Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 13 september 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

SPELREGELS OORDEELSVORMING
a) We vergaderen in beginsel van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur
b) Zijn we om 22.30 uur niet klaar dan wordt de vergadering de volgende dag voortgezet
c) We hanteren zoveel mogelijk de gemaakte tijdsplanning (agenda)
d) De voorzitter vraagt daar bij aanvang van de vergadering commitment voor

De sessievoorzitters zullen op verzoek van het Presidium strak toezien op de tijdsplanning.
Tijdens de Oordeelsvorming voeren de fracties met elkaar het opiniërende debat. Technisch/inhoudelijke vragen horen dus hier niet thuis. Al uw technisch/inhoudelijke vragen kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen aan de ambtelijke organisatie.

Datum:
13 sep. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Toelichting:

  Het voorgestelde raadsbesluit bestaat uit twee delen:

  Onderdeel 52-1:

  Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Het bestemmingsplan Hal 5 op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wro vast te stellen zowel in digitale met IMRO nummer NL.IMRO.0983.BP202201HAL5-VA01 met BGT ondergrond d.d. 21 december 2021 als in papieren vorm.

  Onderdeel 52-2:

  De Rummerkampstraat (gedeeltelijk) en de Bakkersstraat aan de openbaarheid te onttrekken.

  Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 68 woningen met bijbehorende voorzieningen op de voormalige Canon locatie Hal 5 mogelijk. De aanwezige schuilkelder wordt hierbij ingepast in het plan. Ook wordt aan de Genooyerbergen een groenzone gerealiseerd en wordt de geluidzone van Canon aangepast. De ontwikkellocatie wordt begrensd door de Rummerkampstraat, Genooyerbergen, Zoutmetersstraat, Schutroestraat Klokkengietersstraat en Bakkersstraat te Venlo.

  Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de herstructurering/transformatie van Venlo-Noord. Door het terugtrekken van de bedrijvigheid naar het noorden, ontstaat er ruimte voor verbetering van het woongebied Venlo-Noord. De ontwikkeling sluit aan op de reeds eerdere herstructureringsplannen in dit gebied.

  Belanghebbenden/omwonenden zijn tevoren actief geïnformeerd. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend tegen voorgesteld bestemmingsplan en onttrekking aan het openbaar verkeer. 

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:53 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Toelichting:

  Voorgesteld wordt:

  geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wro vast te stellen;

  de zienswijze van reclamant 1, conform de nota van zienswijzen, ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  de zienswijze van reclamant 2, conform de nota van zienswijzen, ontvankelijk te verklaren en over te nemen;

  het bestemmingsplan ‘Aan ’t Erf ong. en Sijzenbroek ong. Arcen’ op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wro ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen zowel analoog als digitaal (identificatienummer IMRO NL.IMRO.0983.BP202222AANTERF-VA01).

  In de raadsinformatiebrief 2022-127 is de raad geïnformeerd over deze bestemmingsplanwijziging. Het gaat om gedeeltelijke herziening van de beheersverordening ‘Arcen Dorp’ om ter hoogte van Aan ’t Erf één vrijstaande woning of twee 2-onder-één-kapwoningen (levensloopbestendige woningen) te realiseren en om ter hoogte van de Sijzenbroek één vrijstaande woning te realiseren. Er zijn twee zienswijzen ingediend (over een afwijkende perceptie/interpretatie van de te volgen regels, waarvan wordt voorgesteld deze deels over te nemen.

  Op blz. 2 van het raadsvoorstel wordt dit nader beschreven.

  De verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan vervalt, omdat de gronden volledig in eigendom zijn van de gemeente. Kostenverhaal vindt plaats door uitgifte van gemeentelijke bouwgrond.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 5 RV 57 Vaststellen bestemmingsplan Zwembad

  20 minuten
  Hamerstuk
  6 documenten

  Toelichting:

  Voorstel:
  Voor de realisatie van het nieuwe binnenzwembad is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en ingediend. Voorgesteld wordt om:
  1. geen exploitatieplan vast te stellen;

  2. bijgaand bestemmingsplan Zwembad Venlo gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen, zowel analoog als digitaal (NL.IMRO.0983.BP202221ZWEMBAD-VA01), overeenkomstig de nota van wijzigingen.

  Aanleiding en effect:

  Op 9 februari 2021 is er een principebesluit genomen voor de nieuwbouw van het binnenzwembad in Blerick. De raad is hierover middels verschillende RIB’s geïnformeerd. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische basis voor de ontwikkeling van het nieuwe zwembad (met bijbehorende voorzieningen, ontsluiting en parkeerplaatsen) en het saneren van het huidige zwembad De Wisselslag.
  De locatie is gelegen in het vigerende bestemmingsplan Stadsdeel Blerick en de locaties van het nieuwe binnenbad en het buitenbad zijn bestemd tot Sport. De scheidslijn tussen binnenbad en openluchtzwembad is in de verbeelding en regels van het bestemmingsplan opgenomen. De groene omranding van de locatie is bestemd tot Groen

  Bijzonderheden:
  Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er door de Klankbordgroep enkele praktische bezwaren geuit (overlast, veiligheid), die afzonderlijk van het bestemmingsplan zullen worden afgehandeld.
  Verder zijn er ambtshalve een aantal aanpassingen gedaan t.b.v. de eerdere bestemmingen in het plan, te zien in de nota van wijzigingen.

  Financiën:
  In voorliggend geval is het plangebied in eigendom van de gemeente Venlo. De benodigde middelen om het publieke deel van het bestemmingsplan te realiseren staan gereserveerd bij de gemeente met het besluit van 18 mei 2021 t.a.v. de investering in het zwembad. Om die reden kan worden afgezien van vaststelling van een exploitatieplan.
  Verder heeft de raad bij de Vorap 2023 op 28 juni 2023 voor de nieuwbouw van het zwembad een aanvullend krediet vastgesteld van € 3,3 miljoen als gevolg van gestegen prijzen.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:51 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 6 RV 15 Grondstoffenplan 2030

  45 minuten
  Discussiestuk
  2 documenten

  Toelichting:

  Voorgesteld wordt het volgende raadsbesluit te nemen:

  1.    Kennis te nemen van bijgaand Grondstoffenplan 2030 en:

  2.    In te stemmen met de doelen van het Grondstoffen plan:

              i.              Om de omgang met waardevolle grondstoffen en hulpbronnen te veranderen door afval te zien als een waardevolle grondstof voor nieuwe producten;

             ii.             Als Venlose gemeenschap minder afval te produceren; en

             iii.            Actief bij te dragen aan het hergebruiken van het afval dat we hebben.

  3.    In te stemmen met de vier principes en bijbehorende maatregelen uit het Grondstoffenplan, zijnde:

  a. Gezonde leefomgeving;

           i. Met adequate voorzieningen in de openbare ruimte,

           ii. Een goede inzamelstructuur, en

           iii. Een schone omgeving en waar nodig handhaving.

  b. Iedereen doet mee;

          i. Waarbij we kennis delen en zorgen voor goede informatie,

         ii. Betrokkenheid van inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers stimuleren en belonen.

  c. Vraaggericht werken;

           i. Specifieke aandacht voor verschillende doelgroepen zoals inwoners, ondernemers en bezoekers, verschillende woonsituaties zoals stedelijke hoogbouw en laagbouw, landelijk wonen in het buitenge en ondernemen in het centrum.

          ii. Toekomstbestendige voorzieningen als een circulair ambachtscentrum, een stedelijk duurzaamheidsplein en brengvoorzieningen in de wijken en dorpen.

  d. Meerwaarde door slim verbinden en innoveren;

          i. Denken vanuit (waarde)ketens en partnership met vele partijen.

           ii. De regionale samenwerking versterken

  Proces en inhoud

  Op 26 januari 2022 heeft de raad de raadnotitie ‘nieuw beleidskader Van Afval naar Grondstoffen (VANG)’ oordeelsvormend besproken en zijn voorkeur uitgesproken voor een verbreding van het ambitieniveau in combinatie met een afval- en grondstoffenbeleid op hoofdlijnen. Dit ambitieniveau is vervolgens op 18 mei 2022 met een aantal raadsleden verder uitgediept tijdens een werkbezoek met workshop op locatie (bij Kringloopbedrijf Het Goed). Tijdens deze sessie zijn drie scenario’s voor verdere ontwikkeling van het ambitieniveau aan de orde gekomen:

  0. Huidig beleid ongewijzigd voortzetten

  1. Optimaliseren zonder koppelkansen

  2. Innoveren met koppelkansen

  De resultaten van de workshop zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van dit Grondstoffenplan. Met dit grondstoffenplan verandert de gemeente Venlo de wijze waarop we omgaan met waardevolle grondstoffen en hulpbronnen. We zetten hiermee een stap naar een nieuwe manier van denken over afval: namelijk als een waardevolle grondstof voor nieuwe producten.

  Dit zal gebeuren door richting te geven aan projecten en activiteiten die de komende jaren zullen worden uitgerold. Hierbij wordt aangesloten bij het Coalitieakkoord “Samen verder bouwen aan een gezond Venlo!”.

  Raadsbesluit is het kader

  Met dit raadsbesluit bepaalt de raad het kader waarbinnen gewerkt gaat worden.

  Vervolgens kan het college van BenW binnen de vastgestelde (financiële en beleidsmatige) kaders het Uitvoeringsprogramma uitwerken.

  Dat Uitvoeringsprogramma wordt flexibel ingericht voor het slagvaardig waarmaken van de ambities en doelstellingen en zal tot stand komen door middel van participatie met uw raad, en met onze inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke betrokkenen.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 01:19:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 7 RV 67 Evenementenbeleid 2024

  45 minuten
  Discussiestuk
  6 documenten

  Toelichting:

  Het huidige evenementenbeleid is niet flexibel genoeg gebleken en de evenementensector staat onder druk door diverse ontwikkelingen. 

  De voorliggende beleidsnota (bijlage 1) bevat nieuwe, door de raad vast te stellen uitgangspunten en ambities voor het nieuwe evenementenbeleid van de komende jaren.

  Voorgesteld wordt het volgende raadsbesluit te nemen:

  Kennisnemen van bijgaand Evenementenbeleid 2024.

  Instemmen met de volgende vijf uitgangspunten van het Evenementenbeleid 2024 en bijbehorende ambities:

  a.    Belang van evenementen: evenementen dragen bij aan levendigheid, aantrekkelijkheid en verbinding, zijn goed voor ons imago en dragen bij aan onze strategische doelen 2040.

  b.    Aanbod aan evenementen: het huidige aanbod aan evenementen is uitgangspunt, waarbij met organisatoren gestreefd wordt naar een optimale spreiding van evenementen over de gemeente en over het jaar, evenementen zich moeten blijven aanpassen aan de veranderende vraag van bezoekers, we organisatoren faciliteren in het verduurzamen (en gezonder en inclusiever) maken van hun evenement er een nieuwe ‘piramide’ indeling van evenementen in vier categorieën komt op basis van heldere criteria.

  c.     Organisatoren: vanuit gemeentezijde denken we met organisatoren mee over adequate communicatie naar bewoners en ondernemers over de gevolgen van evenementen en de marketing van specifieke evenementen.

  d.    Fysieke ruimte voor evenementen: de toekomst van evenementen in onze gemeente wordt geborgd in de Omgevingsvisie, waarbij in aansluiting hierop de locatieprofielen voor evenementen worden vernieuwd en de mogelijkheden voor multifunctionele locaties met ruimte voor evenementen wordt onderzocht.

  e.    Rol van de gemeente: een substantieel evenementenbeleid sluit aan bij onze ambities, waarbij de rol van de evenementencoördinator op hoofdlijn behouden blijft, er een heldere regeling voor de verdeling van het evenementenbudget komt en de gemeente een proactieve afstemming met en ondersteuning van organisatoren komt.

  Intrekken van het Evenementenbeleid 2020-2023 ‘Venlo als Podium’.

  Proces van totstandkoming: participatietraject

  Op 22 maart 2023 heeft een groot deel van de raad deelgenomen aan een voorbereidende themabijeenkomst Evenementenbeleid. De raad is toen geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van het huidige beleid. Daarnaast zijn de kansen en dilemma’s gezamenlijk verkend. Dit alles ter voorbereiding op vaststelling door de raad van het nieuwe beleidskader Evenementenbeleid in de maand september 2023.

  Het bestaande evenementenbeleid is vooraf geëvalueerd met organisatoren, ondernemers en inwoners (bijlage 2). Ook heeft er een benchmark plaatsgevonden met enkele Nederlandse steden (bijlage 3) en zijn de ontwikkelingen in de evenementensector in beeld gebracht (bijlage 4). Vervolgens hebben interactieve sessies plaatsgevonden met organisatoren, ondernemers en bewoners.

  Het participatietraject naar het nieuwe beleidskader is afgesloten met de “Dag van het Evenement", een minisymposium waarbij de opgehaalde uitkomsten zijn gevalideerd. 

  Op basis van deze input is een de nu voorliggende concept-beleidsnota opgesteld.

  Vervolgprocedure raad

  Het structurele budget wordt in 2024 en volgende jaren volledig aangewend voor de subsidiëring van evenementen. Na vaststelling van het nieuwe beleidskader zal voor de begroting 2024 eventueel een eenmalig voorstel worden ingediend voor de uitwerking van het nieuwe beleid. Aan de hand van deze uitwerking zal voor de implementatie eventueel een structureel voorstel worden ingediend voor de begroting 2025.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 01:03:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen