Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

 • 3b VoRap (RV 2022-38)

  21.10 - 21.40 uur
  Discussiestuk
  3 documenten

  Sessievoorzitter: Harro Schroeder
  Portefeuillehouder: Frans Schatorjé

  Wat ligt voor?

  De VoRap 2022-2025 is de laatste bestuurlijke rapportage die door het aftredende college van B&W is vastgesteld. Terugkijkend op de eerste drie maanden van dit jaar kan voorzichtig vastgesteld worden dat de gesignaleerde afwijkingen -vooralsnog- bescheiden zijn. Vooralsnog, omdat we te maken hebben met een groot Europees conflict, steil oplopende energieprijzen en inflatiecijfers. Daarnaast met een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor een grotere groep inwoners die voorheen moeite had om werk te vinden nu aan het werk komt. Dit betekent inmiddels echter ook moeilijk vervulbare vacatures binnen de gemeentelijke organisatie, bij organisaties die voor ons activiteiten uitvoeren en binnen het regionaal bedrijfsleven.

  De raad wordt gevraagd de Voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen. In de VoRap wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen per 31 maart (peildatum). Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma’s en de afsluiting per 31 maart 2022 is een prognose eindejaar gemaakt. Deze laat voor dit jaar een verwacht positief saldo zien van € 4.120.000. De positieve prognose van deze rapportage wordt voor een belangrijk deel (€6.600.000, waarvan € 4.400.000 structureel) veroorzaakt door een bijstelling van het gemeentefonds als gevolg van de hogere lonen en prijzen bij het Rijk naar aanleiding van de septembercirculaire 2021. In dit verwachte saldo is ook rekening gehouden met een bedrag van € 1.594.000 aan extra energiekosten. Binnen de programma’s worden geen substantiële financiële wijzigingen gerapporteerd.

  Coalitieakkoord Rijk op hoofdlijn

  Op 15 december 2021 is een nieuw landelijk coalitieakkoord gepresenteerd "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". In de Kadernota 2023 bent u nader geïnformeerd over de mogelijke financiële effecten voor 2023-2026. Op basis van het coalitieakkoord zelf is de verwachting dat in de meicirculaire incidenteel aanvullende middelen kunnen worden verwacht. Na de totstandkoming van het coalitieakkoord is de wereld veranderd als gevolg van de oorlog in Oekraïne en is het kabinet al geconfronteerd met structurele miljardentegenvallers op basis van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van het coalitieakkoord. In de voorjaarsnota van het Rijk zal er meer duidelijk komen over (eventuele) aanpassingen van de Rijksbegroting. De (mogelijke) financiële effecten voor Venlo zullen duidelijk worden in de mei-juni circulaire van het Rijk.

  In vergelijking met de vorige rapportage is er in de VoRap een paragraaf “actuele ontwikkelingen” opgenomen, waarin nader wordt ingegaan op de effecten van de Coronapandemie, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de effecten van kostenstijging en inflatie. Er zijn m.b.t. de afwikkeling van hoogwater geen ontwikkelingen, vandaar dat hierop niet nader wordt ingezoomd.

  Financiële effecten Coronapandemie in 2022

  Voor heel 2022 voorziet het college, op dit moment en inclusief TOZO, €2.184.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. In 2022 heeft Venlo van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.204.000 aan compensatie. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan (in de periode 2020-2022) te verwachten niet-gecompenseerde kosten €3.623.000 en voor 2022 alleen € 980.000 negatief. Een deel van deze kosten is inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. Het verwachte resultaat voor 2022 zal ook ten laste van de exploitatie, respectievelijk de daarvoor bestemde risicoreserve Corona worden gebracht.

  Opvang van Oekraïense vluchtelingen

  In Venlo zijn verschillende opvanglocaties (Rooland, Puur en Beerendonck) ingericht waar ruim 300 vluchtelingen worden opgevangen. De komende periode wordt verder verkend welke opvangmogelijkheden er in Venlo beschikbaar zijn.

  Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor dit jaar uitkomen op € 8.850.000 (huisvesting, bijstand, onderwijs, dagprogramma, zorg etc.). De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Aangezien er nog geen verdere uitwerking is gegeven aan de manier van compensatie bestaat er een risico dat niet alle kosten volledig gecompenseerd worden vanuit de Rijksoverheid. De verwachting is dat er dit najaar bij FinRap 2022 hierover meer duidelijkheid is.

  Effecten kostenstijging en inflatie

  Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten wordt de gemeente sinds de tweede helft van 2021 geconfronteerd met forse prijsstijgingen. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (bijvoorbeeld staal).

  Gezien de bijzondere marktomstandigheden heeft het college een inventarisatie gemaakt. Bij 20 projecten is aangegeven dat deze geconfronteerd gaan worden met buitenproportionele prijsstijgingen. Omdat de marktontwikkelingen zo onvoorspelbaar zijn, is het nog niet mogelijk om voor ieder project afzonderlijk een verantwoorde inschatting te maken. In de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is dit ook als financieel risico opgenomen.

  Op dit moment is er als gevolg van de prijsstijgingen een totale kredietverhoging opgevoerd van € 3.000.000. Deze kredietverhogingen kunnen grotendeels worden opgevangen door een aantal onderwijshuisvestings-investeringen verder in de tijd te plannen en bijdragen van derden (SPUK). Een klein deel van deze prijsstijgingen (€ 30.000) kan worden opgevangen binnen de hiervoor bij Kadernota 2023 beschikbaar gestelde ruimte binnen het kapitaallastenplafond ad. € 2.300.000. Het college adviseert de raad om de uitbreiding van het kapitaallastenplafond 2023 vooralsnog voor te behouden aan dekking voor prijsstijgingen in de bouw. Bij bestuurlijke beslismomenten over investeringen wordt per project, mede afhankelijk van de projectfase, te zijner tijd aangegeven wat de benodigde (extra) middelen zijn die het gevolg zijn van prijsstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de extra ruimte in het kapitaallastenplafond niet zonder meer aangewend kan worden voor nieuwe ambities en investeringen.

   Ruimtelijke projecten en woningbouw

  De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is ook dit jaar geïntegreerd in deze VoRap. In de bijgevoegde Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I wordt gerapporteerd over de voortgang van 38 ruimtelijke projecten. Aan het programma zijn drie nieuwe projecten toegevoegd, te weten het Woonzorgcomplex aan de Casinoweg, het project Openbare ruimte Tegelen en het Snelfietspad Belfeld-Reuver. In de periode van 30 september 2021 t/m 31 maart 2022 hebben de projecten 63 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 265 woningen. De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag iets lager dan de vorige rapportage. Overigens zijn de recente prijsstijgingen voor o.a. bouwmaterialen een aandachtspunt, zie ook hiervoor. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment (mei 2022) nog moeilijk te maken.

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen