Dossier Strategische Visie 2040

Wat is de Strategische visie 2040?

Hoe ziet Venlo er uit in 2040? Wat voor een stad zijn we dan geworden, sociaal gezien, maar natuurlijk ook economisch en ruimtelijk gezien? Welk toekomstbeeld hebben wij en onze inwoners voor ogen? Waar koersen we de komende jaren op?
De strategische visie is het belangrijkste beleidsdocument waarin de hoofdrichting staat beschreven van de door u gewenste toekomstige ontwikkeling van onze stad en kernen in onze gemeente.

Wat zijn de ambities?

De ambities voor Thuis in Venlo zijn:
Er wordt ingezet op bescheiden groei van het aantal inwoners. Het aantal Venlonaren met een niet-Venlose oorsprong zal toenemen vanwege de aantrekkingskracht van onze economie. Internationale medewerkers, kenniswerkers en studenten vragen om aantrekkelijke woonmilieus en voorzieningen. Door de toename van het aantal huishoudens vraagt dit om passende woonruimte voor alle doelgroepen, met name de doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn. Woningbouw vindt vooral plaats binnen de huidige stedelijke contouren. De woningvoorraad zal een kwaliteitsslag moeten maken gelet op de noodzakelijke verduurzaming. Verdergaande informatisering zorgt voor grotere verschillen binnen de gemeenschap. Elkaar ontmoeten krijgt andere vormen. De openbare ruimte en onze voorzieningen vervullen daarin een belangrijke rol. Digitalisering en domotica zal een belangrijke rol vervullen bij het langer dan voorheen thuis wonen van inwoners die zorg nodig hebben. De overheid garandeert een fatsoenlijk basisniveau van voorzieningen. De overheid en inwoners moeten bescheiden zijn in hun verwachtingen over en weer.

Ambities rondom het thema ruimte voor initiatieven zijn:
De binnenstad heeft in 2040 een andere aanblik. Deze is groener geworden, beken zijn zichtbaar en nog meer een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied met aantrekkelijke voorzieningen. Ook in de wijken en dorpen is ontsteend en hebben is er werk gemaakt van de klimaatopgave gecombineerd met een impuls om een kwaliteitsslag in de openbare ruimte te maken. De klimaatopgaven hebben geleid tot een andere samenstelling van energiebronnen. Landbouwgrond heeft hierdoor deels een andere invulling gekregen, desondanks zijn de opbrengsten gegroeid. De ruimte tussen de kernen worden opengehouden en wordt gebruikt voor landbouw, recreatieve en toeristische functies. Natuurwaarden zijn versterkt in combinatie met energieopwekking en klimaatadapatie. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat er aan de westoever een stadsdeel is ontstaan dat aanvullend is op de historische stadskern. In de dorpskernen hebben gerichte investeringen bijgedragen aan unieke en kwalitatieve hoogwaardige dorpse woonmilieus.

Ambities voor werken in Venlo:
In de toekomst bevindt Venlo zich op een sleutelpositie binnen het Europese economische kerngebied. De opkomst van China als economische grootmacht en handelspartner heeft geleid tot een strategische heroriëntatie. Het logistieke belang van Venlo is gegroeid door digitalisering en robotsering. Er wordt binnen de logistiek ingezet op vergroting van de toegevoegde waarde. En dat geldt ook voor de toegevoegde waarde die Venlo biedt op het gebied van voedselproductie en gezonde voeding. De Brightlands Campus Greenport Venlo heeft haar vleugels uitgeslagen en er vindt fundamenteel en toegepast onderzoek plaats. Met een aanzienlijke economische spin-off als gevolg. Daarmee is het economisch fundament die dankzij de sterke basis op het gebied van de maakindustrie, logistiek en agribusiness verder is verbreed. Meer economie en minder beroepsbevolking biedt ook kansen voor diegenen die in het verleden minder gemakkelijk aan betaald werk konden komen. We hebben ontdekt dat menselijk kapitaal schaarser is geworden en er zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Een keur aan instrumenten en arrangementen hebben het in Venlo mogelijk gemaakt om zoveel mogelijk inwoners de kans te bieden op betaald werk, passend bij de mogelijkheden van zowel de werkgever als werknemer.

Lees de gehele Strategische Visie 2040.

Hoe worden de doelen uit de strategische visie bereikt?

Zoals aangegeven is de strategische visie het belangrijkste beleidsdocument, waarin de hoofdrichting staat beschreven van de gewenste toekomstige ontwikkeling. Deze hoofdrichting heeft een abstract karakter en wordt nader geconcretiseerd in onderliggende beleidsdocumenten en daarmee in de begroting. Een nieuwe strategische visie is daarbij vertaald via strategie, programma’s naar beleid en uitvoering.

Relatiebeschrijving visies

 1. Gezond en actief Venlo
  Dit programma gaat over passende ondersteuning geven binnen de financiële kaders. Het is gericht op meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid voor al onze inwoners.
  Lees meer over dit programma, de uitgangspunten en de accenten in de programmabegroting in het themadossier.
 2. Leefbaar Venlo
  Dit programma heeft als doel een betrouwbare overheid te zijn; bereikbaar, trasparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
  Lees meer over dit programma, de uitgangspunten en de accenten in de programmabegroting in het themadossier.
 3. Grenzeloos Venlo
  Dit programma heeft als doel om van Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa, in de Regio en aan de Duitse grens.
  Lees meer over dit programma, de uitgangspunten en de accenten in de programmabegroting in het themadossier.
 4. Welvarend Venlo
  Dit programma richt zich op het verder uitbouwen van de economische positie van Venlo, door in te zetten op:
  -       Een brede, duurzame en innovatieve economische basis
  -       Excelleren op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische sectoren
  -       Adequate bereikbaarheid
  Lees meer over dit programma, de uitgangspunten en de accenten in de programmabegroting in het themadossier.
 5. Centrumstad Venlo
  Dit programma heeft als doel om Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. De centrumfunctie van Venlo biedt het vanzelfsprekende middelpunt voor stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.
  Lees meer over dit programma, de uitgangspunten en de accenten in de programmabegroting in het themadossier.
 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
  Dit programma gaat over het bereiken van bewustwording en draagvlak in de samenleving voor verduurzaming en klimaatadaptatie van onze gemeente, met als doel de nationale en (boven-)lokale klimaatambities te behalen.
  Lees meer over dit programma, de uitgangspunten en de accenten in de programmabegroting in het themadossier.
 7. Bedrijfsvoering
  Dit programma gaat over het flexibel inrichten en doorontwikkelen van de bedrijfsvoering in aansluiting op de inhoudelijke programma’s en de besturingsfilosofie. Daarmee kan de organisatie snel en adequaat reageren op veranderingen in het belang van de burger.

Welke rol heeft de raad?

Het beleidsplan vormt de basis voor een verdere uitwerking en vertaling in de programma’s en de begrotingen van de komende jaren; De begroting vormt uiteindelijk het financiële kader voor de uitvoering van de ambities beschreven in de strategische visie.

Hoe is de strategische visie tot stand gekomen?

Er zijn voldoende toekomstvragen om over na te denken. Dit deed de Gemeente Venlo niet alleen, maar samen met de stad en haar inwoners. In de totstandkoming van de het beleidsdocument heeft een groot aantal mensen, in allerlei vormen, hun visie gegeven op de toekomst van de gemeente Venlo.

 Tijdlijn

Proces SV2040

Themabijeenkomst Strategische Visie – College B&W - 29 september 2020
Op 29 september is in een themabijeenkomst met het college het gesprek gevoerd over de contouren van de nieuwe visie en input opgehaald voor de nieuwe visie. In een korte presentatie is het proces toegelicht en de reeds opgehaalde input gedeeld.

 Dag van de strategische visie – gemeenteraad – 20 november 2020
Tijdens de ‘Dag van de Strategische Visie 2040’ op 20 november is gesproken over de toekomst van Venlo.. Tijdens deze startbijeenkomst bent u geïnformeerd over de belangrijke trends en ontwikkelingen en is de gelegenheid geboden om hierop te reflecteren.

Inwoners enquête:
In de communicatie omtrent de themasessies hebben we ook aandacht gevraagd voor de enquête die inwoners van de gemeente kunnen invullen. Door gerichte toekomstgerichte vragen te stellen hebben we input gegenereerd vanuit de inwoners. De opgehaalde input is gebruikt tijdens de afsluitende bijeenkomst.

Themasessies - uitzendingen OmroepVenlo:
Het doel van deze themasessies is om te inspireren en buiten in de samenleving op te halen en vervolgens dit te vertalen naar een concept visie. Vanwege COVID-19 is gekozen voor een drietal uitzendingen via omroep Venlo. Tijdens drie verschillende tv uitzendingen van Omroep Venlo wordt aan de hand van drie hoofdthema’s de toekomst van Venlo besproken. De uitzendingen zijn terug te vinden via de website van Omroep Venlo.

Prijsvraag jongeren ‘challenge the future’:
Met als doel jongeren te betrekken en te laten nadenken over hun toekomst in onze gemeente hebben we een prijsvraag georganiseerd. Hierbij nodigden we jongeren uit om een verhaal te schrijven, een tekening of vlog te maken hoe volgens hen, hun gemeente er in 2040 uitziet.

Verbreden binnen de organisatie – online prikbord:
Om aanvullende input op te halen hebben we een online prikbord geopend dat voor elke collega van de organisatie toegankelijk is om input mee te geven.

Slotbijeenkomst 12 maart 2021
Na het verbreden is ingezet op het bundelen en bij elkaar brengen van de opgehaalde input. Daarvoor heeft op 12 maart de slotbijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij zijn de opbrengsten van het participatietraject besproken en gedeeld als het gaat om wat breed gedragen denkrichtingen en discussiepunten zijn rond de verschillende thema’s.

 Meer informatie over de genomen processtappen vindt u in de opbrengstnotitie van de Dag van de Strategische Visie en in de opbrengstnotitie van de Slotbijeenkomst Strategische Visie.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 12 mei 2021
Bekijk de behandeling van het raadsvoorstel terug via de uitzending vanaf 48:00 min.

Besluitvormende raadsvergadering 27 mei 2021
Bekijk de behandeling van het raadsvoorstel terug via de uitzending.

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten