wordt gedekt door de middelen “inflatie”.

  ·       Er zijn twee voorstellen om investeringsbudgetten bij te stellen vanwege prijsontwikkeling 2023: renovatie van openbare basisschool De Harlekijn en herinrichting van de openbare ruimte Antoniuslaan Blerick. 

  Per programma vindt u een toelichting op de afwijkingen op hoofdlijnen per programmalijn, goed om dat er op na te slaan (overzicht budgettair kader).

   

  Positief resultaat

  ·       Verwacht wordt dat we einde jaar uitkomen op een positief resultaat van € 10.514.000.

  ·       De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbronnen. Voor Venlo is dat  gestegen naar € 308,1 miljoen. Dat is een voordeel van € 10.980.000 miljoen. Zie de toelichting Algemene Middelen op pagina 38-41.

  ·       In het overzicht op pagina 7 vindt u de grootste afwijkingen toegelicht.

  ·       De baten zijn voor 82% gerealiseerd en de lasten voor 69% vergeleken met de begroting.

  ·       Door uitstel en vertraging wordt € 12.964.000 minder uitgegeven van de reserves dan begroot (overzicht op pagina 8).

  ·       Er wordt € 6.171.000 meer toegevoegd aan de reserves dan begroot (pagina 8).

  ·       Van de begrote investeringsuitgaven ad € 69.000.000 wordt verwacht dat 97% wordt gerealiseerd en het overige deel later. Dat is: Sportpark Herungerberg -€ 550.000;

  Vervanging openbare verlichting -€ 500.000; Vervanging civiele projecten  € -400.000.

  ·       Verwacht wordt dat de personeelskostenbegroting niet toereikend is. Het verwachte tekort is 1 miljoen, dat is 1% van het totale budget. Het tekort komt door hogere loonkosten, vervanging ziekte en stijging inhuurtarieven.

  Voortang ruimtelijke fysieke projecten

  ·       Ter informatie is de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2023-II bijgevoegd. Bijsturen is niet nodig want de projecten lopen bijna allemaal op schema. Dat ondanks de inflatie, opgelopen bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt. 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:12:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekpunt: 10 minuten

  Portefeuillehouder: Erwin Boom.

  Wat ligt voor?

  De raad wordt voorgesteld om de Verordening uitsluitend recht citymarketing en citymanagement 2023 vast te stellen. Als de raad instemt met het voorstel wordt het uitsluitend recht voor twee jaar aan Stichting Venlo Partners toegekend. Voorgesteld wordt een looptijd van twee jaar. Dat gebeurde eerst jaarlijks.

   

  De looptijd wordt veranderd met het oog op een continue en gecoördineerde aanpak op het gebied van stadsmanagement en stadspromotie. In de loop van het tweede jaar zal mogelijk een verordening voor uw raad worden voorbereid voor de navolgende periode.

  De verordening treedt in werking per 1 januari 2024.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

   

  De onroerendezaakbelasting OZB-tarieven 2024 (RV 2023-95)

  Bespreekpunt: 10 minuten

  Portefeuillehouder:  Frans Schatorjé.

  Wat ligt voor?

  De raad wordt voorgesteld om 1e wijziging van de “Verordening onroerendezaakbelasting 2024” vast te stellen met daarin de volgende OZB-tarieven:

  Gebruikersbelasting niet-woning: 0,3111%

  Eigenarenbelasting woningen: 0,1322%

  Eigenarenbelasting niet-woningen: 0,3873%

  De OZB-tarieven zijn deels afhankelijk van de waardeontwikkeling. De BsGW gaat uit van een gemiddelde waardestijging van 1,3% voor woningen en een gemiddelde waardestijging van 0,22% voor niet-woningen.

  Bij de begroting is besloten dat de lastendruk gelijk moet blijven. Dit betekent dat de OZB-opbrengst 2024 niet is geïndexeerd.

  Door de éénmalige neerwaartse bijstelling in het tarief 2023 (conform besluit VoRap 2022) is er sprake bij de woningen eigenaren van een lichte stijging van het tarief 2024.

  In individuele gevallen kan de stijging afwijken van de vastgestelde OZB-stijging omdat het uitgangspunt de gemiddelde waardeontwikkeling is.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:29 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekpunt: 25 minuten

  Portefeuillehouder:  Frans Schatorjé (de burgemeester schuift aan in plaats van de wethouder)

  Wat ligt voor?

  De raad wordt voorgesteld om €148.223,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve regiodeal / regionale investeringsagenda voor de vijfde envelop van de regionale investeringsagenda. Het doel van de regionale investeringsagenda is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de brede welvaart in de regio Noord-Limburg en daarin gezamenlijk met partners, waaronder de provincie Limburg te investeren. De projecten  leveren een bijdrage aan beter en gezonder leven, wonen en werken in onze regio.

   

  De projecten uit de 5e envelop

  Voor het overzicht van projecten in de 5e projectenvelop Investeringsagenda en de financiering door de 8 deelnemende gemeenten in Noord Limburg zie bijlage 1.

  De projecten worden in bijlage 2 toegelicht. Het gaat om:

   

  Vitale Dagrecreatie:

  Doelstelling is vergroting van de afzetmarkt voor dagrecreatie, bezoekers worden verleid om langer in de regio te blijven. Aanpak is vergroting van de vindbaarheid door een betere thematische clustering en realisatie van nieuw en onderscheidend aanbod.

   

  Opschaling werkgeversaanpak

  Ondersteuning van werkgevers bij het verduurzamen van mobiliteitsbeleid  via de mobiliteitsscan en index, advies van de mobiliteitsmakelaar en praktische acties rondom fietsstimulering. 

   

  Duurzaam deelvervoer inwoners

  Voorbereiding voor de start van het project deelvervoer inwoners en inzet van communicatie in fase 1. In fase 2 vindt de realisatie plaats van deelauto’s in verschillende wijken en dorpen, samen met inwoners wordt bekeken wat waar past.

   

  Opschaling logistieke aanpak

  Doel is om het aantal vrachtautoritten te beperken en om de noodzakelijke vrachtautoritten te verduurzamen. De logistieke aanpak richt zich op bedrijven die vaak in de regio Noord-Limburg rijden met bestelauto's en/of vrachtwagens.

   

  Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

  Dit project is gericht op middelengebruik in het verkeer, afleiding en snelheid in het verkeer.

   

  Continuering Fietsstimulering en Vervoersgelijkheid

  ·       In 2023 is gestart met het stimuleren van het fietsgebruik in de regio. Voor 2024 staan nog een aantal interventies op de rol.

  ·       In 2022 is mobiliteitsarmoede onderzocht in Noord-Limburg, nu worden acties uitgezet voor meer vervoersgelijkheid voor de fiets, het openbaar vervoer, deelvervoer en doelgroepenvervoer.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen