Dossier Sociaal domein

Bekijk ook het themadossier 'Herijking sociaal domein' op de website: venlo.nl/herijking-sociaal-domein

Wat is het sociaal domein?

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners op het gebied van jeugd, werk, zorg, participatie en zelfredzaamheid. Belangrijke wetten zijn de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Nieuwe wet inburgering en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
Het gaat daarbij onder meer om bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en hulp bij het huishouden.
In 2015 zijn deze taken en verantwoordelijkheden vanuit het Rijk en de provincies overgeheveld naar de gemeenten. In deze animatie van de VNG ziet u wat de transitie van het sociale domein inhield.

Jeugdwet

De jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, en de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vielen. Ook jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp/ Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.
Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Meer informatie over de jeugdwet: Stimulansz Jeugdzorg Nederland

Participatie

De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet.

Meer informatie over de participatie: Stimulansz Movisie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Meer informatie over de Wmo: Regelhulp

Nieuwe wet inburgering

Gemeenten hebben sinds de verandering van het inburgeringsstelsel een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.
De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet inburgering 2021 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is.

Meer informatie over de Nieuwe Wet Inburgering: DUO Stimulansz

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. 

Meer informatie over de WGS: VNG

Relevante documenten

Beleidskader ‘Fier op Venlo'

Bekijk de begroting van het programma ‘Gezond en actief Venlo’ 2022-2025.

Betrokken partijen

Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein Venlo is het centrale, onafhankelijke adviesorgaan in de gemeente Venlo. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Lees verder over Adviesraad Sociaal Domein

Leren, vergelijken en verdiepen

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten