Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 14 juni 2023 19:15:00

Algemene vergader informatie

Let op: de plenaire rondvraag start om 18.30 uur, de commissievergadering zelf start om 19.15 uur!

Datum:
14 jun. 2023, 19:15
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • 1. RC 2023-07 "RUD Limburg Noord; ontwerpbegroting 2024 GR RUD Limburg Noord en verzoek tot zienswijze" wordt toegevoegd aan de agenda van de Besluitvormende vergadering d.d. 28 juni.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:59:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Toelichting:
  Voor het plangebied Kazernekwartier zijn een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld in verband met de herontwikkeling van deze locatie ten behoeve van een mix aan functies, waaronder wonen, werken en diverse andere stedelijke voorzieningen.

  Het voorliggende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vormen de juridische doorvertaling van het door de raad eerder vastgestelde Ontwikkelplan Kazerne Kwartier, teneinde het beoogde hoogwaardige en gevarieerde stedelijk gebied met een mix aan functies te kunnen verwezenlijken.

  Aanvullende besluitvorming nu, door de raad, is nodig, omdat het thans beoogde programma - met name voor wat betreft het wonen - onvoldoende aansluit bij het in 2012 door de raad vastgestelde Beeldregieplan Kazernekwartier en het in 2014 door uw raad vastgestelde bestemmingsplan Aanpassingsplan Kazernekwartier. Op pagina 2 van het raadsvoorstel vindt u een nadere toelichting op dit Beoogd programma.

  Er is ruimte voor maximaal 505 reguliere woningen en maximaal 132 studentenwoningen. Dit is echter geen verplichting.

  Bij de reguliere woningen gaat het om zo’n 50% koopwoningen en zo’n 50% huurwoningen, verdeeld over de categorieën sociaal, midden en duur.

  De mix van functies zal verder bestaan uit werken en diverse stedelijke voorzieningen, zoals aan huis gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, kinderdagverblijf, cultuur en ontspanning, horeca, een microbrouwerij en -branderij en detailhandel uitsluitend in de vorm van een buurtwinkel en in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten.

  In het bestemmingsplan is gekozen voor een maximale maat van 22.000 m2 aan niet-woonprogramma.

  Ter besluitvorming wordt aan de raad voorgesteld:
  1.    Voor het gebied van het bestemmingsplan Kazernekwartier geen exploitatieplan vast te stellen.

  2.    De tegen het ontwerp-bestemmingsplan Kazernekwartier ingediende zienswijzen conform de reactienota Kazernekwartier grotendeels niet over te nemen en deels wel over te nemen (zie hiervoor de reactienota).

  3.  De tegen het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Kazernekwartier kenbaar gemaakte inspraakreacties conform de reactienota Kazernekwartier niet over te nemen.

  4. Bijgaand bestemmingsplan Kazernekwartier met planidentificatienummer NL.IMRO.0983.BP202110KAZERNE-VA01 met bijbehorende bijlagen, zowel analoog als digitaal, waarbij gebruik is gemaakt van de BGT ondergrond d.d. 19-1-2022, en met inachtneming van de nota van wijzigingen bestemmingsplan Kazernekwartier en met toepassing van de Crisis- en herstelwet jo. het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  5. Het beeldkwaliteitsplan Kazernekwartier, met inachtneming van de nota van wijzigingen beeldkwaliteitsplan Kazernekwartier, gewijzigd vast te stellen en ingevolge artikel 12a Woningwet toe te voegen aan de Welstandsnota gemeente Venlo 2013.

  6. Het beeldregieplan Kazernekwartier uit 2012 gelijktijdig met de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan Kazernekwartier in te trekken.

  Zienswijzen en inspraakreacties:
  Er zijn een zestal zienswijzen respectievelijk inspraakreacties ingediend bij het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Deze richten zich op aspecten, zoals:

  Voor het bestemmingsplan:

  ·         Behoud en bescherming van het Fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne.
  ·         Het uitsluiten van evenementen.
  ·         Het niet permanent maken van bestaand tijdelijk gebruik.
  ·         Het géén invulling geven aan het thema 'Leisure & Pleasure'.
  ·         Procedurele aspecten.
  ·         Communicatie.
  ·         Parkeren.
  ·         De uitgevoerde onderzoeken.

  Voor het beeldkwaliteitsplan:

  ·         Het voornemen om het beeldregieplan Kazernekwartier uit 2012 in te trekken.
  ·         Het niet borgen van evenementen in het bestemmingsplan.
  ·         Het niet permanent maken van bestaand tijdelijk gebruik binnen het plangebied.
  ·         Het géén invulling geven aan het thema 'Leisure & Pleasure' zoals eerder nog opgenomen in het beeldregieplan Kazernekwartier 2012.

  De zienswijzen en inspraakreacties gaven het college van BenW geen aanleiding,om ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan aan te passen, of om af te zien van een voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Evenmin gaven de ingebrachte argumenten het college aanleiding tot afzien van een voorstel tot intrekking van het beeldregieplan Kazernekwartier uit 2012.  

  Kanttekeningen
  ·         Op de ontwikkellocatie wordt de voorkeursgrens-waarden uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ten gevolge van (spoor)weglawaai overschreden. Daarom heeft het college op 9 mei 2023 op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld
  ·         Het project kazernekwartier heeft geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden; daarmee staat het aspect stikstof niet aan de voorgenomen ontwikkeling in de weg.

  Vervolgprocedure
  Voor belanghebbenden staat na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad, gedurende 6 weken beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

  Vergaderstukken
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:21:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt het volgende te besluiten:

  1.            Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wro vast te stellen.
  2.            De zienswijze van reclamant 1, conform de nota van zienswijzen, gedeeltelijk over te nemen.
  3.            De zienswijze van reclamant 2, conform de nota van zienswijzen, gedeeltelijk over te nemen.
  4.            Het bestemmingsplan Supermarkt Kaldenkerkerweg Kraanvogelstraat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wro gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen zowel in digitale (identificatienummer IMRO NL.IMRO.0983.BP202205KALDKRAAN-VA01) met BGT ondergrond d.d. 11-1-2022 als in papieren vorm.

  Lidl wil op het voormalig Gebraterrein een duurzame en toekomstbestendige supermarkt realiseren die voldoet aan de eisen van de hedendaagse consument. De recent gerealiseerde winkel in Blerick staat model voor deze ontwikkeling.

  De ontwikkellocatie is gelegen aan de Kaldenkerkerweg en de Groenveldsingel te Venlo. Het plangebied ligt in het oosten van Venlo, nabij het station Venlo.

  Er wordt voorzien in een adequate ontsluiting en 118 parkeerplaatsen.

  Met vestiging van deze supermarkt wordt het knelpunt van een langdurig braakliggend terrein opgelost. Initiatiefnemer draagt zorg voor de invulling van het achterblijvende perceel/vastgoed op de Kraanvogelstraat zodat hier geen leegstand ontstaat. De supermarkt bestemming op de Kraanvogelstraat komt te vervallen.

  De eerdere mogelijkheid tot het vestigen van een supermarkt op de voormalige LIDL locatie ‘Op de Berg’ aan de Leutherweg in het bestemmingsplan Venlo-Oost is niet positief is bestemd, omdat het de bedoeling is voorzieningen op termijn te centraliseren in de daarvoor ruimtelijk aangewezen voorzieningenlocaties. Ruimtelijk gezien zorgt deze ontwikkeling van een minder wenselijke situatie naar een gewenste situatie door de verplaatsing van een supermarkt naar een locatie die expliciet hiervoor beoogd is.

  Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van emplacement Venlo en spoorroutes 12 en 50. De beoogde ontwikkeling voldoet aan de grens- en richtwaarden voor het

  plaatsgebonden risico en aan de kaders die zijn vastgelegd in de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Venlo.

  Er zijn twee zienswijzen ingediend (over o.a. afstemming en onderbouwing, overlast en hinder), waarvan wordt voorgesteld deze gedeeltelijk over   te nemen in het bestemmingsplan (zie voor een korte uitleg pagina 5 van het raadsvoorstel en verder de nota van zienswijzen).

  Detailhandelsbeleid
  Op basis van regionaal detailhandelsbeleid geldt een salderingsverplichting, inhoudende dat het toevoegen van nieuwe detailhandel gepaard moet gaan met het onttrekken van detailhandelsmeters elders (in de regio). Initiatiefnemer voegt 1.481 m² winkelvloeroppervlak (WVO) toe aan de Kaldenkerkerweg en onttrekt 934 m² WVO aan de Kraanvogelstraat. Daarnaast geeft het lokale detailhandelsbeleid voor het Buurtsteunpunt Maagdenberg als maatvoering een maat tussen de 700 – 1200 m2 wvo aan.

  Met 1.481m² winkelvloeroppervlak (WVO) komt men boven de 1.200m² WVO + 20% (=1.440m² WVO). De uitbreiding ligt daarmee (net) boven de beleidsmatige kaders, doch is acceptabel.

 • 6 Warmtebedrijf in Hagerhof en omgeving (RV 2023-45)

  45 minuten
  Discussiestuk
  2 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:50:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Toelichting:

  Oordeelsvormende behandeling
  Tijdens de op woensdag 31 mei jl. over dit raadsvoorstel gehouden themabijeenkomst is een grote hoeveelheid inhoudelijke en technische vragen over deze materie gesteld én beantwoord.

  In de oordeelsvormende discussie van vanavond is geen ruimte voor technische vragen, maar gaat u als raadsfracties met elkaar in gesprek over de voors en tegens van de nu voorgestelde nieuwe rolkeuzes.

  Aanleiding
  De raad heeft op 28 april 2021 besloten, dat de gemeente Venlo voor de verdere verkenning van realisatie van warmtenetten de rol inneemt van eigenaar voor de bron, van partner voor het transportnet, en van aanbesteder voor het wijknet.

  Echter, er is voortschrijdend inzicht is ontstaan, dat bij het realiseren van een warmtenet in Hagerhof en omgeving geen sprake is van verschillende rollen op de afzonderlijke onderdelen van het daar beoogde warmtenet, en dat het daarom noodzakelijk is om het besluit van 28 april 2021 te wijzigen.

  De raad wordt daarom voorgesteld het volgende te besluiten:

  1.    De gemeente Venlo kiest bij het warmtenet Hagerhof e.o. (volledig) voor de rol van aanbesteder.
  2.    De raad geeft opdracht aan burgemeester en wethouders om een warmtebedrijf selecteren voor de wijken Hagerhof-Oost, Hagerhof-West, Sinselveld, Krekelveld en het zgn. ‘Veilingterrein’ door middel van een aanbestedingsprocedure.
  3.    De raad geeft opdracht aan burgemeester en wethouders om het contract met het toekomstige warmtebedrijf op te stellen als concessiemodel met voorwaarden, waarbij toenemend publiek eigenaarschap gaandeweg de concessietermijn mogelijk is.

  Eerdere rolkeuzes zijn ingehaald door de tijd
  In 2021 gold voor elke gemeente de verplichting om een transitievisie warmte op te leveren, met oplossingen voor gasloze alternatieven op wijkniveau. De gemeente Venlo stelde vervolgens de Transitievisie Gebouwde Omgeving 2021 vast bij raadsbesluit van april 2021. Hierin staat onder andere dat in de wijken Hagerhof-Oost, Hagerhof-West, Sinselveld en Krekelveld voor 2030 het eerste (moderne) warmtenet van Venlo moet ontstaan.

  Bij raadsbesluit van afgelopen mei 2023 werd in de Transitievisie 2.0 dit uitgangspunt nogmaals bekrachtigd.

  De eveneens op 28 april  2021 (incl. amendement) door de raad vastgestelde rollen voor de gemeente Venlo bij de verdere verkenning en realisatie van warmtenetten in de wijk Hagerhof-Oost en de omliggende wijken, ligt nu voor ter herbeoordeling door de raad, vanwege ontwikkelingen en andere inzichten; ook speelt een rol, dat in de toekomstige Wet collectieve warmtevoorziening, kort Wcw, een veel grotere rol is weggelegd voor publieke instanties.

  Alle deze rolnemingsopties leiden tot publiek eigenaarschap van het warmtebedrijf. De nu voorliggende keuze is dus ook niet tussen wel of geen publiek eigenaarschap, maar over het moment waarop we hiervan maximaal gebruik willen maken en de noodzakelijke flexibiliteit in het licht van een onzekere warmtemarkt.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen