Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 2a Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo (RV 2022-34)

  19.30 - 20.40 uur
  Discussiestuk
  12 documenten

  Sessievoorzitter Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Erwin Boom

  Voorstel:

  1.    In te stemmen met de (voortzetting van) de gemeentelijke betrokkenheid bij en bijdragen aan de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo conform de in dit voorstel beschreven lijn;

  2.    In te stemmen met de daaruit volgende financiële consequenties op de volgende drie onderdelen:

  a.    Financiering structurele kapitaalbehoefte vanaf 2023 van de BV Campus Vastgoed, door in de begroting 2023 structureel middelen te vragen voor:

  -        Overname parkmanagement ad. € 394.000;

  -        Afzien jaarlijks dividend CV Campus Vastgoed ad. € 51.000.

  b.    Financiering van de incidentele kapitaalbehoefte 2022-2024 van de BV Campus Vastgoed ad. € 3,5 miljoen, door:

  -        Aanwending beschikbaar krediet € 1,1 miljoen;

  -        Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 2,4 miljoen te dekken uit beschikbaar gekomen investeringsruimte als gevolg van terug ontvangen aandelenkapitaal BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

  c.     In het voorportaal van de gemeentelijke begroting 2023-2026 een investeringskrediet aan te vragen van € 4,9 miljoen voor eventuele toekomstige vastgoed investeringen, te dekken uit beschikbaar gekomen investeringsruimte als gevolg van terug ontvangen aandelenkapitaal BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.
  Onder de voorwaarde dat de (mede-)aandeelhouder Provincie Limburg eveneens bereid is op de onderdelen genoemd onder punt 2 naar rato een financiële bijdrage te leveren.

  3.    In te stemmen met de financiering van de Ontwikkelstrategie Campus Zuid middels:

  a.    Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000;

  b.    In de gemeentelijke begroting 2023-2026 een krediet aanvragen van € 500.000 te dekken uit erfpachtopbrengsten.

   

  Aanleiding:
  De Campus bevindt zich in de overgang van de opstartfase naar groeifase. Een belangrijk aandachtspunt is het ontbreken van een gezamenlijke visie op de doorontwikkeling.
  In Raadsinformatiebrief nr. 2022-21 (Bijlage 3) is toegezegd dat in de besluitvormende raadsvergadering van juni 2022 een integraal Raadsvoorstel over de doorontwikkeling van de Campus ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

   

  Beoogd effect:
  In de toekomst moet de Campus een florerende campus zijn waar zowel ondernemers, onderzoekers en ontwikkelaars, studenten als ook bezoekers hun thuisbasis vinden.

   

  Toelichting inhoud:
  Om de rol van de gemeente in de toekomst van de campusontwikkeling te bepalen heeft Buck Consultants International de opdracht gekregen om een roadmap voor de Campus tot 2030 op te stellen (Bijlage 4).

  In deze roadmap zijn vijf scenario’s geschetst. Deze scenario’s variëren in ambitie en maken inzichtelijk wat het effect is van scenario 1 (‘afbouw’) tot en met scenario 5 (‘ambitieuze doorgroei’). Het eerste scenario leidt tot afbouw van de campus en doet eerder gedane investeringen teniet en het vijfde scenario vraagt een zeer grote betrokkenheid en bijbehorende financiële inspanning van alle aandeelhouders. Het voorstel van het college is gebaseerd op scenario 4 (‘actieve doorgroei’). Gelet op de beleidsdoelen en gegeven de financiële realiteit het best passende scenario volgens het college.

   

  Financiën:
  Dit voorstel leidt tot de volgende gemeentelijke bijdrage aan de vastgoedontwikkeling (vanuit de rol van de gemeente in de BV Campus Vastgoed):

  -       Financiering structurele kapitaalbehoefte van de BV Campus Vastgoed vanaf 2023 structureel, door in begroting 2023 middelen te vragen voor:

  o   Overname parkmanagement Campusterrein € 394.000;

  o   Afzien jaarlijks dividend CV Campus Vastgoed € 51.000;

  -       Financiering van de incidentele kapitaalbehoefte van de BV Campus Vastgoed 2022-2024 ad € 3,5 miljoen door:

  o   Aanwending beschikbaar krediet € 1,1 miljoen

  o   Aanvullend krediet te vragen voor € 2,4 miljoen te dekken uit beschikbaar komende investeringsruimte als gevolg van. terugbetaling aandelenkapitaal Ontwikkelbedrijf

  Een rol in nieuw vastgoed zal worden overwogen als de huidige en op korte termijn te nemen beslissingen rondom het vastgoed leiden tot een stabiele exploitatie van de vastgoed entiteit. Hiertoe in het voorportaal een investeringskrediet aan te vragen ter hoogte van € 4,9 miljoen te dekken uit de beschikbaar komende investeringsruimte als gevolg van terugbetaling aandelenkapitaal Ontwikkelbedrijf.

   

  Vervolgprocedure:
  Als de Raad instemt met het beschikbaar stellen van middelen voor de BV Campus Vastgoed zal het groeiplan en de daarin door de andere aandeelhouders toegezegde bijdragen worden bekrachtigd in de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Brightlands Campus Greenport Venlo en de BV Campus Vastgoed. De directie van de beide BV’s krijgt de taakstellende opdracht van de aandeelhouders die zal zien op de (door)ontwikkeling van de Campus én het vastgoed.
  De Raad zal daarna via de periodieke terugkoppeling van de Aandeelhoudersvergaderingen worden geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen.

   

  Opmerking:
  Het presidium heeft in februari opdracht gegeven aan de griffie om een reflectieonderzoek te laten uitvoeren. De onderzoeker is deskundig in de materie en verdiept zich in de voorliggende stukken. Op basis hiervan formuleert hij een aantal vragen die de raad aan het college kan stellen. Het rapport waarin deze vragen uitgewerkt zijn en toegelicht worden wordt voor de oordeelsvorming opgeleverd en aan de raad toegezonden zodat het in de voorbereiding meegenomen kan worden.

 • 3

  Bedrijfsvoering

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen