Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • Portefeuillehouder: Marij Pollux
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt om de “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016” te beëindigen. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Venlo 2020 (ASV 2020) heeft het college op 3 mei 2022 de nieuwe Stimuleringsregeling 2022 vastgesteld, ingaande op  1 jul 2022, onder voorbehoud van intrekking van de stimuleringsregeling 2016 door uw raad.

  De stimuleringsregeling 2016 is destijds door uw raad vastgesteld, het intrekken van de stimuleringsregeling 2016 is daarom een exclusieve bevoegdheid van uw raad.

  Door de per 31 december 2021 afgelopen beleidsregel “Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen” van het Waterschap Limburg en de door het waterschap ingestelde vervolgregeling, is het nodig dat ook Venlo de eigen regeling actualiseert.

  In de nieuwe Stimuleringsregeling 2022 wordt het volgende aangepast ten opzichte van de regeling uit 2016:

  ·         Minimale oppervlakte aanvraag;

  ·         Meer dan één aanvraag per perceel toegestaan;

  ·         Verruiming drempel vooraf betalen van 200m2 naar 300m2;

  ·         Type gemeentelijk riool.

  Een nadere toelichting hierop vindt u in bijlage 2.

  Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak naar de riolering, hiervan losgekoppeld wordt en ter plaatse anders wordt verwerkt. Het Waterschap Limburg en de gemeenten binnen haar werkgebied stimuleren initiatieven voor de afkoppeling van verharde oppervlakken op private terreinen. Om als gemeente óók in de periode 2022-2023 optimaal gebruik te kunnen blijven maken van de afkoppelbijdrage van het Waterschap, dient de gemeentelijke “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016” geactualiseerd te worden. De actualisatie brengt met zich mee, dat de Stimuleringsregeling 2016 beëindigd wordt en wordt vervangen door een nieuwe Stimuleringsregeling 2022.

  Na het eindigen of bij verlengen van de stimuleringsregeling 2022  zal het college van BenW een evaluatie van de gemeentelijke regeling opstellen. De raad zal hierover met een Raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • Portefeuillehouder: Marij Pollux
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Voorgesteld wordt om:

  1.    Vast te stellen: jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord;

  2.    Vast te stellen: begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord;

  3.    Besluiten om het positief resultaat van de jaarrekening 2021 ad € 60.857,- toe te voegen aan de rekening courant van de GR Maasveren-Limburg Noord.

  Sinds 1 januari 2013 valt de exploitatie van de Maasveren onder de vlag van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Maasveren Limburg-Noord. Bij de gemeenschappelijke regeling Maasveren nemen de betrokken gemeenteraden zelf de besluiten aangaande jaarrekening en begroting. Zowel de jaarrekening 2021 als de begroting 2023 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

  De jaarrekening 2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan voor het aanbrengen van het aanbrengen van rustplateau’s bij de veerstoepen. De begroting 2023 is de wijziging begroting 2022 meegenomen. Hierbij is het geraamde bedrag van € 90.000,00 meegenomen in het jaar 2022. Dit bedrag is nodig om de schade welke is veroorzaakt tijdens het hoogwater juli 2021 en hoogwater begin 2022 te repareren.

  Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR Maasveren dienen voor 15 juli 2021 ter goedkeuring verzonden te worden aan gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

 • Portefeuillehouder: Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Voorstel:
  1.    De raad wordt gevraagd tot vaststelling over te gaan van het grondexploitatiecomplex ‘Venrayseweg 111 - aanleg persriool’, met het oog op de planontwikkeling van de locatie aan de Venrayseweg 111 voor het tijdelijk huisvesten van internationale werknemers.

  2.    De raad wordt gevraagd een krediet van € 1.255.000,= beschikbaar stellen, welk volledig wordt gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar.

  Aanleiding:
  Er is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning betreft het tijdelijk bouwen van 200 woonunits op basis van “short-stay” voor maximaal 800 internationale werknemers op de Venrayseweg 111 (2022-1601). Het is hiervoor noodzakelijk dat er een persriool wordt aangelegd om rioolwater af te voeren. Dit valt onder de zorgplicht van de gemeente. De aanleg is geborgd op basis van een gesloten anterieure overeenkomst, waarin afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel worden vastgelegd. In deze overeenkomst zijn ook de financiële verplichtingen vastgelegd.
  Het benodigde krediet dient, op basis van de algemene begrotingsregels en het Besluit Beheer en Verantwoording, door de raad beschikbaar te worden gesteld voordat een grondexploitatie kan worden uitgevoerd en financiële verplichtingen kunnen worden aangegaan. De Raad heeft het budgetrecht (toestemming van de raad is nodig om bovenstaand plan uit te kunnen voeren).

  Beoogd effect:
  Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt kunnen financiële verplichtingen worden aangegaan ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst waarna de gemeente tot ontwerp, aanbesteding en realisatie van het persriool over kan gaan.

  Financiën
  De grondexploitatiekosten voor de voorgestelde planontwikkeling worden gedekt door de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. Dat zijn in dit geval de realisatiekosten van de aanleg van een persriool vanaf de bouwlocatie aan de Venrayseweg tot aan Celsiusweg.

 • 2c Vaststelling bestemmingsplan Vossen-Breuers (RV 2022-32)

  19.20 - 19.35 uur
  Discussiestuk
  11 documenten

  Portefeuillehouder: Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt om ten behoeve van het ingediende nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de locatie Vossen-Breuers (voormalige A&P-Lucker locatie) aan de Roermondseweg in Tegelen:

  a. geen exploitatieplan vast te stellen;

  b. de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan voor het merendeel niet over te nemen en voor het beperkt gedeelte wel over te nemen, overeenkomstig de nota van zienswijzen;

  c. het bestemmingsplan Vossen-Breuers gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig de nota van wijzigingen.

  Dit bestemmingsplan maakt het planologisch-juridisch mogelijk om op deze locatie 34 grondgebonden, levensloopbestendige woningen te realiseren, inclusief bijbehorende woonstraat, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en wandelpaden.

  Er zijn (door omwonenden) 29 zienswijzen ingediend tegen de plannen alsook tegen de inmiddels aangevraagde Omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden (Wet geluidhinder). De zienswijzen gaan vooral over ‘onacceptabele belasting omliggende straten, een goede leefomgeving is onhaalbaar aan de Roermondseweg, onvoldoende ruimtelijke kwaliteit c.q. afwegingskader woningbouwprogrammering, onjuiste interpretatie milieuzonering, klimaatbestendig bouwen, de waarde en betekenis groen, trillingen, verkeersdrempels, extra kosten akoestische maatregelen’. De zienswijzen hebben geleid tot nader onderzoek en vervolgens tot een beperkte aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn tevens nog enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd (zie voor een uitgebreide toelichting de bijlage Nota van wijzigingen).

  Het college van BenW heeft inmiddels ingestemd met de ontwerp-Omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden, waarvan de aanvraagprocedure parallel loopt aan de wijziging van het bestemmingsplan (coördinatieprocedure).

  Bij raadsbesluit van 30 juni 2021, stelde de raad het grondexploitatiecomplex t.b.v. Vossen-Breuers vast, en stelde de raad een krediet beschikbaar van 894.900,-- euro. Dit krediet dient nu te worden opgehoogd tot een bedrag van € 1.076.900,-- . Voor de gemeente blijft deze planontwikkeling echter budgettair neutraal, aangezien de hogere kostenraming ad € 182.000,-- wordt gedekt door een aanvullende exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer.

 • 3

  Centrumstad Venlo

 • 3a Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 (RV 2022-37)

  19.35 - 20.20 uur
  Discussiestuk
  2 documenten

  Portefeuillehouder: Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt om het Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 vast te stellen en daarmee:

  a) de gewijzigde exploitatieperiode Kazerne Kwartier (t/m 2032);

  b) de gewijzigde exploitatiebegrenzing Kazerne Kwartier;

  c) de budgettair neutrale begrotingswijziging 2022 t/m 2025.

   

  Dit in verband met onderstaande herschikkingen:

  ·         overheveling van een bedrag van € 5.127.378,-- van de voorziening Nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Kazerne Kwartier.

  ·         aanvulling van de uitvoeringskredieten Kazerne Kwartier met € 24,6 miljoen tot

  € 105,8 miljoen.

  ·         actualisering van de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Kazerne Kwartier.

  Het huidig financieel raamwerk 2020 is niet meer actueel en dient bijgesteld te worden naar aanleiding van het ontwikkelplan fase 1, besluitvorming inzake de versnelling van de woningbouw en de huidige marktsituatie. Een actueel raamwerk biedt de basis voor de financiële sturing van het project en voor vervolgstappen in het project als contractering van marktpartijen en uitvoering van het bouw- en woonrijpmaken.

  Op 8 maart 2022 heeft het college van BenW het Ontwikkelplan Fase 1 Kazerne Kwartier vastgesteld. De raad is over het ontwikkelplan geinformeerd via Raadsinformatiebrief 2022-39. Het ontwikkelplan is gebaseerd op de door de raad in 2020 vastgestelde stedenbouwkundige visie en raadsbesluit van juni 2021 inzake de versnelling van de woningbouw (2021-43). De aanpassing van het Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 kan budgettair neutraal worden uitgevoerd. Omdat sprake is van extra investeringen heeft het college van BenW het Ontwikkelplan vastgesteld onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van het nieuw financieel raamwerk door de raad. Dekking van de extra investering vindt plaats vanuit extra inkomsten uit grondverkoop, conform de door de raad vastgestelde kaders van ontwikkeling. Dit nieuwe financieel raamwerk ligt nu ter besluitvorming voor door de raad.

  In het nieuwe raamwerk Kazerne Kwartier 2022 zijn niet alleen de werken, het programma en de uitgifteafspraken met marktpartijen conform het ontwikkelplan Fase 1 verwerkt. Ook is rekening gehouden met het raadbesluit 2021-43 inzake de versnelling van de woningbouw en is daarnaast ook de begroting van fase 2 en het stationsgebied Blerick geactualiseerd. In het financieel raamwerk zijn actuele prijzen opgenomen en een aangepaste prognose voor de kostenstijgingen. De begroting voor het Kazerne Kwartier is een complexe samenhang tussen begrotingen van kapitaalswerken die langjarig worden afgeschreven en een grondexploitatie die wordt gedekt uit inkomsten uit grondverkoop. Derhalve wordt de term financieel raamwerk gehanteerd.

  Het Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 omvat veel aspecten en heeft een looptijd tot 2032. De begrotingen in het financieel raamwerk zijn opgesteld op basis van de huidige inzichten. Hierin is alle informatie opgenomen zoals die op dit moment bekend is. Naast kansen bevat de grondexploitatie ook risico’s. Om deze risico’s op te vangen is een risico-reservering van € 13,4 miljoen opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente Venlo.

  Vervolg voor de raad 

  Na vaststelling van het Financieel raamwerk Kazernekwartier 2022 door de raad worden de uitgifteovereenkomsten gesloten met de ontwikkelpartners van fase 1. Deze overeenkomsten omvatten verdere afspraken op het gebied van samenwerking en garantstelling. Parallel hieraan is het bestemmingsplan voor de eerste fase in voorbereiding. Dit wordt naar verwachting in het najaar van 2022 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Tevens kan de raad in het najaar van het college een procesvoorstel tegemoetzien over een programmatische invulling van fase 2.

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • Sessievoorzitter: Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Jacques Smeets

  Voorstel:
  Vaststellen van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022 – 2026.

  Aanleiding:
  In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is vastgelegd dat gemeenten moeten samenwerken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Venlo werkt samen met de andere Noord en Midden Limburgse gemeenten.
  Daarnaast heeft de VNG in de zomer van 2020 een resolutie aangenomen waarmee een niet-vrijblijvende Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is vastgesteld. In de NvO is vastgelegd dat gemeenten in regionaal verband voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang een geactualiseerde regiovisie opstellen.

  Beoogd effect:
  De kern van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022- 2026 is: ‘Alle kwetsbare inwoners in Noord- en Midden-Limburg worden op passende wijze ondersteund, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.’  
  Dit moet leiden tot de volgende maatschappelijke effecten:

  1.    Kwetsbare inwoners krijgen tijdig de juiste ondersteuning.
  2.    Kwetsbare inwoners doen mee in de samenleving.
  3.    De zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners wordt vergroot.

  Toelichting inhoud:
  Om bovenstaande effecten te bereiken zijn in de regiovisie langs twee pijlers (‘Meedoen & Erbij horen’ en ‘Wonen & Thuis zijn in de Wijk’) in totaal zeven ambities uitgewerkt.

  De pijler ‘Meedoen & Erbij horen’ ondersteunt de integrale aanpak in samenwerking met alle partijen die zich bezighouden met het (tijdelijk) ondersteunen van kwetsbare inwoners. De bijbehorende ambities zijn: meer preventie, meer maatwerk, meer samenwerking en ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie.

  In de tweede pijler ’Wonen & Thuis zijn in de Wijk‘ wordt ingezet op het vinden en behouden van een eigen thuis. De bijbehorende ambities zijn: het door ontwikkelen van de opvang en beschermd wonen, het vergroten van het aanbod aan woonoplossingen en meer inzetten op veerkrachtige wijken.

  In de regionale samenwerkingsafspraken is opgenomen dat er een beleidsagenda wordt opgesteld. Het regionale uitvoeringsprogramma is deze beleidsagenda, waarin duidelijk wordt welke activiteiten ondernomen worden om de ambities verder vorm te geven. De beleidsagenda vormt daarnaast de input voor de regionale begroting van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie en wordt jaarlijks vastgesteld door de colleges van de samenwerkende gemeenten.

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 2a Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo (RV 2022-34)

  19.30 - 20.40 uur
  Discussiestuk
  12 documenten

  Sessievoorzitter Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Erwin Boom

  Voorstel:

  1.    In te stemmen met de (voortzetting van) de gemeentelijke betrokkenheid bij en bijdragen aan de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo conform de in dit voorstel beschreven lijn;

  2.    In te stemmen met de daaruit volgende financiële consequenties op de volgende drie onderdelen:

  a.    Financiering structurele kapitaalbehoefte vanaf 2023 van de BV Campus Vastgoed, door in de begroting 2023 structureel middelen te vragen voor:

  -        Overname parkmanagement ad. € 394.000;

  -        Afzien jaarlijks dividend CV Campus Vastgoed ad. € 51.000.

  b.    Financiering van de incidentele kapitaalbehoefte 2022-2024 van de BV Campus Vastgoed ad. € 3,5 miljoen, door:

  -        Aanwending beschikbaar krediet € 1,1 miljoen;

  -        Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 2,4 miljoen te dekken uit beschikbaar gekomen investeringsruimte als gevolg van terug ontvangen aandelenkapitaal BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

  c.     In het voorportaal van de gemeentelijke begroting 2023-2026 een investeringskrediet aan te vragen van € 4,9 miljoen voor eventuele toekomstige vastgoed investeringen, te dekken uit beschikbaar gekomen investeringsruimte als gevolg van terug ontvangen aandelenkapitaal BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.
  Onder de voorwaarde dat de (mede-)aandeelhouder Provincie Limburg eveneens bereid is op de onderdelen genoemd onder punt 2 naar rato een financiële bijdrage te leveren.

  3.    In te stemmen met de financiering van de Ontwikkelstrategie Campus Zuid middels:

  a.    Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000;

  b.    In de gemeentelijke begroting 2023-2026 een krediet aanvragen van € 500.000 te dekken uit erfpachtopbrengsten.

   

  Aanleiding:
  De Campus bevindt zich in de overgang van de opstartfase naar groeifase. Een belangrijk aandachtspunt is het ontbreken van een gezamenlijke visie op de doorontwikkeling.
  In Raadsinformatiebrief nr. 2022-21 (Bijlage 3) is toegezegd dat in de besluitvormende raadsvergadering van juni 2022 een integraal Raadsvoorstel over de doorontwikkeling van de Campus ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

   

  Beoogd effect:
  In de toekomst moet de Campus een florerende campus zijn waar zowel ondernemers, onderzoekers en ontwikkelaars, studenten als ook bezoekers hun thuisbasis vinden.

   

  Toelichting inhoud:
  Om de rol van de gemeente in de toekomst van de campusontwikkeling te bepalen heeft Buck Consultants International de opdracht gekregen om een roadmap voor de Campus tot 2030 op te stellen (Bijlage 4).

  In deze roadmap zijn vijf scenario’s geschetst. Deze scenario’s variëren in ambitie en maken inzichtelijk wat het effect is van scenario 1 (‘afbouw’) tot en met scenario 5 (‘ambitieuze doorgroei’). Het eerste scenario leidt tot afbouw van de campus en doet eerder gedane investeringen teniet en het vijfde scenario vraagt een zeer grote betrokkenheid en bijbehorende financiële inspanning van alle aandeelhouders. Het voorstel van het college is gebaseerd op scenario 4 (‘actieve doorgroei’). Gelet op de beleidsdoelen en gegeven de financiële realiteit het best passende scenario volgens het college.

   

  Financiën:
  Dit voorstel leidt tot de volgende gemeentelijke bijdrage aan de vastgoedontwikkeling (vanuit de rol van de gemeente in de BV Campus Vastgoed):

  -       Financiering structurele kapitaalbehoefte van de BV Campus Vastgoed vanaf 2023 structureel, door in begroting 2023 middelen te vragen voor:

  o   Overname parkmanagement Campusterrein € 394.000;

  o   Afzien jaarlijks dividend CV Campus Vastgoed € 51.000;

  -       Financiering van de incidentele kapitaalbehoefte van de BV Campus Vastgoed 2022-2024 ad € 3,5 miljoen door:

  o   Aanwending beschikbaar krediet € 1,1 miljoen

  o   Aanvullend krediet te vragen voor € 2,4 miljoen te dekken uit beschikbaar komende investeringsruimte als gevolg van. terugbetaling aandelenkapitaal Ontwikkelbedrijf

  Een rol in nieuw vastgoed zal worden overwogen als de huidige en op korte termijn te nemen beslissingen rondom het vastgoed leiden tot een stabiele exploitatie van de vastgoed entiteit. Hiertoe in het voorportaal een investeringskrediet aan te vragen ter hoogte van € 4,9 miljoen te dekken uit de beschikbaar komende investeringsruimte als gevolg van terugbetaling aandelenkapitaal Ontwikkelbedrijf.

   

  Vervolgprocedure:
  Als de Raad instemt met het beschikbaar stellen van middelen voor de BV Campus Vastgoed zal het groeiplan en de daarin door de andere aandeelhouders toegezegde bijdragen worden bekrachtigd in de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Brightlands Campus Greenport Venlo en de BV Campus Vastgoed. De directie van de beide BV’s krijgt de taakstellende opdracht van de aandeelhouders die zal zien op de (door)ontwikkeling van de Campus én het vastgoed.
  De Raad zal daarna via de periodieke terugkoppeling van de Aandeelhoudersvergaderingen worden geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen.

   

  Opmerking:
  Het presidium heeft in februari opdracht gegeven aan de griffie om een reflectieonderzoek te laten uitvoeren. De onderzoeker is deskundig in de materie en verdiept zich in de voorliggende stukken. Op basis hiervan formuleert hij een aantal vragen die de raad aan het college kan stellen. Het rapport waarin deze vragen uitgewerkt zijn en toegelicht worden wordt voor de oordeelsvorming opgeleverd en aan de raad toegezonden zodat het in de voorbereiding meegenomen kan worden.

 • 3

  Bedrijfsvoering

 • 3a Jaarrekening (RV 2022-33)

  20.40 - 21.10 uur
  Discussiestuk
  10 documenten

  Sessievoorzitter Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Frans Schatorjé

  Wat ligt voor?
  In mei heeft de raad het voorlopig resultaat jaarrekening resultaat ontvangen (RIB 2022-67). Doelstelling van deze RIB was het informeren van de gemeenteraad op hoofdlijn als ondersteuning voor het te voeren debat en besluitvorming over de kadernota. Nu treft u aan het totaal van de jaarstukken 2021. Het positieve eindresultaat is onveranderd gebleven: dat is nog steeds € 31,0 miljoen. De raad wordt nu voorgesteld om de jaarstukken 2021 vast te stellen en om akkoord te gaan met de bestemming van het positieve jaarresultaat. De auditcommissie bespreekt de jaarstukken op 2 juni 2022.

  Financiën: resultaatbepaling en resultaatbestemming

  Met het voorliggende raadsvoorstel wordt aan de raad twee zaken voorgelegd. Enerzijds de bepaling van het resultaat middels het vaststellen van de jaarrekening 2021 en anderzijds de bestemming van dat resultaat.
   

  Resultaatbepaling

  Het resultaat sluit zoals gezegd met een positief saldo van € 31,0 miljoen. Bij de FinRap 2021 was de prognose € 11,5 miljoen positief inclusief negatief resultaat COVID-19 van € 2,7 miljoen. Derhalve laat de jaarrekening een positiever resultaat zien ten opzichte van de FinRap van € 19,5 miljoen. Het positieve verschil in resultaat ten opzichte van de begroting 2021 is grotendeels incidenteel van aard. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds van € 21 miljoen (met daarin een flinke COVID component). Daarnaast zitten in het jaarresultaat ook aanzienlijk lagere kosten in de programmalijnen meedoen en zelfredzaamheid van € 16,5 miljoen.

   

  In de jaarstukken 2021 is onder ‘baten en lasten in de jaarrekening per programma’ een toelichting opgenomen van verschillen groter dan € 0,1 miljoen. Zie daarvoor ook bijlage I de samenvatting per programma en bijlage III het overzicht van kredieten.

  Resultaatbestemming

  De raad beslist over de bestemming van het positieve resultaat. Het budgetrecht behoort immers tot het primaat van de gemeenteraad. Bij de bestemming van het resultaat wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds overhevelingen van bedragen voor niet (geheel) gerealiseerde opdrachten uit 2021 en rijksmiddelen die de gemeente Venlo in 2021 moeten verantwoorden maar die pas in 2022 worden uitgevoerd. Dat betreft een bedrag van € 11,1 miljoen. Anderzijds betreft het de bekostiging van voorstellen die voortvloeien uit het coalitieakkoord van het nieuwe college. Dit is een bedrag van € 19,9 miljoen, zoals gespecificeerd op de tabel op de volgende pagina.

  Als de raad instemt met het voorstel wordt een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.

 • 3b VoRap (RV 2022-38)

  21.10 - 21.40 uur
  Discussiestuk
  3 documenten

  Sessievoorzitter: Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Frans Schatorjé

  Wat ligt voor?

  De VoRap 2022-2025 is de laatste bestuurlijke rapportage die door het aftredende college van B&W is vastgesteld. Terugkijkend op de eerste drie maanden van dit jaar kan voorzichtig vastgesteld worden dat de gesignaleerde afwijkingen -vooralsnog- bescheiden zijn. Vooralsnog, omdat we te maken hebben met een groot Europees conflict, steil oplopende energieprijzen en inflatiecijfers. Daarnaast met een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor een grotere groep inwoners die voorheen moeite had om werk te vinden nu aan het werk komt. Dit betekent inmiddels echter ook moeilijk vervulbare vacatures binnen de gemeentelijke organisatie, bij organisaties die voor ons activiteiten uitvoeren en binnen het regionaal bedrijfsleven.

  De raad wordt gevraagd de Voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen. In de VoRap wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen per 31 maart (peildatum). Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma’s en de afsluiting per 31 maart 2022 is een prognose eindejaar gemaakt. Deze laat voor dit jaar een verwacht positief saldo zien van € 4.120.000. De positieve prognose van deze rapportage wordt voor een belangrijk deel (€6.600.000, waarvan € 4.400.000 structureel) veroorzaakt door een bijstelling van het gemeentefonds als gevolg van de hogere lonen en prijzen bij het Rijk naar aanleiding van de septembercirculaire 2021. In dit verwachte saldo is ook rekening gehouden met een bedrag van € 1.594.000 aan extra energiekosten. Binnen de programma’s worden geen substantiële financiële wijzigingen gerapporteerd.

  Coalitieakkoord Rijk op hoofdlijn

  Op 15 december 2021 is een nieuw landelijk coalitieakkoord gepresenteerd "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". In de Kadernota 2023 bent u nader geïnformeerd over de mogelijke financiële effecten voor 2023-2026. Op basis van het coalitieakkoord zelf is de verwachting dat in de meicirculaire incidenteel aanvullende middelen kunnen worden verwacht. Na de totstandkoming van het coalitieakkoord is de wereld veranderd als gevolg van de oorlog in Oekraïne en is het kabinet al geconfronteerd met structurele miljardentegenvallers op basis van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van het coalitieakkoord. In de voorjaarsnota van het Rijk zal er meer duidelijk komen over (eventuele) aanpassingen van de Rijksbegroting. De (mogelijke) financiële effecten voor Venlo zullen duidelijk worden in de mei-juni circulaire van het Rijk.

  In vergelijking met de vorige rapportage is er in de VoRap een paragraaf “actuele ontwikkelingen” opgenomen, waarin nader wordt ingegaan op de effecten van de Coronapandemie, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de effecten van kostenstijging en inflatie. Er zijn m.b.t. de afwikkeling van hoogwater geen ontwikkelingen, vandaar dat hierop niet nader wordt ingezoomd.

  Financiële effecten Coronapandemie in 2022

  Voor heel 2022 voorziet het college, op dit moment en inclusief TOZO, €2.184.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. In 2022 heeft Venlo van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.204.000 aan compensatie. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan (in de periode 2020-2022) te verwachten niet-gecompenseerde kosten €3.623.000 en voor 2022 alleen € 980.000 negatief. Een deel van deze kosten is inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. Het verwachte resultaat voor 2022 zal ook ten laste van de exploitatie, respectievelijk de daarvoor bestemde risicoreserve Corona worden gebracht.

  Opvang van Oekraïense vluchtelingen

  In Venlo zijn verschillende opvanglocaties (Rooland, Puur en Beerendonck) ingericht waar ruim 300 vluchtelingen worden opgevangen. De komende periode wordt verder verkend welke opvangmogelijkheden er in Venlo beschikbaar zijn.

  Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor dit jaar uitkomen op € 8.850.000 (huisvesting, bijstand, onderwijs, dagprogramma, zorg etc.). De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Aangezien er nog geen verdere uitwerking is gegeven aan de manier van compensatie bestaat er een risico dat niet alle kosten volledig gecompenseerd worden vanuit de Rijksoverheid. De verwachting is dat er dit najaar bij FinRap 2022 hierover meer duidelijkheid is.

  Effecten kostenstijging en inflatie

  Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten wordt de gemeente sinds de tweede helft van 2021 geconfronteerd met forse prijsstijgingen. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (bijvoorbeeld staal).

  Gezien de bijzondere marktomstandigheden heeft het college een inventarisatie gemaakt. Bij 20 projecten is aangegeven dat deze geconfronteerd gaan worden met buitenproportionele prijsstijgingen. Omdat de marktontwikkelingen zo onvoorspelbaar zijn, is het nog niet mogelijk om voor ieder project afzonderlijk een verantwoorde inschatting te maken. In de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is dit ook als financieel risico opgenomen.

  Op dit moment is er als gevolg van de prijsstijgingen een totale kredietverhoging opgevoerd van € 3.000.000. Deze kredietverhogingen kunnen grotendeels worden opgevangen door een aantal onderwijshuisvestings-investeringen verder in de tijd te plannen en bijdragen van derden (SPUK). Een klein deel van deze prijsstijgingen (€ 30.000) kan worden opgevangen binnen de hiervoor bij Kadernota 2023 beschikbaar gestelde ruimte binnen het kapitaallastenplafond ad. € 2.300.000. Het college adviseert de raad om de uitbreiding van het kapitaallastenplafond 2023 vooralsnog voor te behouden aan dekking voor prijsstijgingen in de bouw. Bij bestuurlijke beslismomenten over investeringen wordt per project, mede afhankelijk van de projectfase, te zijner tijd aangegeven wat de benodigde (extra) middelen zijn die het gevolg zijn van prijsstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de extra ruimte in het kapitaallastenplafond niet zonder meer aangewend kan worden voor nieuwe ambities en investeringen.

   Ruimtelijke projecten en woningbouw

  De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is ook dit jaar geïntegreerd in deze VoRap. In de bijgevoegde Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I wordt gerapporteerd over de voortgang van 38 ruimtelijke projecten. Aan het programma zijn drie nieuwe projecten toegevoegd, te weten het Woonzorgcomplex aan de Casinoweg, het project Openbare ruimte Tegelen en het Snelfietspad Belfeld-Reuver. In de periode van 30 september 2021 t/m 31 maart 2022 hebben de projecten 63 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 265 woningen. De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag iets lager dan de vorige rapportage. Overigens zijn de recente prijsstijgingen voor o.a. bouwmaterialen een aandachtspunt, zie ook hiervoor. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment (mei 2022) nog moeilijk te maken.

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen