Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • 2c Vaststelling bestemmingsplan Vossen-Breuers (RV 2022-32)

  19.20 - 19.35 uur
  Discussiestuk
  11 documenten

  Portefeuillehouder: Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt om ten behoeve van het ingediende nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de locatie Vossen-Breuers (voormalige A&P-Lucker locatie) aan de Roermondseweg in Tegelen:

  a. geen exploitatieplan vast te stellen;

  b. de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan voor het merendeel niet over te nemen en voor het beperkt gedeelte wel over te nemen, overeenkomstig de nota van zienswijzen;

  c. het bestemmingsplan Vossen-Breuers gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig de nota van wijzigingen.

  Dit bestemmingsplan maakt het planologisch-juridisch mogelijk om op deze locatie 34 grondgebonden, levensloopbestendige woningen te realiseren, inclusief bijbehorende woonstraat, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en wandelpaden.

  Er zijn (door omwonenden) 29 zienswijzen ingediend tegen de plannen alsook tegen de inmiddels aangevraagde Omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden (Wet geluidhinder). De zienswijzen gaan vooral over ‘onacceptabele belasting omliggende straten, een goede leefomgeving is onhaalbaar aan de Roermondseweg, onvoldoende ruimtelijke kwaliteit c.q. afwegingskader woningbouwprogrammering, onjuiste interpretatie milieuzonering, klimaatbestendig bouwen, de waarde en betekenis groen, trillingen, verkeersdrempels, extra kosten akoestische maatregelen’. De zienswijzen hebben geleid tot nader onderzoek en vervolgens tot een beperkte aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn tevens nog enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd (zie voor een uitgebreide toelichting de bijlage Nota van wijzigingen).

  Het college van BenW heeft inmiddels ingestemd met de ontwerp-Omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden, waarvan de aanvraagprocedure parallel loopt aan de wijziging van het bestemmingsplan (coördinatieprocedure).

  Bij raadsbesluit van 30 juni 2021, stelde de raad het grondexploitatiecomplex t.b.v. Vossen-Breuers vast, en stelde de raad een krediet beschikbaar van 894.900,-- euro. Dit krediet dient nu te worden opgehoogd tot een bedrag van € 1.076.900,-- . Voor de gemeente blijft deze planontwikkeling echter budgettair neutraal, aangezien de hogere kostenraming ad € 182.000,-- wordt gedekt door een aanvullende exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer.

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen