Dossier Wonen

In september 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe woonvisie vastgesteld. Het traject hiernaartoe kunt u volgen in het themadossier 'Woonbeleid' op de website: https://www.venlo.nl/woonbeleid.

Relevante documenten

Raadsinformatiebrief Woondeal Limburg (RIB 2023-20 | 13 maart 2023): In deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de ondertekening van de Woondeal Limburg, op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en hoe deze doorspelen op lokaal niveau.

Wijziging Huisvestingsverordening 2023: Met de aanpassing van de Huisvestingsverordening Venlo 2023 is het kader gewijzigd vastgesteld waarbinnen de tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming uitgevoerd moet worden.

Data en informatiebronnen

In onderstaande tabel zijn verschillende bronnen te vinden met data die te maken hebben met het topic 'wonen' . In de beschrijving zijn de indicatoren te zien welke betrekking hebben op dit hoofdthema.

Naam databron Beschrijving
Omgevingsanalyse Venlo Het doel van dit document is om u de omgeving waarin onze gemeenschap, onze stad, onze regio en onze organisatie zich bevindt te duiden. Ook op het thema wonen.
Woonmonitor Venlo De monitor geeft informatie over de woningvoorraad, de kenmerken van de woningvoorraad en de plancapaciteit (dit zijn de woningbouwplannen van de gemeente Venlo);
Stadspeiling Tevredenheid met fysieke woonomgeving;
Meetbaar Venlo | Stadspeiling Cijfer Venlo als woonstad. Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven aan Venlo als woonstad.
Veiligheidsmonitor Veiligheidsgevoel in de buurt; Sociale cohesie in de buurt; Tevredenheid fysieke aspecten in de buurt; Overlast in de buurt;
Wijkanalyse Informatie van venlose wijken: Bevolkingssamenstelling van de wijken, woz-waarde, koop-huur, energieverbruik, fysieke woonomgeving, veiligheid, zelfredzaamheid, nabijheid voorzieningen
Woononderzoek provincie limburg Demografie (ontwikkeling en prognoses van bevolking en huishoudens);
De woningvoorraad (ontwikkeling van de woningvoorraad met informatie over onder andere woningtypen, eigendom, leegstand en koop- en huursector);
Plancapaciteiten (dit geeft inzicht in de plannen voor het bouwen van nieuwe woningen).
Venlo in cijfers-gebied in cijfers Trends in aantal woningen, transacties, energielabels
Venlo in cijfers-wonen Trends op buurt en wijkniveau in aantal woningen, transacties, energielabels, woningtypen en kenmerken woningen
WoonOnderzoek Nederland Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2021 is een grootschalig enquêteonderzoek dat inzicht geeft in onder meer de woonsituatie, woonlasten, verhuizingen en woonwensen van huishoudens in Nederland. 
WoonOnderzoek Venlo Stellingen over de woning (buitenruimte, sfeer, onderhouden, groot, klein, geschiktheid indeling).
Verhuizingendashboard CBS Informatie over verhuisbewegingen tussen gemeenten, wijken en van en naar buitenland
Meetbaar Venlo | Woonaantrekkelijkheid Woonaantrekkelijkheid is een samengestelde indicator van bereikbaarheid, cultureel aanbod, veiligheid, percentage koopwoningen, nabijheid van natuurgebied, culinair aanbod, aanwezigheid universiteit, percentage vooroorlogse woningen op initiatief van Atlas voor gemeenten. Op deze aspecten worden de 50 grootste steden ingedeeld.
PlanAtlan Limburg De PlanAtlas heeft tot doel informatie over de Limburgse woningbouwplannen toegankelijk en middels analyses en rapportages inzichtelijk te maken.

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (2)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten