Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 15 november 2023 20:00:00

Algemene vergader informatie

SPELREGELS OORDEELSVORMING
a) We vergaderen in beginsel van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur
b) Zijn we om 22.30 uur niet klaar dan wordt de vergadering de volgende dag voortgezet
c) We hanteren zoveel mogelijk de gemaakte tijdsplanning (agenda)
d) De voorzitter vraagt daar bij aanvang van de vergadering commitment voor

De sessievoorzitters zullen op verzoek van het Presidium strak toezien op de tijdsplanning.
Tijdens de Oordeelsvorming voeren de fracties met elkaar het opiniërende debat. Technisch/inhoudelijke vragen horen dus hier niet thuis. Al uw technisch/inhoudelijke vragen kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen aan de ambtelijke organisatie.

Datum:
15 nov. 2023, 20:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:48:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Meerjaren Onderhoudsplan Verhardingen 2023 – 2027 (RV 2023-55) Portefeuillehouder: wethouder Marij Pollux Bespreekstuk: 30 minuten Toelichting: Ten aanzien van het beheer en onderhoud van de verhardingen wordt voorgesteld:

  1. Bijgevoegd Meerjaren Onderhoudsplan Verhardingen 2023-2027 vast te stellen

  2. Te besluiten het in 2018 vastgestelde minimale kwaliteitsniveau C (sober) te handhaven.

  3. De jaarlijkse storting in de voorziening Groot Onderhoud Wegen bij de integrale begrotingsbehandeling 2024-2027 structureel aan te passen, conform dit Meerjaren Onderhoudsplan Verhardingen 2023-2027.

  Iedere vijf jaar dient een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan verhardingen te worden vastgesteld, om het niveau van de verhardingen op peil te kunnen houden. Dit is verplicht bij een ‘voorziening’ welke dient om lasten van groot onderhoud te verdelen over meerdere jaren. Met dit raadsbesluit wordt het budget voor onderhoud geindexeerd en gegarandeerd voor wederom vijf jaar. Dit nieuwe bedrag is tevens opgenomen in de op 3 november a.s. vast te stellen Begroting voor de komende jaren. Om deze reden is dit raadsvoorstel ook door het college van BenW voor de Begrotingsraad geagendeerd.

  Dit plan is de actualisatie van het vorige Meerjaren Onderhoudsplan en heeft betrekking op het onderhoud op alle verhardingen en onverharde wegen die bij gemeente Venlo in beheer zijn. De raad heeft voor het onderhoud eerder al gekozen voor kwaliteitsniveau C (laagste kwaliteitsniveau). Om dit niveau te kunnen handhaven dient de structurele storting in de voorziening met ingang van 2024 met €680.000 te worden verhoogd tot €4.280.000 per jaar.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hamerstuk: 5 minuten

  Toelichting:

  Op verzoek van de raad, bij motie van 5 november 2021, ligt dit raadsvoorstel nu voor.

  Voorgesteld wordt het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033 (bijlagen 1, 2 en 3) vast te stellen met daarin een jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van € 100.000.

  Met dit raadsbesluit wordt het beeldkwaliteitsniveau van alle begraafplaatsen (conform de wens van de raad) bepaald op niveau A volgens de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018. (CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid).

  Met kwaliteitsniveau A wordt de belevingswaarde van de begraafplaatsen vergroot, waarbij de kracht en het karakter van iedere afzonderlijke begraafplaats wordt versterkt. Het nu vast te stellen meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen bevat de maatregelen, tijdsbesteding, werkzaamheden én kosten, om de beeldkwaliteit van de begraafplaatsen op te waarderen naar het gewenste beeldkwaliteitsniveau A.

  De Beheervisie gemeentelijke begraafplaatsen (RV/RB 2019-45) blijft de lange termijnvisie over begraafplaatsen. Een meerjaren onderhoudsplan vervangt deze niet.

  In het kader van participatie zijn de vrijwilligers van de drie begraafplaatsen in Velden en Belfeld betrokken geweest bij het maken van het meerjarenplan onderhoud.

  De projecten uit het Meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2024-2033 worden betaald uit de voorziening MJP Begraafplaatsen Venlo. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats uit de baten en lasten van € 100.000 naar de voorziening. Het overzicht van de stand van de voorzieningen is in de kadernota en de begroting te volgen. Over 5 jaar vraagt het college uw raad conform het beleidskader ‘Reserves en Voorzieningen’ opnieuw het meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo (de actualisatie) vast te stellen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:21:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

   

  Onderzoek gemeentelijk energiebedrijf (RV 2023 – 76)

  Portefeuillehouder: wethouder Marij Pollux

  Bespreekstuk: 20 minuten

  Bij de behandeling van raadsvoorstel 2023-45 “Warmtebedrijf Hagerhof en omgeving” heeft de raad een motie aangenomen, die het college vraagt op basis van een verkenning de raad in staat te stellen om een besluit te nemen over het wel of niet oprichten van een gemeentelijk energie- of warmtebedrijf.

  Dit raadsvoorstel legt de opdrachtverstrekking voor deze verkenning terug bij de raad en wel langs een vijftal lijnen:

  1. Op de eerste plaats worden, gebaseerd op eerdere besluiten en bevindingen van de raad, vijf richtinggevende kernwaarden voorgesteld voor de Venlose energietransitie: Bereikbaar, Duurzaam, Betrouwbaar, Lokaal en Rendabel.

  2. Tweede punt is de daadwerkelijke opdrachtverstrekking voor een onderzoek naar scenario’s, waaronder een gemeentelijk energiebedrijf

  3. Het derde besluitpunt zijn de randvoorwaarden voor het onderzoek (‘onderzoekskader”)

  4. Het onderzoek nu wordt toegespitst op de warmtetransitie (energiebesparing en van het aardgas af)

  5. Tot slot wordt de raad voorgesteld te besluiten een raadswerkgroep in te richten, om zo een actieve rol te kunnen spelen in de verdere uitwerking.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Centrumregeling RES NML (RV 2023 -86) Portefeuillehouder: wethouder Marij Pollux

  Hamerstuk: 5 minuten

  Toelichting:

  Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen bij het ontwerpbesluit om een gemeenschappelijke regeling “Centrumregeling RES NML” op te richten.

  Aanleiding Om de uitdagingen binnen de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML) aan te pakken en bij te dragen aan klimaatdoelen, is een stevige regionale samenwerking essentieel. Zo’n samenwerking versnelt het ondernemen van acties, zorgt voor financiële stabiliteit, deelt menskracht en expertise, en verbindt diverse belanghebbenden op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

  Beoogd effect Dit ontwerpbesluit is de eerste fase van het oprichten van de Centrumregeling RES NML. In Q1 2024 geven de raden/staten/Algemeen Bestuur Waterschap hun toestemming. In april vindt definitieve besluitvorming plaats door de colleges en het Dagelijks Bestuur.

  Argumenten Gestructureerde samenwerking helpt de ambities van de RES beter te realiseren: In 2021 werd de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vastgesteld, waarin gezamenlijke ambities voor energiebesparing, warmtetransitie en duurzame opwek tot 2030 werden vastgelegd. Binnen de huidige RES werken vijftien gemeenten, de provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis samen. Dit gebeurt nu vrijwillig en op projectbasis. Gebleken is inmiddels dat structurele samenwerking meer mogelijkheden biedt. Afgelopen jaar is een kwartiermaker aan de slag gegaan met de uitwerking van een Governance model als basis voor de nieuwe samenwerking van de RES (bijlage 3).

  In de documenten van de centrumregeling en de governance komen de onderwerpen basistaken en plustaken aan de orde. Basistaken omvatten gezamenlijke inspanningen van RES-partners ter ondersteuning van gemeenten, zoals voortgangsmonitoring, beleidsvoorbereiding, kennisdeling, accountmanagement en financiële verantwoording. Plustaken zijn projecten waarbij meerdere deelnemers betrokken zijn, met initiatieven zowel regionaal als lokaal. Het (concept)Jaarplan 2024 schetst de RES-activiteiten voor het komende jaar en vormt de basis voor de RESbegroting 2024 en meerjarenbegroting, inclusief mogelijke plustaken. Het volledige overzicht is te vinden in het blokkenschema in bijlage 3 (bijlage F).

  De centrumregeling is het passende model om structurele regionale samenwerking te formaliseren, waarin alle afspraken met betrekking tot taken, bevoegdheden en financiën worden vastgelegd, zoals beschreven in het ontwerpbesluit en de toelichting (bijlagen 1 en 2).

  Kanttekeningen Bij mogelijke onenigheid onder raden kan vertraging optreden in de regeling, maar inhoudelijke discussiepunten worden verwacht opgelost te worden via onderling overleg.

  Financiën Voor de eerste twee jaar van de Centrumregeling (2024-2025) geldt een bijdrage van €2,60 per inwoner per jaar. De financiering is gedekt door de een rijksregeling.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen