Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • Sessievoorzitter: Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Jacques Smeets

  Voorstel:
  Vaststellen van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022 – 2026.

  Aanleiding:
  In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is vastgelegd dat gemeenten moeten samenwerken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Venlo werkt samen met de andere Noord en Midden Limburgse gemeenten.
  Daarnaast heeft de VNG in de zomer van 2020 een resolutie aangenomen waarmee een niet-vrijblijvende Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is vastgesteld. In de NvO is vastgelegd dat gemeenten in regionaal verband voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang een geactualiseerde regiovisie opstellen.

  Beoogd effect:
  De kern van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022- 2026 is: ‘Alle kwetsbare inwoners in Noord- en Midden-Limburg worden op passende wijze ondersteund, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.’  
  Dit moet leiden tot de volgende maatschappelijke effecten:

  1.    Kwetsbare inwoners krijgen tijdig de juiste ondersteuning.
  2.    Kwetsbare inwoners doen mee in de samenleving.
  3.    De zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners wordt vergroot.

  Toelichting inhoud:
  Om bovenstaande effecten te bereiken zijn in de regiovisie langs twee pijlers (‘Meedoen & Erbij horen’ en ‘Wonen & Thuis zijn in de Wijk’) in totaal zeven ambities uitgewerkt.

  De pijler ‘Meedoen & Erbij horen’ ondersteunt de integrale aanpak in samenwerking met alle partijen die zich bezighouden met het (tijdelijk) ondersteunen van kwetsbare inwoners. De bijbehorende ambities zijn: meer preventie, meer maatwerk, meer samenwerking en ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie.

  In de tweede pijler ’Wonen & Thuis zijn in de Wijk‘ wordt ingezet op het vinden en behouden van een eigen thuis. De bijbehorende ambities zijn: het door ontwikkelen van de opvang en beschermd wonen, het vergroten van het aanbod aan woonoplossingen en meer inzetten op veerkrachtige wijken.

  In de regionale samenwerkingsafspraken is opgenomen dat er een beleidsagenda wordt opgesteld. Het regionale uitvoeringsprogramma is deze beleidsagenda, waarin duidelijk wordt welke activiteiten ondernomen worden om de ambities verder vorm te geven. De beleidsagenda vormt daarnaast de input voor de regionale begroting van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie en wordt jaarlijks vastgesteld door de colleges van de samenwerkende gemeenten.

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen