Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

 • 3a Jaarrekening (RV 2022-33)

  20.40 - 21.10 uur
  Discussiestuk
  10 documenten

  Sessievoorzitter Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Frans Schatorjé

  Wat ligt voor?
  In mei heeft de raad het voorlopig resultaat jaarrekening resultaat ontvangen (RIB 2022-67). Doelstelling van deze RIB was het informeren van de gemeenteraad op hoofdlijn als ondersteuning voor het te voeren debat en besluitvorming over de kadernota. Nu treft u aan het totaal van de jaarstukken 2021. Het positieve eindresultaat is onveranderd gebleven: dat is nog steeds € 31,0 miljoen. De raad wordt nu voorgesteld om de jaarstukken 2021 vast te stellen en om akkoord te gaan met de bestemming van het positieve jaarresultaat. De auditcommissie bespreekt de jaarstukken op 2 juni 2022.

  Financiën: resultaatbepaling en resultaatbestemming

  Met het voorliggende raadsvoorstel wordt aan de raad twee zaken voorgelegd. Enerzijds de bepaling van het resultaat middels het vaststellen van de jaarrekening 2021 en anderzijds de bestemming van dat resultaat.
   

  Resultaatbepaling

  Het resultaat sluit zoals gezegd met een positief saldo van € 31,0 miljoen. Bij de FinRap 2021 was de prognose € 11,5 miljoen positief inclusief negatief resultaat COVID-19 van € 2,7 miljoen. Derhalve laat de jaarrekening een positiever resultaat zien ten opzichte van de FinRap van € 19,5 miljoen. Het positieve verschil in resultaat ten opzichte van de begroting 2021 is grotendeels incidenteel van aard. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds van € 21 miljoen (met daarin een flinke COVID component). Daarnaast zitten in het jaarresultaat ook aanzienlijk lagere kosten in de programmalijnen meedoen en zelfredzaamheid van € 16,5 miljoen.

   

  In de jaarstukken 2021 is onder ‘baten en lasten in de jaarrekening per programma’ een toelichting opgenomen van verschillen groter dan € 0,1 miljoen. Zie daarvoor ook bijlage I de samenvatting per programma en bijlage III het overzicht van kredieten.

  Resultaatbestemming

  De raad beslist over de bestemming van het positieve resultaat. Het budgetrecht behoort immers tot het primaat van de gemeenteraad. Bij de bestemming van het resultaat wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds overhevelingen van bedragen voor niet (geheel) gerealiseerde opdrachten uit 2021 en rijksmiddelen die de gemeente Venlo in 2021 moeten verantwoorden maar die pas in 2022 worden uitgevoerd. Dat betreft een bedrag van € 11,1 miljoen. Anderzijds betreft het de bekostiging van voorstellen die voortvloeien uit het coalitieakkoord van het nieuwe college. Dit is een bedrag van € 19,9 miljoen, zoals gespecificeerd op de tabel op de volgende pagina.

  Als de raad instemt met het voorstel wordt een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen