Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Omgeving, 21 februari 2024 19:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
21 feb. 2024, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hamerstuk: 5 minuten           

  Portefeuillehouder: Marij Pollux

   Per 1 januari 2025 vervalt de vijfjarige aanwijzing van Stichting Omroep Venlo als lokale omroep voor uw gemeente. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft op 1 januari 2024 de procedure opengesteld om voor een periode van vijf jaren na 1 januari 2025 een lokale omroep voor de gemeente Venlo aan te wijzen.

  Geïnteresseerde partijen tot 1 juli 2024 bij het Commissariaat een aanvraag indienen om aangewezen te worden als lokale omroep voor de gemeente Venlo.

  Raad geeft voorkeursadvies en vooraf toetsingscriteria mee aan het Commissariaat van de Media (CvdM)

  Het CvdM vraagt van de gemeenteraad een voorkeursadvies uit te brengen, ingeval er meer dan één aanvraag wordt ingediend. Vooruitlopend op de eventualiteit van meerdere aanvragen, verlangt het CvdM van de gemeenteraad dat deze aanvullende toetsingscriteria vaststelt op grond waarvan aanvragen worden getoetst en beoordeeld om op een zorgvuldige wijze en onderbouwd tot een voorkeursadvies te komen.

  Als raad dient u uiterlijk 1 maart 2024 aan het Commissariaat aan te geven welke aanvullende toetsingscriteria men wil handhaven.

   

  Het college van BenW stelt op advies van het Commissariaat voor de Media voor de volgende toetsingscriteria te hanteren bij meer dan één aanvraag tijdens de aanwijzingsprocedure voor een lokale publieke media-instelling in het uitzendgebied gemeente Venlo: 

  ·        Financiële situatie

  ·        Professioneel geborgde organisatie

  ·        Representativiteit en functioneren pbo

  ·         Aansluiting op diversiteit en informatiebehoefte inwoners

  ·         Aanbodkanalen en platforms

  ·         Samenwerkingen met lokale partners en/of organisaties

  ·         Interactie en participatie inwoners

  Zie voor detailinformatie bij deze toetsingscriteria blz. 2 en 3 van het raadsvoorstel.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekstuk: 15 minuten

  Portefeuillehouder: Tom Verhaegh

   

  Wat ligt voor?

  1.       Nieuw krediet à € 1.400.000 beschikbaar stellen voor circa 140 Startersleningen in 2024  en hiertoe de benodigde begrotingswijziging vast te stellen.

  2.       De rentekosten van € 35.000,- worden jaarlijks opgenomen uit de gemeentelijke rekening courant Startersleningen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

   

  Waarom dit voorstel?

  Begin 2023 heeft de provincie Limburg besloten om de starterregeling tot en met 2027 voort te zetten. De lening is inkomensafhankelijk en alleen beschikbaar voor starters met te weinig financieringsruimte om de woning te financieren.

  Voor de voortzetting van de regeling in 2024 in Venlo wordt nu gevraagd om het krediet beschikbaar te stellen. De kredietverlening is budgettair neutraal en heeft voor de gemeente geen nadelige financiële effecten of risico. Aanpassing van de verordening is niet nodig.

   

  Communicatie

  Als de raad instemt met het voorstel wordt dit bekend gemaakt via nu.venlo.nl en de gemeentelijke sociale media. Financiële instellingen en lokale makelaars worden apart geïnformeerd.

   

  Vervolg

  In het najaar ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over de voortgang van de Starterslening. 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:29:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Inspreker: Venlostad.com, mede namens enkele andere indieners van zienswijzen, voorzitter Venlostad.com

  Boodschap aan de raad:  inspreker wil de eervaringen delen met de raad aangaande het proces.…  

   

  Bespreekstuk: 30 minuten

  Portefeuillehouder: Erwin Boom

              Voorgesteld wordt:

  1.         Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  2.         De zienswijzen van reclamant 2 tot en met 5 conform de nota van zienswijzen, gedeeltelijk over te nemen en de zienswijzen van reclamant 1 conform de nota van zienswijzen niet over te nemen.

  3.         Het bestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Trefcenter op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wro gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen zowel in digitale (identificatienummer IMRO NL.IMRO.0983.BP202114HerzTrefc-VA01) met BGT ondergrond d.d. 19-11-2023 als in papieren vorm.

   

  Het beoogd resultaat is een vastgesteld bestemmingsplan Herziening Trefcenter. Het plan voorziet in een revitalisering en verduurzaming van de perifere detailhandelslocatie Trefcenter. Het gaat hier om een gedeeltelijke herziening van het Trefcenter. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zijn er tegen vaststelling van het  nieuwe bestemmingsplan geen belemmeringen.

   

              Inhoudelijk

  Enkele jaren geleden hebben de eigenaren van het Trefcenter Venlo de ambitie uitgesproken om het perifere retailcluster Trefcenter gelegen aan de Nijmeegseweg in Venlo te versterken en toekomstbestendig te maken. Vervolgens is de raad steeds geïnformeerd over de ondernomen stappen om dit mogelijk te maken (Toekomstvisie, intentieovereenkomst met vastgoedeigenaren m.b.t. de verbeterpunten uit de visie etc.). Uiteindelijk resulteerde dit in een ontwerpbestemmingsplan (raadsinformatiebrief RIB 2022-33 en middels RIB 2023-179 werd de raad geïnformeerd over de vaststelling en het in werking treden van het omgevingsprogramma Retail, waarin Trefcenter een prominente positie heeft.

  De complementariteit met de ander retailgebieden (met name de binnenstad) blijft hierbij de basis.

   

  Het Trefcenter Venlo is veruit de belangrijkste locatie voor perifere en grootschalige Detailhandel voor de gemeente Venlo en de omliggende regio en heeft ook een belangrijk internationaal verzorgingsgebied. Het Trefcenter staat onder druk, de leegstand neemt toe en na 20 jaar moet in het Trefcenter geïnvesteerd worden om het te moderniseren, te verduurzamen en weer toekomstbestendig te maken. Dit om het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid te behouden. De perifere detailhandel richt zich met name op het thema wonen in en om het huis. Daarbij is het historisch zo gegroeid dat het deels een winkelgebied is voor gericht boodschappen doen. Er bevinden zich momenteel twee supermarkten naast reguliere detailhandel.

   

  Belangenafweging perifere detailhandel versus binnenstad

  In de belangenafweging rondom dit bestemmingsplan zijn de mogelijke effecten op de binnenstad en de bestaande supermarkten meegenomen. Met het oog op de complementariteit met de binnenstad en met de bestaande supermarkten komt het immers nauw, welke verschuivingen op het Trefcenter aanvaardbaar zijn en welke niet. In het voorliggende concept bestemmingsplan is daarmee rekening gehouden.

  Een analyse heeft uitgewezen, dat sprake is van goede ruimtelijke ordening.

   

  Ingediende zienswijzen

  Door 7 reclamanten zijn schriftelijke zienswijzen ingediend, waarvan 1 buiten de termijn en daardoor niet ontvankelijk en 1 ingetrokken. De overige 5 zienswijzen zijn samengevat en van reactie voorzien in de ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Herziening Trefcenter’. Voorgesteld wordt de zienswijzen van reclamant 2 tot en met 5 conform de nota van zienswijzen gedeeltelijk over te nemen. Dit betreft met name:

  -           de actualisatie van de effectenanalyse

  -           het toevoegen van een verkeers- en parkeeronderzoek

  -           het uitvoeren van een Aeriusberekening voor de aanlegfase.

  -           het vastleggen van de minimale omvang perifere detailhandel van 1.000 m2 bvo

  -           de regels ten aanzien van reguliere detailhandel in de Trefbox en supermarkten aan te scherpen zowel in aantal winkels als in maximale vierkante meters locatiegericht

  -           de desbetreffende paragrafen in de toelichting daarop aan te passen.

  En de zienswijzen van reclamant 1 conform de nota van zienswijzen, niet over te nemen.

   

  Omgevingsdialoog en themabijeenkomst raad

  Initiatiefnemer heeft gesprekken gevoerd met stakeholders van winkelgebied Maasboulevard, de binnenstad, en een eigenaar van diverse supermarkten in Venlo. Tijdens de themabijeenkomst van de raad ‘Koopcentra en Perifere Detailihandel’ op 29 juni 2023, hebben initiatiefnemers de gelegenheid gekregen om het bestemmingsplan Trefcenter voor gemeenteraadsleden en Venlose retailers te mogen toelichten. De input van deze bijeenkomst is meegenomen in voorliggend bestemmingsplan en in het Omgevingsprogramma Retail. Het Trefcenter behoudt zijn positie binnen de Venlose Retailstructuur, waarbij van belang is dat ontwikkelingen op het Trefcenter geen negatief effect mogen hebben op de ruimtelijke kwaliteit en leegstand in andere retailgebieden.  

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:35:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekstuk: 45 minuten

  Portefeuillehouder: Jacques Smeets

  Voorstel

  De raad wordt voorgesteld om:

  1.     € 10 miljoen beschikbaar stellen uit het Strategisch Investeringsfonds voor de cofinanciering van de toegekende aanvraag Volkshuisvestingsfonds voor de aanpak van de Geresstraat.

  2.     De totale kosten voor de Geresstraat van €  38.000.000,- te dekken door:

  - € 14,1 miljoen van de subsidiebeschikking Volkshuisvestingsfonds.

  - € 10 miljoen uit het Strategisch Investeringsfonds.

  - € 13,9 miljoen inkomsten derden voor de ‘Aanpak Geresstraat’. Dit zijn de inkomsten uit (tijdelijke) exploitatie van te handhaven woningen, de verkoop van nieuwe en getransformeerde woningen en de verkoop van gronden.

   

  Wat ligt voor?

  Van het Rijk hebben wij als gemeente € 14,1 miljoen subsidie ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds voor de aanpak van de Geresstraat. Voorwaarde is cofinanciering door de gemeente van € 10 miljoen euro. Dit bedrag is gereserveerd in de vastgestelde programmabegroting 2024-2027 als onderdeel van het Strategisch Investeringsfonds.

  Met een totaalkrediet van € 38 miljoen is dit het vliegwiel om de komende tien jaar tot uitvoering en aanpak van het gebied te komen. Doel is het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid door ruimtelijk fysieke ingrepen in dit kwetsbare gebied binnen het Vastenavondkamp. Bedoeling is om de komende tien jaar circa 65% van de woningen aan de Geresstraat te verwerven. Via gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van de bebouwing en transformatie van verworven woningen, het toevoegen van nieuwe woningen en herstructurering van de openbare ruimte wordt de Geresstraat gefaseerd vernieuwd, waardoor de leefbaarheid en veiligheid wordt verbeterd. De anonimiteit wordt uit het gebied gehaald zodat het een schakel vormt naar zijn omgeving. En er wordt variatie in het woningbouwprogramma toegevoegd.

   

  Wat is het plan?

  Met de verdichting wordt bijgedragen aan de Venlose woningbouwopgave waarbij beschikbaarheid en betaalbaarheid belangrijke thema’s zijn. Het woningbouwprogramma is gericht op huishoudens die ‘kiezen voor de wijk’ en die bijdragen aan het sociaaleconomische draagvlak:

  - huishoudens die al in de wijk wonen en willen blijven wonen, zoals oudere huishoudens in eengezins (koop-/ huur)woningen die willen doorstromen in de wijk. Deze maken eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen. 

  -          jonge 1-2 persoonshuishoudens die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning in Venlo. 

  Om de herontwikkeling van de grond te krijgen kan een beroep worden gedaan op recente regelingen zoals de zelfbewoningsplicht en de Wet Goed Verhuurderschap.

  Vervolg

  De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de Aanpak Geresstraat. Later dit jaar wordt themabijeenkomst gehouden over de concrete aanpak.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hamerstuk: 5 minuten

              Portefeuillehouder: Tom Verhaegh

  Het plangebied bevindt zich nabij het centrum van Tegelen op het jaren geleden gedeeltelijk gesaneerd voormalig bedrijventerrein van TMI/Hekkens.

  Het plangebied is gelegen binnen het bestaande stedelijke gebied van c.q. de bestaande stedelijke contour om Tegelen. Het plangebied ligt in een overwegend woongebied. De voorgenomen ontwikkeling sluit daarbij goed aan.

   

              Voorgesteld wordt:

  a. geen exploitatieplan vast te stellen. 

  b. het bestemmingsplan Boschkamp Tegelen gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zowel analoog als digitaal (NL.IMRO.0983.BP202313BOSCHKAMP-VA01), overeenkomstig de nota van wijzigingen. 

  c. het Beeldkwaliteitsplan Boschkamp Tegelen vast te stellen. 

  Inhoudelijk

  Het bestemmingsplan maakt de transformatie mogelijk van het voormalige bedrijventerrein in een stedelijk woongebied met een programma van 103 woningen (89 grondgebonden woningen (in verschillende woningtypen) en 14 appartementen). Er wordt voorzien in 188 parkeerplaatsen, nieuwe openbare ruimte (woonstraten, aansluiting op bestaande wegenstructuur), groenvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen (WADI vanwege berging/infiltratie hemelwater).

  De voorgenomen ontwikkeling betekent een kwaliteitsimpuls voor het gebied.

   

  Over dit plan zijn geen zienswijzen ingediend.

   

  Omgevingsdialoog en communicatie

   

  Initiatiefnemer heeft een intensieve omgevingsdialoog gevoerd, ook in de ontwerpfase; input daaruit is meegenomen in het plan.

  Wat betreft de communicatie over de nieuwe ontsluitingsweg zal een separaat communicatie- en participatietraject worden opgestart door de gemeente.

   

  Ambtshalve wijzigingen

  Het bebouwingspercentage is verruimd van 65 naar 70%, om op deze wijze de mogelijkheden voor aan- en uitbouwen enigszins te verruimen. Ook is de verbeelding v.w.b. de bouwvlakken enigszins aangepast, vanwege meetverschillen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:43 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hamerstuk: 5 minuten

  Portefeuillehouder: Tom Verhaegh

   

  Met voorliggend bestemmingsplan worden drie woningbouwkavels, die direct ten zuiden van de bestaande agrarische bedrijfswoning zijn geprojecteerd, mogelijk gemaakt op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling en rekening houdend met de kaders van het door de raad vastgestelde Beleidskader particulier opdrachtgeverschap woningbouw in ’t Ven Oost.

  De beoogde ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de Ruimtelijke Structuurvisie.

   

  Voorgesteld wordt:

  1.         geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wro vast te stellen;

  2.        het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, Koelderstraat 86, Venlo’ op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wro vast te stellen zowel analoog als digitaal (identificatienummer IMRO NL.IMRO.0983.BP202226RVRKLD86-VA01).

   

  Middels de Ruimte voor Ruimte regeling wordt de mogelijkheid geboden om met behulp van subsidie, in ruil voor de beëindiging van intensieve veehouderijbedrijven of –takken en sloop van de opstallen, woningbouw te realiseren.

  De locatie is gelegen binnen de bijzondere ontwikkelzone ’t Ven Oost op basis van de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo.

  Dit betreft een verouderd glastuinbouwgebied waar ingezet wordt op een transformatie naar een mix van wonen, kleinschalig werken, recreatie, cultuurhistorie water, natuur etc. De transformatie heeft als vertrekpunt het onderliggend landschap en de bijzondere kwaliteiten van het gebied. De transformatie dient aan te sluiten bij het landelijk karakter van het gebied en van reguliere verstedelijking dient geen sprake te zijn.

   

  Gedurende de terinzagelegging van het plan zijn geen zienswijzen ingediend.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:11:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekstuk: 45 minuten

        Portefeuillehouder: Tom Verhaegh

   

  In het kader van de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2024 in werking is getreden, werkt de gemeente Venlo sinds begin 2023 aan de nieuwe Omgevingsvisie, de opvolger van de huidige Ruimtelijke Structuurvisie. De raad is in dit traject intensief meegenomen en betrokken. Op 7 december 2023 en 17 januari 2024 werd door het college met de raad het inhoudelijke gesprek gevoerd over het concept Kompas Venlo 2040, die de hoofdlijnennotitie is voor de later dit voorjaar vast te stellen Omgevingsvisie.

  Hierbij wordt voortgeborduurd op de Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie, zoals vastgesteld door de raad op 25 januari 2023. Daar heeft de raad de kaders meegegeven voor de nu voorliggende raadsnotitie.

   

  De raad wordt verzocht de nu voorliggende raadsnotitie Oordeelsvormend (richtinggevend) met elkaar te bespreken en het college van BenW hiermee input te geven voor verdere uitwerking richting raadsvoorstel Omgevingsvisie, dit voorjaar/zomer.

   

  Oordeelsvormend bespreken:

   

  A.

  De raad wordt gevraagd om het concept Kompas Venlo 2040 te beschouwen als basis voor de ontwerp Omgevingsvisie, en hierbij de drie integrale strategische kernambities te nemen als uitgangspunt voor de nadere uitwerking in de ontwerp Omgevingsvisie:

  1.     Een aantrekkelijk en Centraal stedelijk gebied

  2.     Vitale en leefbare dorpen

  3.     Werken aan natuurontwikkeling en een beleefbaar, veerkrachtig en volhoudbaar

  buitengebied

   

  B.

  Ook wordt de raad gevraagd aandachtspunten mee te geven in aanvulling op het concept Kompas Venlo 2040, die een plek moeten krijgen in de ontwerp Omgevingsvisie.

   

              Inhoudelijk:

  In het concept Kompas Venlo wordt een toekomst perspectief voor Venlo geschetst voor de fysieke leefomgeving. Hierin zijn scherpe keuzes gemaakt om in 2040 ons gewenste eindbeeld te bereiken. Dit toekomstbeeld wordt geschetst aan de hand van vijf thema's:

  ·        Een kwalitatieve en aantrekkelijke woonomgeving met een schaalsprong

  ·        Een gezonde, vitale en veilige leefomgeving

  ·        Een duurzaam en veilig bereikbare gemeente

  ·        Duurzame en waardevolle economische ontwikkeling

  ·        Een klimaatrobuuste leefomgeving en een weerbaar buitengebied

   

              Het toekomstverhaal Venlo 2040 is het fundament voor het concept kompas van de

  Omgevingsvisie van Venlo. Dit vertaalt zich in een aantal keuzes en waarin onze  ruimtelijke opgaven op een integrale manier benaderd worden.

  Dit wordt uitgewerkt aan hand van drie strategische en gebiedsgerichte kernambities:

  1. Een aantrekkelijk en Centraal stedelijk gebied

  2. Vitale en leefbare dorpen

  3. Werken aan natuurontwikkeling en een beleefbaar, veerkrachtig en volhoudbaar

      buitengebied

   

  Input inwoners, stakeholders, ambtelijke organisatie, ketenpartners

  Input is opgehaald bij inwoners, stakeholders, de ambtelijke organisatie, ketenpartners en uiteraard de raad. Hiermee zijn een aantal onderwerpen nu sterker uitgelicht in het concept Kompas Venlo 2040:

  ·        De positionering van het Centraal stedelijk gebied

  ·        Het belang en de eigenheid van de dorpen

  ·        De complexe opgaven in het buitengebied

   

  Informatie op www.nu.venlo.nl     

  Op de website www.nu.venlo.nl is een pagina aangemaakt over de Omgevingsvisie waar inwoners en andere belangstellenden het proces kunnen volgen. Hier wordt gecommuniceerd over bewonersavonden, worden terugkoppelingen over de ze avonden geplaatst en tussenproducten worden hier ook gepubliceerd.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen